انتخاب زبان:  

    

 

    قانون استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مشمولان خدمت وظيفة عمومي در زمان صلح1 مصوب 21/5/1376

مادة واحده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند در زمان صلح با رعايت اصل 147 قانون اساسي براي اجراي طرح‌هاي بهداشتي از خدمت مشمولان وظيفه عمومي عادي با مدرك تحصيلي پايان دورة متوسطه، پس از انجام آموزش نظامي از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، پس از آموزش دورة بهداشت لازم طبق تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان سرباز- بهداشتيار استفاده كند.

هزينه‌هاي مربوط به دورة آموزش نظامي بر عهدة وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و هزينه‌هاي آموزشي بهداشتياري و حقوق، مزايا و جيرة استحقاقي در دورة خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوط تأمين مي‌شود كه ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.

آئين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كشور تهيه پس از تأييد ستادكل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده در جلسة علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و يكم مردادماه يك هزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/5/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر