انتخاب زبان:  
    

    قانون احتساب خدمت در جبهة افراد جزو خدمت دورة ضرورت1 مصوب 26/7/1366

 

مادة واحده كلية افرادي كه به سن مشموليت نرسيده به كساني كه داراي يكي از معافيت‌هاي مقرر در قانون خدمت وظيفة عمومي بوده و طبق عمان قانون واجد شرايط اعزام به خدمت نباشند، به طور داوطلب در جبهه خدمت نموده يا بنمايند و مجموعة دورة آموزش و حضور در جبهه كمتر از سه ماه نباشد و همچنين ايامي كه بعد از اين مدت در مناطق عملياتي خدمت نمايند، جزو خدمت دورة ضرورت آنان محسوب خواهد شد.

تبصره1 از تاريخ تصويب اين قانون اعزام شوندگان به مناطق عملياتي در صورتي از مزاياي اين قانون بهره‌مند مي‌شوند كه داراي پانزده سال تمام باشند.

تبصرة2 در صورتي كه مدت خدمت افراد موضوع اين قانون در منطقة عملياتي معادل يا بيشتر از خدمت دورة ضرورت باشد كارت پايان خدمت آنان توسط نيروي اعزام كننده صادر و تحويل خواهد شد و چنانچه مدت خدمت در منطقة عملياتي كمتر از مدت خدمت دورة ضرورت باشد، كسري آن را تا مدت مقرر خدمت دورة ضرورت با اخذ دفترچة آماده به خدمت و معرفي ادارة وظيفة عمومي در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام خواهد داد.

تبصرة3 كساني مي‌توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند كه چنانچه بيش از حقوق و فوق‌العادة سربازي اخذ كرده‌اند و يا اخذ مي‌كنند مابه‌التفاوت آن را به خزانه واريز نمايند.

تبصرة4 كساني كه به علت حضور در جبهه پس از رسيدن به سن مشموليت خود را به ادارة نظام وظيفه براي گرفتن كارت آماده به خدمت معرفي نكرده باشند، غيب محسوب نشده و مشمول اين قانون خواهند شد.

تبصرة5 آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت‌خانه‌هاي كشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و پنج تبصره در جلسة روز يكشنبه بيست و ششم مهرماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/8/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

آئين‌نامة اجرائي قانون احتساب خدمت در جبهة افراد جزو خدمت دورة ضرورت1 مصوب 7/2/1367

مادة 1 در اجراي قانون احتساب خدمت در جبهة افراد جزو خدمت دورة ضرورت مصوب 26/7/1366 مجلس شوراي اسلامي (كه در اين آئين‌نامه قانون ناميده مي‌شود) مدت خدمت در جبهة افراد به شرح زير جزو خدمت دورة ضرورت محسوب مي‌گردد:

1- كساني كه داراي حداقل 15 سال تمام بوده و قبل از سن مشموليت به مناطق عملياتي اعزام شده يا بشوند.

2- كساني كه داراي يكي از معافيت‌هاي مقرر در قانون خدمت وظيفة عمومي بوده و طبق همان قانون واجد شرايط اعزام به خدمت نباشند.

3- كساني كه در جبهه به سن مشموليت رسيده يا مي‌رسند.

تبصرة 1 نسبت به قبل از تصويب قانون داشتن حداقل 15 سال تمام شرط نيست.

تبصرة2 افراد مذكور در بند 3 اين ماده مكلفند پس از اتمام خدمت در جبهه در صورتي كه فاقد يكي از معافيت‌هاي مقرر در قانون خدمت وظيفة عمومي باشند بلافاصله خود را به حوزه‌هاي وظيفة عمومي محل صدور شناسنامه يا سكونت معرفي نمايند.

مادة2 معافيت‌هاي مقرر در (قانون) عبارتند از:

الف- معافيت تحصيلي.

ب- معافيت پزشكي (موقت يا دائم).

ج- معافيت كفالت (موقت يا دائم)

د- معافيت خانوادة شهداء، معلولين، اسراء، مفقودالاثرها.

ه- معافيت‌هاي موضوع مواد 6و7و8و9 قانون خدمت وظيفة عمومي.

و- معافيت قانون تأمين هيأت علمي دانشگاه‌ها.

ز- معافيت موضوع مادة3 قانون اصلاح تبصرة2 مادة1 و اصلاح مادة9 و الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفة عمومي.

ح- معافيت‌هاي مربوط به متولدين سال‌هاي 1337 و قبل از آن.

مادة3 احتساب دورة آموزش پس از تصويب اين قانون مشروبط به اعزام، بلافاصله پس از دورة آموزش مي‌باشد. مگر عدم اعزام به علل زير باشد:

1- شهادت يا فوت بستگان طبقة 1 و 2 (پدر- مادر- خواهر- برادر- فرزند) و در طبقة 3 (عمو- عمه- خاله- دائي) يا همسر.

2- حادثه يا بيماري در حين آموزش كه توانائي اعزام و خدمت در جبهه را از فرد سلب نمايد (بنا به تشخيص بهداري مراكز آموزش و يا بهداري نيروي اعزام كننده).

3- عدم نياز به اعزام نيرو پس از آموزش كه توسط مسئولين اعزام اعلام مي‌گردد.

مادة4 خدمت افراد موضوع قانون در كلية نقاط جبهه و مناطق عملياتي جزو خدمت دورة ضرورت محسوب خواهد شد.

تبصرة1 خدمت در مناطقي غير از جبهه و مناطق عملياتي حتي به عنوان نياز يا مأموريت مشمول استفاده از مزاياي اين قانون نمي‌باشد.

تبصرة2 مناطق عملياتي كه در احتساب حقوق و فوق‌العادة سربازي مؤثر خواهد بود. مناطقي است كه به پيشنهاد ستادكل سپاه پاسداران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي عالي دفاع رسيده و اعلام شده باشد.

مادة5 در صورتي كه مجموع خدمت افراد موضوع قانون اعم از آموزش و حضور در جبهه و يا مناطق عملياتي معادل يا بيشتر از خدمت دورة ضرورت باشد افراد مذكور به حوزه‌هاي وظيفة عمومي محل صدور شناسنامه يا محل سكونت معرفي تا براي آنان دفترچة آماده به خدمت به تاريخ سه ماه اولية اعزام صادر و سپس كارت پايان خدمت آنان با رعايت تبصرة 3 قانون توسط نيروي اعزام كننده صادر و تحويل خواهد شد.

تبصره مراتب پايان خدمت دورة ضرورت افراد موضوع اين ماده توسط نيروي صادر كنندة كارت پايان خدمت به حوزة وظيفة محل صدور شناسنامه و حوزة صادر كنندة دفترچة آماده به خدمت اعلام خواهد شد.

مادة6 افرادي كه مجموع مدت آموزش نظامي و حضور در جبهه و يا مناطق عملياتي آنان كمتر از مدت دورة ضرورت باشد، ملزم هستند به ادارة وظيفة عمومي محل صدور شناسنامه يا سكونت مراجعه و دفترچة آماده به خدمت اخذ نمايند و كسري خدمت را با معرفي حوزة نظام وظيفه تا مدت مقرر در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام دهند.

تبصرة1 كارت پايان خدمت افراد موضوع اين ماده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي صادر و تحويل خواهد شد و مراتب پايان خدمت به حوزة وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه و صادر كنندة دفترچة آماده به خدمت اعلام خواهد گرديد.

تبصرة2 افرادي كه قبل از تصويب قانون به جبهه و يا مناطق عملياتي اعزام شده و اكنون در يكي از نهادهاي نظامي يا انتظامي مشغول انجام خدمت وظيفه باشند، مابقي خدمت دورة ضرورت را در همان نيرو سپري نموده و كارت پايان خدمت را از نيروي مذكور دريافت خواهند كرد.

مادة7 افرادي مي‌توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند كه در زمان خدمت در جبهه و يا مناطق عملياتي وجوهي بيش از حقوق و فوق‌العادة سربازي اخذ ننموده يا ننمايند. در غير اين صورت بايستي مابه‌التفاوت وجوه دريافتي را به حسابي كه نيروي اعزام كننده مشخص خواهد نمود به حساب خزانه واريز و فيش مربوطه به نيروي اعزام كننده ارائه تا گواهي انجام خدمت در جبهه يا مناطق عملياتي براي آنان صادر شود.

ماده 8 مدت قابل احتساب حضور در جبهه افراد موضوع قانون به عنوان خدمت دوره ضرورت از يك سال خدمت اجباري در مناطق عملياتي سربازان وظيفه موضوع ماده 5 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 26/1/65 كسر خواهند شد.

ماده 9 كساني كه حين خدمت در جبهه به سن مشموليت رسيده و نتواند خودرا به اداره وظيفه عمومي جهت دريافت دفترچه آماده به خدمت معرفي نمايند، ضمن اينكه اين ايام جزو خدمت دوره ضرورت محسوب مي شود با ارائه گواهي كسر خدمت صادره از سوي نيروي مسلحي كه مجاز به اعزام باشد به حوزه نظام وظيفه از وي رفع غيبت به عمل مي آيد.

ماده 10 چنانچه افرادي قبل از اعزام به آموزش يا جبهه و مناطق عملياتي غيبت داشته باشند، نمي توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند . ونيز افرادي كه در زمان خدمت در جبهه به سن مشموليت رسيده و مطابق تبصره 2 ماده 1 همين آئين نامه پس از اتمام تعهد يا مأموريت ، خودرا به حوزه نظام وظيفه معرفي ننمايند مدت خدمت ايشان در اعزام هاي مجدد قابل احتساب نخواهد بود .

ماده 11 چنانچه افراد موضوع اين قانون قبل از پايان مدت مأموريت اقدام به ترك جبهه يا مناطق عملياتي بنمايند يا پس از اتمام مدت مأموريت بدون اخذ برگ پايان مأموريت يا ترخيص ،(كه حد اكثر ظرف مدت يك ماه پس از اتمام مدت مأموريت صادر خواهد شد.) جبهه يا مناطق عملياتي را ترك نمايند دراين نوبت اعزام مشمول استفاده از اين قانون نخواهد شد.

تبصره1 ترك خدمت چنانچه به تشخيص نيروي اعزام كننده موجه باشد از شمول اين ماده خارج خواهد بود.

تبصره 2 افراد موضوع اين قانون پس از اتمام مدت تعهد يا مأموريت تكليفي نسبت به ادامه خدمت در جبهه ندارند،مگر آنكه نيروها در حال آماده باش كامل باشند كه در اين صورت اين مدت نيز محاسبه خواهد شد.

ماده 12 درصورتي كه هلال احمر وجهاد سازندگي و ساير نهادهاي مشابه حسب ضرورت و وظايف اصلي خوددر ارتباط با جنگ افرادي را به جبهه يا مناطق عملياتي اعزام نمايند، بايد هماهنگي و موافقت سپاه پاسداران باشد در غير اين صورت گواهي كسر خدمت براي آنان صادرنخواهد شد.

تبصره 1 در مورد افرادي كه قبل از تصويب اين آئين نامه از طريق نهادهاي موضوع ماده فوق به جبهه يا مناطق عملياتي اعزام شده باشند، نهادهاي مذكور بايد مراتب را به ستادمركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام دارند تا حسب مورد كارت پايان خدمت يا گواهي كسر خدمت از سوي سپاه براي آنان صادر شود.

تبصره2 نحوه اجراي اين ماده و تبصره 1 آن طي دستورالعملي از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به هلال احمر و جهاد سازندگي و عنداللزوم ساير نهادهاي مشابه ابلاغ خواهد گرديد.

ماده 13 مدت بازداشت افراد موضوع قانون كه در اثر ارتكاب جرائم عمدي يا تخلفات انظباطي صورت گرفته باشد و همچنين ايامي كه غيبت داشته باشندبه عنوان خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهند شد.

تبصره به ازاي هر روز غيبت غير موجه 3 روز از ايام خدمت قابل احتساب كسر خواهد شد.

ماده 14 مدت درمان و استراحت پزشكي افرادي كه به علت شركت در عمليات يا مأموريت يا آموزش قبل از اعزام مجروح شده يا بشوند با تأييد بهداري نيروي اعزام كننده مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي جزو خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد.

ماده15 مشمولاني كه بر اساس قانون خدمت وظيفه عمومي معاف از خدمت تشخيص داده شده يا بشوند در صورتي كه بخواهند از مزاياي قانون استفاده نمايند با رعايت مفاد اين آئين نامه به آنان كارت پايان خدمت داده شده و كارت معافيت قبلي اخذ خواهد گرديد.

ماده16 اعطاي هر گونه كسر خدمت موضوع قانون صرفاٌ بر اساس اين آئين نامه به عمل خواهد آمد و كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي قبلي ملغي الاثر خواهد بود.

 

 

قانون احتساب قسمتي از خدمت اعضاء بسيج نيروي مقاومت سپاه پاسداران  انقلاب اسلامي به عنوان خدمت دوره ضرورت     مصوب 3/12/1378

ماده واحده كليه افرادي كه از سن شانزده سالگي تمام عضو بسيج نيروي مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي شوند و به طور منظم باآن نيرو همكاري نمايند، هر سال خدمت آنان متناسب با ميزان فعاليت ، معادل چهل وپنج روز تا سه ماه جزء خدمت وظيفه عمومي آنان محسوب مي گردد.

تبصره آئين نامه اجرائي اين قانون حد اكثر ظرف سه ماه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي انتظامي تهيه و پس ازتأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سوم اسفندماه يكهزار و سيصدو هفتاد وهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

آيين نامه اجرايي قانون احتساب فسمتي از خدمت اعضاي بسيج نيروي مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان خدمت دوره ضرورت    مصوب 11/6/1380

ماده 1 در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – قانون: قانون احتساب قسمتي از خدمت اعضاي بسيج نيروي مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان خدمت دوره ضرورت – مصوب1378-

ب- نيروي مقاومت : نيروي مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .

پ- سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .

ماده 2 افرادي كه از سن 16 سالگي تمام و بالاتر ، از زمان لازم الاجراء شدن قانون عضو بسيج شده يا مي شوند، به ازاي هر سال همكاري منظم، مشمول مفاد اين آيين نامه هستند.

ماده 3 افرادي كه مشمول اين آيين نامه هستند بايد در موعد قانوني خودراجهت انجام خدمت دوره ضرورت ، به بخش هاي خدمت وظيفه عمومي مربوط معرفي نمايند.

تبصره آن بخش از خدمت بسيجي كه در طول مدت غيبت سربازي انجام شده و يا مي شود، مشمول امتيازهاي اين آيين نامه نيست.

ماده 4 مدت فعاليت مشمولان اين آيين نامه به شرح زير به عنوان خدمت وظيفه عمومي محسوب مي شود:

الف- آن دسته از بسيجياني كه در يكي ازمسئوليت هاي زير فعاليت نمايند به ازاي هر سال فعاليت مستمر معادل سه ماه جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي شود:

1-      فرمانده و اعضاي شوراي حوزه هاي مقاومت.

2-      فرمانده و اركان گردان هاي عاشورا.

3-      فرمانده گروهان هاي عاشورا و همتراز باآن .

4-      فرمانده پايگاههاي مقاومت و مسئولان واحد هاي دانشجويي و دانش آموزي.

ب- آن دسته از بسيجياني كه در يكي از مسئوليت هاي زير فعاليت نمايند به ازاي هر سال فعاليت مستمر معادل دو ماه ونيم جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي شود:

1- فرمانده گروههاي مقاومت .

2- اركان گروهان هاي عاشورا و همتراز باآن .

3- اعضاي شوراي پايگاه هاي مقاومت و شوراي واحد هاي دانشجويي و دانش آموزي.

ج- اعضاي گردان هاي عاشورا و ساير بسيجياني كه در رده هاي مقاومت بسيج سازماندهي گرديده و در برنامه هاي حفظ انسجام و مأموريت هاي محول به طور منظم شركت مي كنند به ازاي هر سال فعاليت مستمر معادل يك ماه ونيم جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي شود.

ماده 5 چنانچه مدت خدمت بسيجيان بيش از يك سال باشد، به همان نسبت كسري از امتيازات موضوع اين آيين نامه ملاك احتساب خواهد بود.   

 ماده6 مدت دوره هاي آموزش مذكور در قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – مصوب 1370- و مدت خدمت تمام وقت بسيجيان در سازمان هاي رزمي موضوع ماده (69 ) قانون يادشده تابع حكم مندرج در ماده مذكور است ومشمول كسر خدمت موضوع اين آيين نامه نمي باشد.

ماده 7 مدت خدمت قابل احتساب و نيز ميزان كسر خدمت با رعايت مفاد اين آيين نامه از سوي نيروي مقاومت گواهي و جهت ارائه به يگان خدمتي مربوط صادر مي شود.

ماده8 تعيين چگونگي همكاري و مدت آن، مرجع تشخيص و تأييد ميزان فعاليت ها، نحوه ارزشيابي و ثبت سوابق خدمت بسيجيان براساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه در چهارچوب قانون و مفاد اين آيين نامه توسط نيروي مقاومت با هماهنگي ستاد مشترك سپاه تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح اجراء مي شود.

تبصره نيروي مقاومت موظف است همه ساله گزارش عملكرد خود رادراجراي اين آيين نامه از طريق ستاد مشترك سپاه به ستاد كل نيروهاي مسلح منعكس نمايد

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر