انتخاب زبان:  
    

    قانون معلمان ، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه مصوب25/7/1369

 

ماده1 از تاريخ تصويب اين قانون وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران همه ساله تعدادي از مشمولان وظيفه را كه داراي مدارك تحصيلي ديپلم و بالاتر از آن مي باشند پس از انجام دورة آموزش نظامي براي انجام بقيه خدمت دورة ضرورت به منظور خدمت در وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و اموزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي براي انجام فعاليت هاي اصلي اين وزارتخانه ها در بخش هاي محروم كشور و نقاط محروم آموزشي به صورت مأمور در اختيار وزارتخانه هاي مذكور و نهضت سواد آموزي قرار مي دهد.

تبصره مشموليني كه به موجب اين قانون براي انجام بقية خدمت دورة ضرورت جهت خدمت در سازمان آموزش فني و حرفه اي مأمور مي شوند مي بايست حداقل داراي مدرك ديپلم فني و بالاتر بوده باشند.

ماده1مكرر از تاريخ تصويب اين قانون در زمان صلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران همه ساله تعدادي از مشمولان وظيفة فارغ التحصيل در رشتة كتابداري را بنا به درخواست وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و جهاد سازندگي و سازمان ادري مجلس شوراي اسلامي پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح با رعايت اصل (147) قانون اساسي و تبصرة (48) قانون برنامة دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از انجام دورة آموزش نظامي به منظور گذرانيدن بقية خدمت دورة ضرورت در كتابخانه هاي شهري و روستايي به صورت مأمور، در اختيار وزارتخانه هاي مذكور و كتابخانة مجلس شوراي اسلامي قرار مي دهد.

تبصره1 تكاليفي كه  در اين قانون برعهدة وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گذارده شده است، حسب مورد عيناً در خصوص وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و جهاد سازندگي اجرا خواهيد گرديد.

تبصره2 آيين نامة اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهاد سازندگي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده2 تعداد اين قبيل مشمولين در هر دوره براساس اعلام وزارت نياز وزارتخانه هاي مذكور و سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي و موافقت ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح مي باشد.

ماده3 مشمولان مذكور علاوه بر طي دورة آموزش نظامي موظف به گذراندن دورة آموزشي مهارت هاي حرفه اي طبق برنامه اي كه هر يك از وزارتخانه ها و سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي تدوين و اعلام مي نمايند مي باشند.

ماده4 پس از پايان دوره آموزش نظامي و مهارت هاي حرفه اي، مشمولان ديپلمه اي‌كه در آزمايش هاي نهايي موفقيت حاص نمايند به درجه گروهبان سومي نائل خواهند شد.

تبصره مشمولاني كه مدرك تحصيلي آنها بالاتر از ديپلم است براساس قوانين نظام وظيفه به كسب درجه نائل مي شوند.

ماده5 اين مدت از خدمت مشمولين فوق جزو خدمت وظيفه محسوب خواهد شد. افراد مذكور از نظر انضباطي و كيفري تابع قوانين و مقررات نيروهاي مسلح بوده و از لحاظ آموزشي، بهداشتي و درماني تابع قوانين و مقررات وزارتخانه هاي مذكور مي باشند.

ماده6 تعيين محل خدت افرادي كه صلاحيت علمي و اخلاقي آنان با نظر وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي در طي دوره آموزش نظامي و مهارت هاي حرفه اي براي قبول مسئوليت معلمي،‌ پزشكي، پيراپزشكي، و كتابداري مناسب تشخيص داده نشود به عهدة ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده7 به مشمولين اين قانون در مدت خدمت ضرورت حقوق و مزاياي معادل درجة استحقاقي و هزينة خوراك، پوشاك و مسكن طبق ضوابط مورد عمل نيروهاي مسلح پرداخت خواهد شد.

ماده8 كليه هزينه هاي دوره آموزش نظامي مشمولين اين قانون اعم از حقوق و مزايا، لباس، جيرة غذائي، درمان و غيره به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده9 سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله اعتبارات لازم جهت اجراي اين قانون را در رديف جداگانه منظور و تأمين نمايد.

ماده10 فارغ التحصيلان فوق ليسانس كه تعهد خدمت به مراكز آموزش عالي دارند مشمول اين قانون نمي باشند.

ماده11 آئين نامة اين قانون توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسة علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنج‌ مهرماه يكهزاروسيصدوشصت‌ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 3/8/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

آئين نامة اجرايي قانون اصلاح قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه       مصوب2/3/1380

ماده1 در اين آيين نامه عبارت هاي زير در معاني مشروح مربوط به‌كار مي‌روند:

الف- ستاد كل: ستاد كل نيروهاي مسلح.

ب- كتابداران وظيفه: مشمولان موضوع اين آيين نامه.

پ- سازمان‌هاي به كارگيرنده: وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و فرهنگ ارشاد اسلامي و سازمان اداري مجلس شوراي اسلامي.

ماده2 سازمان هاي به كارگيرنده در زمان صلح با رعايت كامل اين آيين نامه مي توانند به منظور رفع بخشي از نيازهاي خود دركتابخانه هاي شهري و روستايي و كتابخانة مجلس شوراي اسلامي از خدمت كتابداران وظيفه اي كه آموزش ديده و دورة ضرورت را مي گذرانند به صورت مأمور استفاده نمايند.

ماده3 سازمان هاي بكارگيرنده مكلفندتعداد كتابداران وظيفة مورد نياز خود را به تفكيك محل به‌كارگيري آنان دو ماه قبل از هراعزام به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ارسال نمايند تا پس از هماهنگي به ستاد كل اعلام شود.

ماده4 ستاد كل پس از دريافت نيازمندي هاي سازمان هاي به كارگيرنده با رعايت حفظ توان رزمي نيروهاي مسلح نسبت به تعيين تعداد كتابداران وظيفه اقدام و جهت اجرا به نيروهاي مسلح ابلاغ مي نمايند.

ماده5 كتابداران وظيفه سهمية سازمان هاي به كارگيرنده پس از طي آموزش مقدماتي در مراكز آموزشي كه توسط ستاد كل تعيين شده است به سازمان هاي به كارگيرنده مأمور و اسامي آنان به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اعلام مي شود.

تبصره در مواقع بحران با تصويب فرماندة معظم كل قوا مأموريت كتابداران وظيفه لغو مي شود و براي تعيين محل خدمت در اختيار ستاد كل قرار مي‌گيرند.

ماده6 حقوق و مزاياي كتابداران وظيفه با رعايت مادة(7) قانون مطابق جدول هائي است كه توسط ستاد كل تهيه و به سازمان هاي به كارگيرنده ابلاغ مي شود.

تبصره1 كتابداران وظيفه از كلية مزايايي كه براي مشمولان وظيفة عمومي مطابق مقررات در نظر گرفته مي شود برخوردار هستند.

تبصره2 كسور قانوني مقرر در قوانين نيروهاي مسلح، براساس حقوق كتابداران وظيفه كسر و به همراه سهم دولت كه از محل بودجة دستگاه محل خدمت تأمين مي شود در پايان هر ماه به حساب صندوق بيمه و بازنشستگي نيروي مربوط واريز مي شود.

ماده7 تأمين هزينه هاي آموزشي، بهداشتي، درماني، خوراك، پوشاك، مسكن و بيمة عمر و حوادث كتابداران وظيفه طبق قوانين و مقررات نيروهاي مسلح برعهدة سازمان به كارگيرنده است و اين افراد از لحاظ انضباطي و كيفري تابع قوانين و مقررات نيروهاي مسلح هستند.

تبصره سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است سهم سرانة بيمة درماني كتابداران وظيفه را به سازمان هاي به كارگيرنده پرداخت نمايد.

ماده8 مدت آموزش نظامي مقدماتي كتابداران وظيفه توسط يگان آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعيين مي شود.

تبصره1 مشمولاني كه قبل از اعزام به خدمت، آموزش نظامي مقدماتي را در نيروهاي مسلح گذرانده باشند با اراية گواهي به يگان آموزش دهنده از انجام آموزش نظامي معاف مي شوند.

تبصره2 نيروي آموزش دهنده مكلف است پس از پايان آموزش نظامي مقدماتي كتابداران وظيفه را به منظور ادامة خدمت دورة ضرورت به سازمان هاي به كارگيرنده معرفي نمايد.

ماده9 سازمان هاي به كارگيرنده موظفند تخلفات كتابداران وظيفه را براساس آيين نامة انضباطي نيروهاي مسلح به سازمان هاي ذيربط در نيروهاي مسلح اعلام نمايند؛ سازمان ياد شده موظف است تا دو ماه نتيجة رسيدگي و اقدام لازم را به سازمان هاي به كارگيرنده اعلام نمايد.

ماده10 در صورتي كه سازمان هاي به كارگيرنده نتوانند از كتابداران وظيفه در كتابخانه هاي موضوع قانون اصلاح قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه-مصوب 1377- استفاده نمايند، با هماهنگي ستاد كل در خصوص بازگرداندن افراد ياد شده، به نيروي مربوط اقدام مي نمايند.

ماده11 هرگونه نقل و انتقال كتابداران وظيفه در ايام خدمت، حسب مورد با موافقت يگان مربوط و با اطلاع ستاد كل صورت مي گيرد.

ماده12 سازمان هاي به كارگيرنده مكلفند كتابداران وظيفه را در پايان دوره براي دريافت كارت پايان خدمت به يگان آموزش دهنده معرفي نمايند.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي

 

 

 

آيين نامة اجرايي نحوة انجام مشمولان وظيفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزي موضوع قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه مصوب8/3/1370

ماده1 وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي مي توانند در زمان صلح با رعايت كامل موازين عدل اسلامي و مفاد اين آئين نامه به منظور اجراي فعاليت هاي اصلي خود در بخش هاي محروم كشور و نقاط محروم آموزشي از خدمت مشمولان وظيفه كه دورة ضرورت را مي گذرانند، استفاده نمايند.

تبصره بخش‌هاي محروم كشور بخش هايي هستند كه از سوي هيأت وزيران تعيين شده يا مي شوند و مناطق محروم آموزشي مناطقي هستند كه توسط وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي مشخص شده و به تأييد شوراي عالي آموزش و پرورش و در مورد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، وزير كار و امور اجتماعي برسد.

ماده2 وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي مكلفند تعداد مشمولان وظيفة مورد نياز خود را به تفكيك مقاطع و رشته‌هاي تحصيلي و محل بكارگيري آنان، تا اول دي ماه هرسال به سازمان امور اداري و استخدامي كشور گزارش نمايند تا پس از هماهنگي به صورت يكجا از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تا اول بهمن ماه هرسال به ستاد فرماندهي كل قوا اعلام گردد.

ماده3 ستاد فرماندهي كل قوا پس از دريافت نيازمندي‌هاي آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي موضوع ماده(2) اين آئين نامه با رعايت حفظ توان رزمي نيروهاي مسلح نسبت به تعيين تعداد مشمولان مازاد براحتياج نيروهاي مسلح ابلاغ خواهند نمود.

تبصره مراكز آموزش نظامي مشمولان وظيفة سهمية وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي از سوي ستاد فرماندهي كل قوا تعيين و ابلاغ خواهدشد.

ماده4 مشمولان وظيفة سهمية وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي پس از طي آموزش مقدماتي در پادگان هائي كه توسط ستاد فرماندهي كل قوا تعيين شده است به وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي مأمور مي شوند و صورت اسامي آنان به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خواهدشد.

تبصره درمواقع ضرورت با تصويب فرماندهي كل قوا مأموريت اين قبيل افراد لغو و براي تعيين محل خدمت در اختيار ستاد فرماندهي كل قوا قرار مي‌گيرند.

ماده5 مشمولان وظيفة سهمية وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي كه صلاحيت علمي و اخلاقي آنان برابر ضوابط گزينش دستگاه مربوط تأييد شده است پس از طي دورة آموزش نظامي و كسب موفقيت در دورة آموزش مهارت‌هاي حرفه‌اي كه توسط وزارت آموزش و پرورش، سازمان فني و حرفه‌اي و نهضت سوادآموزي برگزار مي‌گردد برابر قوانين و مقررات مورد عمل ارتش جمهوري اسلامي ايران به كسب درجات نظامي نايل مي شوند.

تبصره مشمولاني كه صلاحيت علمي و اخلاقي آنان از سوي گزينش دستگاه مربوط تأييد نگردد و يا اينكه در طول دوران خدمت صلاحيت ادامة كار را به تشخيص دستگاه مربوط از دست بدهند با ذكر دليل براي انجام بقية خدمت دورة ضرورت، به يگان اعزام كننده معرفي خواهندشد.

ماده6 مشمولان وظيفه در مدت خدمت در وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي به صورت مأمور از نيروهاي مسلح و با حفظ وضعيت نظامي انجام وظيفه خواهند نمود.

ماده7 درمدت خدمات در وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي حقوق و مزاياي مشمولان وظيفه معادل درجة استحقاقي و هزينه خوراك، پوشاك و مسكن طبق ضوابط مورد عمل نيروهاي مسلح خواهد بود و از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي پرداخت خواهدشد.

ماده8 كلية هزينه‌هاي دورة آموزش مقدماتي مشمولان وظيفه موضوع اين آئين نامه اعم از حقوق و مزايا، لباس، خوراك، مسكن، درمان و غيره به عهدة وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و هزينة آموزش مهارت‌هاي حرفه‌اي و بقية خدمت دورة ضرورت به عهدة وزارت آموزش و پرورش،سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي مي باشد.

تبصره كسور قانوني مقرر در قوانين نيروهاي مسلح از حقوق مشمولان وظيفه موضوع اين آئين نامه كسر و به همراه سهم دولت كه از محل بودجة دستگاه مربوط تأمين مي گردد در پايان هرماه به حساب‌هاي مربوط در صندوق هاي بازنشستگي و بيمة نيروهاي مسلح واريز مي گردد.

ماده9 سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله اعتبارات لازم جهت اجراي اين آئين نامه راتأمين نمايد و دراختيار وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي قراردهد.

ماده10 مشمولان وظيفة موضوع اين آئين نامه درمدت خدمت از نظر امور انضباطي و جرائم و تخلفات تابع قوانين و مقررات نيروهاي مسلح و از جهت انجام امور اداري تابع مقررات دستگاه محل خدمت خود مي باشند.

ماده11 وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي، مشمولان وظيفة معرفي شده از سوي مراكز آموزشي نيروهاي مسلح را به خدمت پذيرفته و پس از پايان مدت قانوني خدمت دورة ضرورت،‌ آنان را جهت ترخيص از خدمت و صدور كارت پايان خدمت، به يگان اعزام كننده معرفي مي نمايند.

ماده12 وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي مجازند جهت انجام كلية امور مندرج در اين آئين نامه برحسب ضرورت و با رعايت مقررات مربوط، واحد مستقلي با شعب استاني يا منطقه‌اي و شهرستاني لازم، اثر نمايند.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي

 

 

قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 12/2/1375

ماده1 كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ 1/4/1367 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل و يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام مي گردد، مكلفند حداكثر مدت 24ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور و در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت نمايند.

تبصره1 مدت خدمت در مقاطع كارداني يكسال مي باشد.

تبصره2 مدت فوق براي كمتراز 2سال بر حسب محروميت نقاط به تفضيل آئين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

تبصره3 كساني كه خدمت موضوع اين قانون را به انجام رسانيده همچنين كساني كه داراي پروانة دائم باشند، يا واجد شرايط دريافت پروانة دائم باشند،‌ با دريافت مدرك تحصيلي جديد مشمول خدمات موضوع اين قانون نمي باشند.

تبصره4 پزشكان عمومي ذكور مشمول اين قانون و قانون پيام آوران بهداشت موظفند حداقل يك سال خدمات قانوني را در مراكز بهداشتي و درماني روستاها و بخش هاي كشور انجام دهند.

تبصره5 مستخدمين رسمي دولت و كادر ثابت نيروهاي مسلح و اعضاء هيأت و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي خدمت موضوع اين قانون را در نقاط مورد نياز سازمان ذيربط به شرط داشتن واحدهاي بهداشتي، درماني انجام خواهند داد.

ماده2 همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودين جنگ تحميلي، يك نفر برادر يا خواهر شهيد يا مفقود، برادران و خواهران دو شهيد يابالاتر، آزادگان، جانبازان، جانبازان انقلاب اسلامي بالاي 25% و نيز مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند و تك فرزند خانواده از خدمت موضوع اين قانون معاف هستند و در صورت تمايل افراد مذكور و نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين گروه مي توانند از مزاياي اين قانون بهره‌مند شوند.

تبصره در مورد معافيت افراد مازاد بر نياز اولويت با رزمندگان مي باشد.

ماده3 مدت خدمت دوره ضرورت و دورة احتياط مشمولان اين قانون كه در حرفة پزشكي انجام شود از كل خدمت مقرر در اين قانون كسر مي گردد.

ماده4 مشمولان اين قانون مكلفند حداكثر يك ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اعلام ارزشيابي مدرك تحصيلي خارج از كشور به منظور تعيين وضعيت از لحاظ شمول موضوع اين قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي نمايند. وزارت مذكور موظف است ظرف حداكثر دوماه تعيين محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نياز را با رعايت اولويت سهمية مناطق يك و آزاد معاف نمايد. كساني كه ظرف مدت مقرر خود را معرفي ننمايند و يا يك ماه پس از تعيين محل خدمت شروع به كار نكنند، غايب محسوب و به تشخيص وزارت مذكور برابر مدت غيبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد.

ماده5 مشمولان اين قانون مادام كه خدمات قانوني را شروع ننموده يا معافيت اخذ نكرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشكي نمي باشند.

ماده6 تحويل مدرك تحصيلي و ريز نمرات و صدور هرگونه تأييديه تحصيلي و گواهينامه براي مشمولاني كه خدمت موضوع اين قانون را انجام نداده و يا معافيت دريافت ننموده باشند ممنوع است.

تبصره كساني كه براي ادامه تحصيل با هزينه شخصي در دانشگاه‌هاي معتبر مورد تاييد در خارج از كشور در رشته‌هاي مورد نياز كشور احتياج به مدارك تحصيلي داشته باشند، با سپردن تضمين كافي مبني بر انجام خدمات قانوني پس از فراغت از تحصيل، مدارك تحصيلي و گواهي موقت طبابت دريافت خواهند داشت.

ماده 7 فارغ التحصيلان سهميه مناطق 2 و بالاتر و مناطق محروم آزمونهاي سراسري سنوات پس از انقلاب فرهنگي موظفند تعهدات خود را بر اساس آئين نامه‌اي كه به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد، انجام دهند.

ماده 8 مشمولين قوانين قبلي خدمات پزشكان كه به دليل موجه خدمات خود را طبق ضوابط مربوط انجام نداده‌اند مشمول اين قانون خواهند بود.

ماده 9 فارغ التحصيلان خارج از كشور كه از مزاياي ارزي بهره‌مند نشده‌اند، از شمول اين قانون مستثني بوده و چنانچه از گروه داراي پروانه باشند طبق ضوابط، پروانه دائم پزشكي دريافت خواهند نمود.

تبصره 1 كساني كه از ارز دولتي استفاده نموده‌اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتي خدمات موضوع اين قانون و تعهدات مربوطه را انجام خواهند داد.

تبصره 2- كساني كه در حين تحصيل رشته هاي علوم پزشكي وارد كشور شده و تحصيلات   خود را تا فارغ التحصيلي در داخل كشور ادامه مي دهند در صورتي كه هزينه تحصيل خود را بپردازند و ار مزاياي ارزي دولت بهره مند نگرديده باشند براي باقي مانده دوره تكميلي نياز به انجام خدمات قانوني نخواهند داشت.

ماده 10- خدمات قبلي مشمولين قانون خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان به قوت خود باقي است و جزو خدمات موضوع اين قانون محسوب مي گردد.

ماده 11- مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي (مرخصي هاي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، پاداش، كمك هاي غير نقدي و بيمه عمر و درمان و حادثه و ساير مزايا) تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشند و چنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص مي باشند، تابع ضوابط حقوقي و رفاهي آن دستگاه خواهند بود.

تبصره 1 مشمولان اين قانون كه به طور تمام وقت و بدون كار انتفاعي خصوصي خدمت مي نمايند، چنانچه از گروه داراي پروانه باشند درمقابل دو نوبت كار موظف از حقوق و مزايا اضافه كاري و حق محروميت از مطب طبق آئين نامه اجرايي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين خواهد نمود، استفاده مي‌نمايند و در صورتي كه از گروه بدون پروانه باشند، از مزاياي دو نوبت كار موظف (كار و اضافه كار) بهره مند ميگردند.

تبصره 2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميتواند مشمولان موضوع اين قانون را در صورت نياز با الويت مناطق محروم و نيازمند در حين خدمت بدون اخذ مجوزهاي مربوطه به استخدام پيماني يا رسمي دستگاه مربوطه درآورد.

ماده 12 مشمولان اين قانون كه به سن بالاي 45 سالگي رسيده باشند، از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف ميباشند.

ماده 13 بهداشتكاران دهان و دندان و كاردان هاي بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها، تابع ضوابط مقرر در قوانين خاص مربوط به خود ميباشند.

ماده 14 به منظور تربيت پزشك متخصص مورد نياز مناطق محروم و نيازمند كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به هنگام پذيرش دستيار تخصصي، سهيمه‌هاي جداگانه‌اي را براي مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد، دستياران تخصصي استفاده كننده از سهميه مذكور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذكور پروانه دائم دريافت خواهند نمود.

تبصره 1 دستياران استفاده كننده از سهميه موضوع اين ماده كه داراي پروانه دائم پزشكي هستند، نصف مدت دوره تخصصي با احتساب ضرايب مربوط در نقاط مذكور خدمت خواهند نمود.

تبصره 2 دستياران تخصصي موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستياري تعهد ثبتي لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به دانشگاه‌‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بسپارند.

تبصره 3 قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي به قوت خود باقي است.

ماده 15 قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني و اصلاحات آن به قوت خود باقي است و انجام خدمات موضوع اين قانون بعنوان قسمتي از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد.

ماده 16 آئين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف دو ماه تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 17 كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو ميگردد.

قانون فوق مشتمل بر 17 ماده و 14 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/2/1375 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.  

  

 

آئين‌نامة اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان1 مصوب 25/6/1375

مادة 1 مشمولان قانون عبارتند از:

الف – گروه پزشكي شامل پزشك، دندانپزشك، داروساز، دكتراي علوم آزمايشگاهي و متخصصان رشته‌هاي مذكور.

ب- گروه پيراپزشكي در رشته‌هاي وابسته شامل فارغ‌التحصيلان كاردان و بالاتر در رشته‌هاي مامايي، پرستاري، علوم آزمايشگاهي، تكنولوژي پزشكي، راديولوژي، رشته‌هاي مختلف توانبخشي، امور دارويي، رشته‌هاي مختلف بهداشتي، اطاق عمل، هوشبري، تغذيه، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، ضبط آمار و مدارك پزشكي، رشته‌هاي مربوط به علوم پاية پزشكي، آمار زيستي، خدمات اجتماعي و مددكاري و روانشناسي باليني.

مادة 2 مناطق مورد نياز مادة (1) قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان – مصوب 1375 – (كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود) و رشته‌هاي مربوط، همچنين گروه‌هاي مازاد برنياز، در ابتداي هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام خواهد شد.

مادة3 توزيع فارغ‌التحصيلان گروه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي در مناطق مورد نياز با اولويت مناطق محروم با نظر كميسيوني است كه اعضاي آن توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌شود.

مادة4 كاردان‌هاي مبارزه با بيماري‌ها و بهداشت خانواده بهداشتكار دهان و دندان براساس قانون مربوط، انجام وظيفه خواهند كرد.

مادة5 در مورد بانوان مشمول قانون، ملاك احراز ازدواج و تاريخ آن، مندرجات شناسنامة زوجين است.

مادة6 مراجع صدور گواهي پايان خدمات مشمولان قانون، توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد.

مادة7 با مشمولان بيمار طبق نظر شوراي عالي پزشكي وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي رفتار خواهد شد.

مادة8 در جهت اعمال ضوابط مادة (4) قانون، مراكز آموزشي موظفند تاريخ فراعت از تحصيل دانشجويان را به ادارة كل فارغ‌التحصيلان اعلام كرده، مرابت را به نحو مقتضي به اطلاع آنها برسانند.

مادة9 خدمات بانوان متأهل فارغ‌التحصيلان بعد از تاريخ 4/3/1360 كه به تبعيت از همسر و با كسب پروانة خاص يا مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا بهداري در مناطق غير مجاز انجام وظيفه كرده‌اند قابل محاسبه مي‌باشد.

مادة 10 ملاك احراز استخدام رسمي معرفي نامة دستگاه ذيربط و آخرين حكم استخدامي رسمي كارمند است.

تبصره اين قبيل مستخدمان رسمي دولت، در صورتي مي‌توانند از تسهيلات پيش‌بيني شده در قانون استفاده كنند كه داراي مراكز بهداشتي و درماني مجاز باشند.

مادة11 در اجراي مادة (2) قانون، مرجع صدور گواهي براي خانوادة شهدا، بنياد شهيد انقلاب اسلامي مركز، براي جانبازان، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي مركز، براي آزادگان، ستاد رسيدگي به امور آزادگان مركز، براي مفقود‌الاثرها حسب مورد توسط مقامات مجاز نيروهاي مسلح كه امضاي آنها معرفي شده است و براي تك اولاد خانواده، گواهي ثبت احوال محل مي‌باشد.

مادة12 دستياراني كه به استناد ضوابط قانوني متعهد خدمت مي‌شوند با انجام تعهدات قانوني مجاز به دريافت گواهي پاياني و پروانه دايم خواهند بود.

مادة13 در مورد اعمال ضرايب مناطق محروم، جداول موضوع تصويب نامة شمارة 8477/ت/14732/ه مورخ 10/7/1374 ملاك عمل خواهد بود

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر