انتخاب زبان:  
    

    قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت  مصوب2/10/1369

 ماده1 از تاريخ تصويب اين قانون به منظور تعميم بهداشت و درمان در مناطق روستائي كشور پيام آوران بهداشت متشكل از افرادگروه پزشكي مشمول خدمت وظيفة عمومي تشكيل مي گردد.

ماده2  از تاريخ تصويب اين قانون و با رعايت اصل 147 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كلية‌ افراد گروه پزشكي مشمول خدمت وظيفه عمومي كه از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي گروه پزشكي داخل و خارج از كشور فارغ التحصيل مي شوند پس ا زطي آموزش مقدماتي نظامي كه بيش از 5/1 ماه به طول نخواهد انجاميد در زمان صلح در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرند تا به عنوان پيام آوران بهداشت در مناطق روستائي كشور باقي ماندة خدمت وظيفة عمومي دوره ضرورت را انجام دهند.

تبصره1  نيازهاي نيروي انساني بهداشتي درماني واحدهاي بهداشتي درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي از پيام آوران بهداشت موضوع مادة فوق الذكر بجز مشمولين موضوع مادة4 اين قانون براساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگاني از كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ستاد فرماندهي كل قوا تأمين خواهد شد.

تبصره2  وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محل خدمت پيام آوران بهداشت معرفي شده از مراكز آموزش نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را براساس سهميه اي كه براي هريك از شهرستانها با توجه به محروميت و ميزان جمعيت آنها تعيين نموده است و باتوجه به سهميه منطقه اي آنها تعيين نمايد.

ماده3  مسئولين شبكه هاي بهداشتي درماني هر شهرستان موظف اند محل خدمت پيام آوران بهداشت سهميه شهرستان مربوطه رادريكي از مراكز بهداشتي درماني روستائي تعيين نموده و يك نسخه از احكام مربوط را جهت اطلاع و نظارت در اختيار حوزه وظيفه عمومي شهرستان مربوطه قرار دهند.

تبصره1  استفاده از پيام آوران بهداشت سهميه هر شهرستان كه داراي تخصص از در يكي از رشته هاي گروه پزشكي مي باشد در مراكز بهداشتي درماني شهري و بيمارستانها و مراكز توان بخشي شهرستان مربوطه بلااشكال است.

تبصره2  استفاده از پيام آوران بهداشت در مراكز بهداشتي درماني شهري و بيمارستانها و دانشكده گروه پزشكي شهرهاي تهران، مشهد، شيراز، تبريز، اصفهان، كرج، قم، اهواز، كرمان، يزد، رشت و ساري ممنوع مي باشد.

استفاده از تخصصهاي منحصر به فرد و مشمولين موضوع ماده4 اين قانون در شهرهاي فوق الذكر و شمول ممنوعيت مذكور مستثني خواهند بود.

ماده4  به موجب اين مادة قانوني و به منظور تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي داخلي و خارج كشور كه داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد بوده و متعهد انجام حداقل 4سال خدمت به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور مي گردند، پس از ايفاي تعهد مذكور از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي باشند.

تبصره1  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مربوطه موظفند چناچه مشمولين ماده فوق را از انجام خدمت مورد تعهد خود امتناع نمايند و يا در طي مدت انجام خدمت مورد تعهد به عللي از خدمت در دانشگاهها يا مؤسسة آموزش عالي مربوط بركنار شوند، بلافاصله آنها را جهت رسيدگي به وضع مشموليت شان به نزديك ترين ادارة وظيفة عمومي معرفي نمايند.

تبصره2  مشمولين موضوع مادة فوق موظفند در طول انجام خدمت مورد تعهد خود دورة مقدماتي آموزش نظامي را در يكي از مراكز آموزش نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بر طبق برنامة زمان بندي شده اي كه مشتركاً توسط دانشگاه يا مؤسسة آموزش عالي ذيربط و ادارة وظيفة عمومي منطقة مربوط تنظيم مي گردد انجام دهند.

تبصره3  ادامة تحصيل مشمولين موضوع مادة فوق در مقاطع تحصيلي بالاتر در طول انجام خدمت مورد تعهد مذكور بلامانع بوده و مدت تحصيلي اينگونه افراد به مدت خدمت مورد تعهد آنها افزوده خواهد شد.

تبصره4  مشمولين موضوع مادة فوق الذكر موظفند حداقل1 سال از خدمت مورد تعهد خود را يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي عوم پزشكي نوپا (دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تأسيس گرديده اند) كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي نمايد انجام دهند و مابقي خدمت مورد تعهد خود را در دنشگاه و يا مؤسسه عالي كه به آن تعهد انجام خدمت فوق الذكر را سپرده اند انجام دهند.

تبصره5  مشمولين موضوع مادة فوق مي توانند پس از انجام خدمت مورد تعهد مذكور، ساير خدمات موظف قانوني خود را نيز در دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي مربوط انجام دهند.

تبصره6  صلاحيت هاي عمومي (اخلاقي و سياسي) مشمولين موضوع مادة فوق بايد به تأييد هيأت مركزي گزينش استاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد.

تبصره7  دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه شاهد نيز مي توانند به منظور تأمين هيأت علمي مورد نياز خود با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تسهيلات و مزاياي مقرر شده در مادة فوق استفاده نمايند.

ماده5  خدمت پيام آوران بهداشت در مراكز بهداشتي درماني و آموزشي موضوع مادة3 اين قانون به منزلة خدمت در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جزو خدمت وظيفه عمومي محسوب مي شود و افراد مذكور از لحاظ انضباطي وكيفري تابع قوانين و مقررات راجع به افراد وظيفة نيروهاي مسلح بوده و از لحاظ انجام خدمات بهداشتي و درماني تابع قوانين و مقررات مورد عمل براي ساير افراد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهند بود.

تبصره1 شبكه هاي بهداشتي درماني شهرستان ها موظفند در صورت غيبت پيام آوران بهداشت، موضوع را به حوزة وظيفة عمومي شهرستان مربوط گزارش و پيگيري نمايند.

تبصره2  مشمولين موضوع اين قانون كه موظف به بيتوته در محل خدمت خود مي باشد موظفند حسب اعلام نياز شبكه هاي بهداشتي درماني شهرستان هاي مربوطه خدمات بهداشتي درماني و آموزشي لازم را خارج از ساعات موظف اداري در محل خدمت خود و يا به صورت دهگردشي درحوزة‌ محل خدمت مربوط ارائه دهند و براساس ضوابط مقرر در قانون نحوة ادارة واحدهاي بهداشتي درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 12/10/1358 شوراي انقلاب اسلامي و يا ساير ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي منطقه اي بهداشت و درمان استان ها حق ازحمه دريافت نمايند.

ماده6  برگ پايان خدمت وظيفه عمومي براي پيام آوران بهداشت پس از انجام باقي ماندة خدمت وظيفة عمومي در مراكز بهداشتي درماني و آموزشي مقرر در اين قانون طبق گواهي هاي انجام كار صادره از شبكه هاي بهداشتي درماني شهرستان ها و تأييد سازمان هاي منطقه اي بهداشت و درمان استانها توسط مراجع ذيصلاح در نيروهاي مسلح صادر و تحويل افراد ذينفع خواهد شد.

تبصره خدمت مشمولين موضوع اين قانون جزوخدمات موضوع ماده1 قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30/1/1367 مجلس شوراي اسلامي و مادة 1 قانون اصلاح خدمت خارج ازمركز پزشكان، داندانپزشكان و داروسازان مصوب 6/3/1360 خواهد بود.

ماده7  كليه هزينه هاي دورة آموزش نظامي و حرفه اي مشمولين اين قانون اعم از حقوق و مزايا، جيرة غذائي، درماني و غيره همچون گذشته به عهدة وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و پس از آن تا پايان دورة خدمت ضرورت به عهدة وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي خواهد بود كه از طريق شبكه هاي بهداشتي درماني شهرستان هاي مربوطه خواهد شد.

تبصره1  آن قسمت از قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفة مصوب 25/7/1369 مجلس شوراي اسلامي كه در ارتباط با امور پزشكي و پيرا پزشكي مي باشد لغو مي گردد و تشكيلات و امكانات مربوطه به آنان با كليه اعتبارات پيش بيني شده براي اجراء قانون نحوة تشكيل پيام آوران بهداشت اختصاص مي يابد و در اختيار دستگاه هاي ذيربط قرار مي گيرد.

تبصره2  سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتباري را كه براي اجراء بخش پزشكي و پيراپزشكي قانون معلمان و پزشكان و پيراپزشكان وظيفه پيش بيني شده بود را جهت اجراء اين قانون به صورت رديف جداگانه درلوايح بودجة سالانة كشور منظور و تأمين نمايد.

تبصره3  كسري اعتباري احتمالي ناشي از اجراي اين قانون از محل امكانات موجود و اعتبارات سالانة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي منطقه اي بهداشت و درمان استان ها تأمين خواهد شد.

ماده8  مسئول اجراي اين قانون حسب مورد وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي خواهند بود و آئين نامة اجرائي اين قانون مشتركاً توسط وزارتخانه فوق الذكر و با همكاري ستاد فرماندهي كل قوا ظرف مدت 2ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده9  قانون نحوة تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور مصوب1/3/1365 مجلس شوراي اسلامي و قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/1/1364 مجلس شوراي اسلامي و قانون معافيت بهداشتكاران دهان و دندان و بهداران (تكنيسين هاي بهداشت و مبارزه با بيماري) از انجام خدمت وظيفه عمومي مصوب 16/2/1369 از اين قانون مستثني بوده و كماكان به قوت خود باقي است ولي ساير قوانين مغاير بااين قانون لغو و بلااثر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل برنه ماده و هفده تبصره طبق اصل 85قانون اساسي درجلسه روز يكشنبه مورخ 2/10/1369 كميسيون بهداري و بهزيستي تصويب و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم آذرماه يكهزاروسيصدوشصت ونه با 6سال مدت اجرايي آزمايشي آن موافقت شده بود و در تاريخ 9/10/1369 تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

آئين نامه اجرائي قانون نحوه تشكيل پيام آورا ن بهداشت        مصوب 12/3/1370

ماده1 قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت مصوب 2/10/1369 كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي در اين آئين نامه به اختصار«قانون» ناميده مي شود.

ماده2  مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه در يكي از رشته هاي زير در داخل يا خارج ا زكشور از تاريخ2/10/1369 فارغ التحصيل شده يا مي شوند مشمول قانون و اين آيين نامه خواهند بود.

1-      پزشكي، دندانپزشكي، دارو سازي، علوم آزمايشگاهي و تخصص هاي وابسته.

2-   بهداشت عمومي، اپيدميولوژي، آموزش بهداشت، مديريت بهداشتي- درماني، بهداشت صنعتي و حرفه اي، تغذيه و صنايع غذايي، بهسازي محيط، بهداشت محيط، آمار بهداشتي و حياتي و ضبط آمار و مدارك پزشكي، علوم آزمايشگاهي،  قارچ شناسي، انگل شناسي،‌ حشره شناسي پزشكي و ناقلين، ميكروبيولوژي، خون شناسي و انتقال خون، مددكاري اجتماعي، پرستاري، پرستاري دندانپزشكي، هوشبري، اطاق عمل، فيزيوتراپي، شنوائي سنجي، بينايي سنجي، روانشناسي باليني، گفتار درماني، كار درماني، راديوتراپي، راديولوژي، تكنولوژي راديولوژي، تكنيسين داروسازي، مديريت بيمارستاني، ژنتيك، تجهيزات پزشكي، اعضاي مصنوعي(اعم از دكتري، كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني).

تبصره1 ساير رده هاي پزشكي و پيراپزشكي كه درآينده برقرار مي شود و نيز افراد ذكور ايراني كه در يكي از رشته هاي مذكور در اين ماده تحت عناوين مختلف در سطوح معادل فوق ديپلم يا بالاتر در خارج از كشور فارغ التحصيلان شده يا مي شوند مشمول قانون و اين آئين نامه خواهند بود.

تبصره2  مؤسسات تربيت كنندة نيروهاي مشمول قانون و اين آئين نامه موظفند در پايان هر دورة تحصيلي صورت اسامي فارغ التحصيلان دانشكده ها و دانشگاه هاي تابعه خود را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اعلام نمايند تا جهت سهميه بندي به ستاد فرماندهي كل قوا منعكس گردد.

تبصره3  حذف شده است.

ماده3 كميسيون موضوع تبصرة(1) مادة(2) قانون در محل ستاد فرماندهي كل قوا نشكيل مي گردد. كميسيون مزبور طرح سهميه بندي مشمولان قانون را در هر دوره حداكثر تا دو هفته قبل از شروع آموزش نظامي، به تصويب رياست ستاد فرماندهي كل قوا رسانده و جهت اجراء به مراكز آموزشي و ساير مبادي ذيربط ابلاغ مي نمايد.

ماده4  نحوة انتحژخاب افراد براي خدمت در نيروهاي مسلح برابر قوانين و روش هاي جاري نيروهاي مسلح خواهند بود.

ماده5  نحوة آموزش، محل و جايگاه آموزش نظامي مشمولان قانون را ستاد فرماندهي كل قوا براساس اعلام آمادگي مراكز آموزشي نيروهاي مسلح تعيين مي نمايد و مشخصات افرادي كه مي بايد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار گردند، برابر فرمي كه وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي واگذار گردند، برابر فرمي كه وزارت مذكور مشخص خواهد كرد در شروع آموزش نظامي آنان از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي گردد.

تبصره افرادي كه اعلام به سهمية مربوط به قانون نحوة تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها مصوب 1365 از تسهيلات موضوع ماده(4) قانون استفاده مي كنند، در چارچوب سهم واگذار شده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جداگانه سهميه بندي خواهند شد و آموزش نظامي آنان با توجه به تقويم تحصيلي دانشگاه ها با همانگي ادارة وظيفة عمومي در يك تابستان و در يكي از مراكز آموزش نظامي انجام شود.

ماده6  وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي محل خدمت پيام آوران بهداشت را براساس نياز و ميزان محروميت مناطق مختلف كشور (بجز نقاط مستثني شده در قانون) براساس ماد(7) اين آئين نامه و با رعايت مفاد مواد (3) و(4) قانون تعيين خواهد كرد.

تبصره1  ملاك نياز واحدهاي بهداشتي درماني به هر يك از رشته هاي مندرج در مادة (2) اين آئين نامه وجود فعاليت مربوط در سطوح تحصيلي مشمول، يا وجود پست همطراز د رواحد مذكور مي باشد.

تبصره2  ميزان محروميت با رشته زير محاسبه مي گردد:

 

                                                             100r          شاغلين هر رشته = ميزان محروميت

                                                  پست هاي سازماني پيش بيني شده

 

هر يك از واحدهاي بهداشتي درماني شهرستان ها يا استانها كه نسبت كمتري را داشته باشند محروم تر تلقي خواهند شد و اگر ميزان محروميت بين دو منطقه جغرافيايي مساوي باشد، تعييين اولويت بين آن دو نقطه، به قيد قرعه خواهد بود.

تبصره3  فهرست مناطق نيازمند و محروم در هر دوره توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام خواهد شد. در هر حال اولويت اين مناطق به ترتيب با روستا، مركز دهستان، مركز بخش، نقاط شهري غير از مركز شهرستان، مركز شهرستان و مركز استان خواهد بود.

ماده7  تعيين محل خدمت مشمولان سهمية وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به روش زير خواهد بود.

1-      داوطلب بودن مشمول براي خدمت در يكي از واحدهاي اعلام شده.

2-   بومي بودن مشمول كه به ترتيب بوميان روستا، دهستان، بخش و شهرستان محل استقرار واحد انتخاب شده، اولويت خواهند داشت.

3-   براي تعيين محل خدمت افراد در مواردي كه بومي يا داوطلب، از نياز تعيين شده يك يا چند واحد بيشتر يا كمتر باشد برابر قوانين و روش هاي جاري در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عمل خواهد شد.

تبصره  سكونت مشمول و درصورت مجرد بودن، سكونت پدر و مادر وي در شهرستان محل استقرار واحد مورد درخواست داوطلب، ملاك بومي بودن داوطلب مي باشد كه با گواهي مركز بهداشت شهرستان و استان مربوط احراز مي گردد.

ماده8  پيام آئران بهداشت با همكاري مراكز آموزشي در هفتة آخر آموزش نظامي خود برابر برنامه هايي كه وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد كرد، با نظام بهداشتي درماني كشور آشنا خواهند شد.

ماده9 مشمولان وظيفة سهمية وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي پس از طي دورة آموزش نظامي و موفقيت در دورة براساس قانون نظام وظيفه به كسب درجه نايل مي گردند.

تبصره  مشمولاني كه صلاحيت علمي و اخلاقي آنان از سوي گزينش دستگاه مربوط تأييد نگردد يا اينكه در طول دوران خدمت صلاحيت ادامة كار را به تشخيص گزينش دستگاه مربوط از دست بدهند باذكر دليل براي انجام بقية خدمت دورة ضرورت به يگان اعزام كننده معرفي خواهند شد.

ماده10 مشمولان وظيفه در مدت خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت مأمور از نيروهاي مسلح و با حفظ وضعيت نظامي، انجام وظيفه خواهند نمود.

ماده11 در مدت خدمت در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي حقوق و مزاياي مشمولا ن معادل درجة استحقاقي و هزينه خوراك، پوشاك و مسكن طبق ضوابط مورد عمل نيروهاي مسلح خواهد بود و از محل اعتبارات وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي پرداخت خواهد شد.

تبصره1 چناچة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خدمات اضافي مشمولان را به صورت برقراري كشيك، انكالي و نظاير آن ضروري بداند، حق الزحمه و فوق العاده هاي مربوط براساس ضوابط و آئين نامه هاي قانون نحوة  ادارة واحدهاي بهداشتي درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 12/10/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي يا ساير ضوابط و مقررات مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،‌ ‌قابل پرداخت‌‌ خواهد بود.

تبصره2 مبناي محاسبه فوق العاده هاي موضوع تبصرة(1)، پاية حقوق و مزاياي كاركنان همطراز در بدو استخدام رسمي مي باشد.

تبصره3 كسور قانوني مقرر در قوانين نيروهاي مسلح از حقوق مشمولان موضوع اين آئين نامه كسر و به همراه سهم دولت كه از محل بودجة دستگاه مربوط تأمين مي گردد در پايان هر ماه به حساب ها ي مربوط در صندوق هاي باز نشستگي و بيمة نيروهاي مسلح واريز مي گردد.

تبصره4 اعتبار مورد نياز براي اجراي قانون و اين آئين نامه در سال1370 در حدود مقدورات و با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار رديف هزينه‌هاي پيش بيني نشده قانون بودجة سال 1370 كل كشور تأمين خواهد شد.

ماده12 درمورد تخلفات و جرايم ارتكابي مشمولان به شرح زير رفتار خواهد شد:

1-   درمورد تخلفات خدمت بهداشتي درماني برطبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيدگي و رفتار خواهد شد.

2-   درمورد تقصيرات انضباطي، سازمان منطقه اي يا شبكه ها ي بهداشت و درمان مربوط نوع تقصير و نتيجة بررسي را به نزديك‌ترين حوزة فرماندهي اعلام خواهند كرد تا فرماندهي با يگان مأمور كننده برابر مقررات نسبت به تنبيه خاطي اقدام نموده و نتيجه را به واحد مربوطاعلام نمايند.

3-   درصورتي كه عمل ارتكابي جنبة جزائي داشته باشد، مراتب به نزديكترين پادگان اعلام خواهد شد تا برابر مقررات نيروهاي مسلح اقدام شود.

ماده13 در پايان دورة خدمت ضرورت كارت پايان خدمت مشمولان توسط مراكز صادر ميگردد و وزارت بهداشت و درمان موظف است در پايان خدمت دوره ضرورت، مشمولان قانون را جهت دريافت كارت پايان خدمت به مراكز ياد شده معرفي نمايد تا برابر مقررات نيروهاي مسلح به مشمولان مذكور تحويل شود.

ماده14 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است به منظور انجام كلية امور مندرج در اين آئين نامه بر حسب ضرورت و با رعايت مقررات مربوط، واحد مستقلي با شعب استاني يا منطقه اي و شهرسناني لازم، دائر نمايد.

تبصره تشكيلات و پست هاي سازماني مورد نياز پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت به سقف پست هاي سازماني مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي منطقه اي بهداشت و درمان استان ها افزوده خواهد شد.

ماده15 بنا به ضرورت و با فرمان مقام معظم فرماندهي كل قوا، مأموريت كليه مشمولان قانون و اين آئين نامه لغو مي گردد و از خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منفك و به منظور ادامة خدمت به يگان مأمور كننده فرخوانده مي شوند.                             معان اول رئيس جمهور- حسن حبيبي

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر