انتخاب زبان:  

    قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفة فارغ التحصيلان دانشكدة علوم قضائي در محاكم قضائي كشور

ماده واحده به موجب اين قانونبه موجب اين قانون، فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضائي وابسته به دادگستري جمهوري اسلامي ايران كه خدمت سربازي خود را انجام نداده‌اند با پيشنهاد قوة قضائيه و موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوة قضائيه كه دو سال اول از حقوق و مزاياي وظيفه برخوردار خواهند بود و طي دوره آموزش مقدماتي نظامي و پس از ايفاء تعهد از انجام خدمت دورة ضرورت در زمان صلح معاف مي باشند.

تبصره1 قوة قضائيه مي تواند افراد مشمول اين قانون را در سمت هاي قضائي و اداري طبق مقررات مربوطه حسب مورد به خدمت گيرد.

تبصره2 قوة قضائيه مكلف است چنانچه مشمولان اين قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمايند و يا در طي مدت تعهد به عللي از خدمت در دادگستري بركنار شوند آنان را بلافاصله جهت رسيدگي به وضع مشموليت به ادارة وظيفة عمومي معرفي نمايند. مخارج انجام شده براي افرادي كه امتناع از خدمت نمايند توسط قوة قضائيه اخذ و به خزانه داري كل واريز خواهد شد.

تبصره3 كلية هزينه هاي دورة آموزش نظامي و حرفه اي مشمولين اين قانون اعم از حقوق و مزايا، جيرة غذائي، درمان و غيره به عهدة قوة قضائيه مي باشد و سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتبار مورد نياز را در رديف جدا گانه‌اي در لوايح بودجة ساليانه منظور و تأمين نمايد.

تبصره4 در صورت استخدام مشمولان موضوع اين قانون، تمام مدت ده سال خدمت و دورة آموزش نظامي آنان جزء سنوات خدمت محسوب مي گردد.

تبصره5 وزارتخانه دادگستري، كشور و دفاع با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح مسئول اجراي اين قانون بوده و آئين نامة اجرائي مربوطه توسط وزارتخانه هاي مذكور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

تبصره6 طلاب حوزه هاي علميه و فارغ التحصيلان دانشكده هاي حقوق كه جهت استخدام در سمت قضايي پذيرفته مي شوند و خدمت وظيفه عمومي خود را انجام نداده اند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. همچنين وضعيت طلاب شاغل در سمت هاي قضايي كه با استفاده از معافيت تحصيلي به استخدام درآمده اند از لحاظ انجام خدمت وظيفة عمومي و مدت تعهد خدمت، مشمول مقررات اين قانون مي باشند و سوابق قضائي آنان جزء مدت تعهد محسوب مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار وسيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/11/1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است

 

 

آئين نامه اجرايي قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفة فارغ التحصيلان دانشكدة علوم قضايي در محاكم قضايي كشور   مصوب16/3/1375

 

 فصل اول -  تعاريف

ماده1 در اين آئين نامه قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفة فارغ التحصيلان دانشكدة علوم قضايي در محاكم قضايي كشور- مصوب1373- به اختيار«قانون» ناميده مي‌شود.

ماده2 مشمولان اين آئين نامه عبارتند از فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضايي كه مطابق ضوابط قوة قضاييه گزينش شده و خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند.

ماده3 سمت هاي اداري عبارت از تصدي پست سازماني اداري در قوة قضاييه و سازمان هاي وابسته به طور مستمر از طريق انتصاب بالاترين مقام اجرايي ذي صلاح است.

ماده 4 سمت‌هاي اداري عبارت از تصدي پست سازماني اداري در قوه قضاييه و سازمانهاي وابسته به طور مستمر از طريق انتصاب بالاترين مقام اجرايي ذيصلاح است.

ماده5 حقوق و مزاياي مشمولان قانون در طول دو سال اول عبارت از مجموعه پرداخت هاي و هزينه هاي است كه به هر عنوان به پرسنل همتراز وظيفه در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعلق مي گيرد و در طول هشت سال مدت تعهد عبارت از مجموعه پرداخت هاي مالي تحت هر عنوان است كه به هريك از قضات يا متصديان امور اداري همتراز در پست هاي مربوط تعلق مي گيرد.

 

فصل دوم – ميزان و چگونگي اخذ و انجام تعهد

ماده6 مشمولان داراي شرايط در صورت تمايل به استفاده از مزاياي قانون، مكلفند بلافاصله پس از فراغت از تحصيل و اخذ دفترچة آماده به خدمت از ادارة وظيفة عمومي، به ادارة كل آموزش و گزينش قضات مراجعه و جهت انجام خدمت در قوة قضاييه به مدت ده سال تعهد بسپارند. اين تعهد بايد در دفترخانة اسناد رسمي تنظيم شود.

تبصره تعهد ده ساله موضوع قانون شامل مدت آموزش نظامي،‌ كارآموزي، خدمات قضايي يا اداري و تعهد هشت سالة دانشجويان به هنگام ورود به دانشكدة علوم قضايي است.

 

فصل سوم – آموزش و چگونگي اعزام به خدمت و ترفيعات

ماده7 قوة قضاييه در هر دوره فارغ التحصيلي صورت اسامي مشمولان قانون را به همراه تصاوير دفترچة آماده به خدمت آنان به منظور اخذ موافقت و هماهنگي لازم به ستاد كل نيروهاي مسلح ارسال مي كند.

ماده8 ستاد كل نيروهاي مسلح ظر يكماه نسبت به در خواست قوه قضاييه بررسي و اعلام نظر كرده و پس از موافقت، ضمن تعيين مراكز آموزشي نيروهاي مسلح، صورت اسامي مربوط را براي اعزام به مراكز آموزشي به اداره كل وظيفه عمومي ارسال مي كند.

ماده9 قوة قضاييه قبل از اعزام مشمولان قانون به مراكز آموزشي، در زمينة پرداخت هزينه هاي مربوط با ستاد نيروي آموزش دهنده هماهنگي مي كند.

تبصره زينه هاي مذكور در اين ماده به ازاي هر نفر در طول دورة آموزش نظامي،‌ برابر ضوابط سايرموارد مشابه، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تعيين و اعلام مي شود.

ماده10 مدت آموزش نظامي مقدماتي مشمولان قانون توسط نيروي آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعيين مي شود.

تبصره1 مشمولاني كه قبل از شروع انجام تعهد، آموزش نظامي مقدماتي را در نيروهاي مسلح گذرانده باشند، با اراية گواهي به يگان آموزش دهنده، از انجام آموزش نظامي معاف مي شوند.

تبصره2 نيروي آموزش دهنده مكلف است پس از پايان آموزش نظامي مقدماتي، بلافاصله مشمولان اين آئين نامه را به صورت انفرادي براي اعزام به قوة قضائية، به ادارةكل وظيفة عمومي معرفي كند.

ماده11 مشمولان قانون پس از طي دورة آموزش نظامي مقدماتي، كارآموزي علمي و عملي قضايي يا اداري را به ميزان مقرر مطابق برنامة آموزشي قوة قضاييه طي كرده و پس از موفقيت در آزمون مربوط، با ابلاغ مخصوص حسب مورد به سمت هاي قضايي يا اداري منصوب مي شوند.

تبصره محل خدمت قضايي واداري و ترفيعات و تغيير سمت هاي بعدي مشمولان قانون مطابق مقررات مورد عمل در قوه قضاييه تعيين مي شود.

ماده12 گواهي اشتغال به خدمت مشمولان قانون در طول مدت ايفاي تعهد داراي همان امتيازهايي است كه براي مشمولان مواد(6)، (7)، (8)، (9) قانون خدمت وظيفه عمومي –مصوب 1363- درنظر گرفته شده است.

 

فصل چهارم – بركناري از خدمت يا امتناع از انجام تعهد

ماده13 در صورتي كه مشمولان قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع كنند يا درطول مدت تعهد به عللي از خدمت در قوة قضاييه بركنار شوند، كارگزيني وزارت دادگستري بلافاصله جهت رسيدگي به وضع مشموليت، آنان را به ادارة وظيفه عمومي محل معرفي مي كند تا در صورت بلامانع بودن، ضمن احتساب مدت خدمت آموزش نظامي، بقية خدمت دورة ضرورت را در نيروهاي مسلح به انجام رسانند.

ماده14 چناچه مشمولان قانون از خدمت مورد تعهد امتناع كنند، علاوه براجراي مفاد مادة (13) اين آئين نامه، هزينه هاي انجام شده در طول دورة تحصيل و دو سال اول خدمت وصول و در صورت عدم تعيين تكليف پرداخت آن توسط متعهد،‌ به تشخيص دادگستري جمهوري اسلامي ايران از محل وثيقه ي تضمين سپرده شده استيفا مي شود.

تبصره چناچه عدم ايفاي تعهد خدمت ناشي از تقصير متعهد نباشد و عرفاً نتوان آن را معلول عمل وي تلقي كرد،‌ به تشخيص دادگستري جمهوري اسلامي ايران متعهد از پرداخت وجوه مذكور در مادة فوق معاف مي شود.

ماده15 كارگزيني وزارت دادگستري مكلف است مشمولان اين قانون را پس از انجام تعهد خدمت براي دريافت كارت معافيت دايم از خدمت ضرورت در زمان صلح، به صورت انفرادي به ادارة كل وظيفه عمومي معرفي كند.

معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

 

منبع : www.police.ir

 

 

 

 

    

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر