انتخاب زبان:  
    

آئين نامة اجرايي قانون استخدام روحانيون و طلاب علوم ديني در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافيت تحصيلي  مصوب 31/2/1376

 

مادة 1 روحانيون و طلاب علوم ديني موضوع ماده واحدة قانون استخدام روحانيون و طلاب علوم ديني در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافيت تحصيلي – مصوب 1375- كه در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود به افرادي اطلاق مي‌شود كه براساس مصوبات ابلاغ شده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارزش استخدامي مدارك تحصيلي آنان حداقل معادل كارشناسي (ليسانس) از حوزه‌هاي علوم ديني بوده و مطابق ضوابط مورد عمل وزارت آموزش و پرورش توانايي تدريس داشته باشند.

مادة2 استخدام روحانيون و طلاب علوم ديني با رعايت كلية قوانين و مقررات مربوط به ورود به خدمت رسمي
(به استثناي شرط دارا بودن مدرك پايان خدمت يا معافيت از خدمت وظيفة عمومي)، بعد از طي دوره‌هاي آموزشي مربوط قبل از صدور حكم آزمايشي –  با رعايت مادة (44) قانون استخدام كشوري – از محل مجوزهاي استخدامي صادره توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، صورت مي‌گيرد.

مادة3 روحانيون و طلاب علوم ديني كه به موجب اين آيين نامه به استخدام در مي‌آيند، مكلفند قبل از صدور حكم استخدام آزمايشي، مطابق سند محضري كه متن آن توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه مي‌شود متعهد شوند به مدت (5 ) سال در هر نقطه‌اي كه وزارت آموزش و پرورش تعيين كند خدمت كنند.

مادة4 روحانيون و طلاب علئم ديني داراي مدرك معادل فوق ديپلم- موضوع تبصرة (1) ماده واحدة قانون – كه تا تاريخ تصويب اين قانون داراي حداقل (5) سال تحصيلي سابقه خدمت تدريس متوالي و تمام وقت (حداقل 24 ساعت در هفته) در وزارت آموزش و پرورش باشند پس از كسب مجوز از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با رعايت مقررات مربوط و با معافيت از آزمون استخدامي، مي‌توانند در هر نقطه‌اي كه وزارت آموزش و پرورش تعيين كند به استخدام در آيند.

تبصره افراد موضوع اين ماده از شركت در آزمون استخدامي معاف هستند و چنانچه تعداد متقاضيان از تعداد مورد نياز وزارت آموزش و پرورش بيشتر باشد، با رعايت اولويت‌هاي تعيين شده از سوي وزارت ياد شده استخدام مي‌شوند.

مادة5 در استخدام افراد موضوع قانون، قوانين و مقررات مربوط به اولويت استخدام ايثارگران در دستگاه‌هاي دولتي  لازم‌الاجراست.

مادة6 گزينش افراد موضوع قانون، براساس قانون گزينش معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش صورت مي‌گيرد.

مادة7 وزارت آموزش و پرورش مكلف است فهرست مشخصات استخدام‌شدگان هر سال را حداكثر تا پايان همان سال براي طي دورة آموزش مقدماتي نظامي به طور يك جا به ستادكل نيروهاي مسلح اعلام كند.

تبصره ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است ضمن تعيين يگان آموزش‌دهنده ترتيبي اتخاذ نمايد كه دورة آموزش مقماتي نظامي افراد موضوع اين ماه در تعطيلات تابستاني مدارس برگزار شود.

مادة8 وزارت آموزش و پرورش افرادي را كه تعهد خود را به طور كامل ايفا كنند، به ادارة وظيفه عمومي معرفي مي‌كند تا در صورت گذراندن دورة آموزش مقدماتي نظامي، كارت معافيت دايم از خدمت وظيف عمومي در زمان صلح براي آن صادر شود.

مادة9 افراد مشمول اين قانون در صورت عدم تأييد صلاحيت در دورة خدمت آزمايشي يا استنكاف از انجام كامل خدمت مورد تعهد، بايد بلافاصله براي تعيين تكليف وضعيت خدمت وظيفة عمومي به ادارة وظيفه عمومي معرفي شوند.

مادة10 به كارگيري افراد مشمول اين قانون در مشاغل اداري، همچنين موافقت با انتقال و مأموريت آنان به خارج از وزارت آموزش و پرورش قبل از ايفاي كامل تعهدات موضوع اين آيين‌نامه ممنوع است

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر