انتخاب زبان:  
    

 

    قانون نحوه كمك به خانواده هاي مشموليني كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خودراازدست مي دهند مصوب 1366/6/3

ماده1 دولت موظف است همه ساله اعتبار لازم،براي مكم به خانواده تحت تكفل مشمولين نيازمند موضوع اين قانون را در رديف جداگانهدر لايحه بودجه كل كشور ذيل رديف كميته امداد امام منظور نمايد.

تبصره1نيازمندبه كسي اطلاق مي گرددكه ميزان درآمد ماهيانه وي از حداقل حقوق بازنشستگي كارمندان دولت كمتر باشد.

تبصره2 تشخيص نيازمند با كميته امداد امام خواهد بود.

تبصره3 اعتبار لازم براي اجراي اين قانون بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي دفاع،سپاه و كشور در بودجه كل كشور منظور مي گردد.

ماده2 خانواده هاي مشموليني از كمك هاي موضوع اين قانون بهرهمند مي شوند كه مشمول تأميين كننده معاش خانواده بوده و بااعزام وي به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خودرااز دست بدهد.

ماده3 مشمولين زير تأمين كننده معاش خانواده محسوب مي شوند.

الف- يگانه فرزند ذكوربيش از 18 سال هر پدرومادر.

ب- يگانه نوه ذكوربيش از 18 سال جديا جده فاقد فرزند ذكور بيش از 18 سال.

ج- يگانه برادر وسرپرست خواهروبرادرصغير.

د-مشمولي كه داراي همسريافرزندباشد.

ه- مشمولي كه داراي برادر بيش از 18 سال از كارافتاده بوده و برادر بيش از 18 سال ديگري نداشته باشد.

و- مشمولي كه داراي خواهري باشد كه فاقد شوهرو فرزندذكوربيش از 18 سال بوده و برادر بيش از 18 سال ديگري نداشته باشد.

ماده4 ميزان كمك معاش موضوع اين قانون براي فرد اول دوسوم حداقل حقوق بازنشستگي كارمندان دولت و براي هر فرد اضافي يك ششم حداقل حقوق مزبور بوده حداكثر تا ميزان حداقل حقوق بازنشستگي قابل پرداخت مي باشد.

ماده5 مشمول مي تواندهنگام معرفي خود يا در حين انجام خدمت تقاضاي كمك معاش مشمولين را به كميته امداد محل تسليم نمايد و كميته امداد موظف است حداكثر ظرف يك ماه پاسخ لازم را به مشمول اعلام نمايد.

تبصره مشمولي كه مطابق اين قانون از كمك معاش استفاده مي كند،موظف است در صورت عدم نياز وتمكن موضوع را به كمينه امداد امام كتباٌ اعلام نمايد.

ماده6 آئين نامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد كميته امداد امام و تصويب وزارتخانه هاي دفاع و سپاه به مورد اجراءگذارده خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده وچهارتبصره درجلسه روز سهشنبه سوم شهريورماه يكهزاروسيصدوشصت وشش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 19/6/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

 

آئين نامه اجرائي قانون نحوه كمك به خانواده هاي مشموليني كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خودرا از دست مي دهند مصوب 3/6/66   مصوب 24/1/1367

ماده1 خانواده مشموليني از مزاياي اين قانون برخوردار مي باشند كه با اعزام مشمول به خدمت نظام وظيفه قدرت اداره معاش خودراازدست داده و درآمد آنها كمتراز حداقل حقوق بازنشستگي كارمندان دولت باشد.

ماده2 خانواده نيازمند مشمول قانون عبارتند از :

الف- پدريا مادر با اعزام يگانه فرزند ذكور بيش از 18 سال .

ب- جدوياجده فاقد فرزندذكور و يا نوه بيش از 18 سال با اعزام مشمول به خدمت .

ج-  خواهر و برادر صغير با اعزام يگان برادر و سرپرست.

د- همسر و يا فرزند.

ه- برادر بيش از 18 سال از كار افتاده كه برادر بيش از 18 سال ديگري نداشته باشد.

و- خواهري كه فاقد شوهر و فرزند ذكور بيش از 18 سال بوده و برادر بيش از 18 سال ديگري نداشته باشد.

ماده 3 ميزان كمك معاش به خانواده‌هاي مشمولين نيازمند در طول خدمت دوره ضرورت براي خانواده يك نفره 15300 ريال و براي خانواده دو نفره 19150 ريال و از خانواده دو نفر به بالا 23000 ريال خواهد بود.

ماده 4  مشمول يا خانواده وي موظفند در صورت رفع نياز و حصول تمكن موضوع را به كميته امداد مربوطه كتباً اعلام نمايند تا نسبت به قطع كمك معاش خواهد بود.

ماده 5 خانواده‌هاي استفاده كننده از وام قرض الحسنه معيشتي مشمولين متاهل و معيل مصوبه دهمين نشست شوراي عالي پشتيباني جنگ مشمول مزاياي اين آئين نامه نخواهد بود.

ماده 6  به منظور ايجاد تسهيلات لازم و كاهش مشكلات اجرايي و تقليل هزينه‌هاي مربوطه، كميتهاي امداد مجازند در صورت صلاحديد دفتر مركزي در موارد ضروري كمك موضوع اين آئين نامه را هر سه ماه يك باربه واجدين شرايط پرداخت نمايند.

 ماده 7 در صورت بازداشت مشمول و صدور حكم محكوميت به حبس از جانب محاكم ذيربط قضائي از تاريخ صدور حكم قطعي با اعلام يگان خدمتي به كميته امداد مربوط كمك معاش قطع خواهد گرديد و برقراري مجدد كمك معاش منوط به آزادي و شروع به خدمت وي با اعلام يگان خدمتي ميباشد.

ماده 8 در صورت فرار مشمول از خدمت چنانچه مدت آن از يك ماه تجاوز نمايد يگان خدمتي موظف است كه مراتب را جهت قطع كمك معاش از تاريخ اعلام به كميته امداد مربوطه منعكس نمايد و برقراري مجدد كمك معاش منوط به اعلام يگان محل خدمتي مبني بر بازگشت به خدمت مشمول خواهد بود.

ماده 9 پرداخت كمك معاش به خانواده مشمولين واجد شرايط كه شهيد، اسير، مفقود الاثر و يا معلول ميگردند تا برقراري مستمري از سوي سازمانهاي ذيربط ادامه خواهند داشت.

تبصره 1  نيروهاي نظامي و انتظامي مربوطه موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از برقراري مستمري فوق، مراتب را جهت قطع كمك معاش به كميته امداد مربوطه اعلام نمايند.

تبصره 2 در صورت فوت مشمول در طول مدت خدمت وظيفه، يگانهاي محل خدمت موظف به اعلام مراتب جهت قطع كمك معاش خواهند بود.

ماده 10 تعيين فرد گيرنده و يا افراد دريافت كننده كمك معاش و سهم هر يك از آنان در درجه اول با نظر خود مشمول و در صورت عدم اعلام نظر با كميته امداد مربوطه خواهند بود.

 ماده 11 درخواست مشمول مبني بر تقاضاي استفاده از كمك معاش موضوع اين آئين نامه، توسط يگان محل خدمت طبق فرمهاي تعيين شده 1 و 2 پيوستي اين آئين نامه حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ تسليم تقاضانامه به كميته امداد محل ارسال خواهد شد.

ماده  12 كميته امداد محل موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول فرم شماره 1 پاسخ لازم را نسبت به استحقاق و يا عدم استحقاق متقاضي از طريق يگان محل خدمتي اعلام دارد.

تبصره در صورت واجدالشرايط بودن مشمول براي دريافت كمك معاش كميته امداد نسبت به برقراري و پرداخت كمك معاش از محل اعتباري كه در اختيار خواهد گرفت اقدام خواهد نمود.

ماده 13 مبناي تاريخ پرداخت كمك معاش موضوع اين آئين نامه از تاريخ تسليم فرم شماره 1 توسط مشمول به يگان مربوطه خواهد بود.

ماده 14 اعتبار سالانه مورد نياز بر اساس ماده 1 قانون جهت منظور نمودن در رديف بودجه‌هاي كل كشور توسط وزارت خانه‌هاي سپاه، دفاع، كشور بر مبناي آمار مشمولين موضوع اين آئين نامه با هماهنگي و از طريق كميته امداد امام به وزارت برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.

وزير كشور                           وزير دفاع                            وزير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر