انتخاب زبان:  
    

    قانون معافيت بهداشتكاران دهان و دندان و بهداران (تكنيسين‌هاي بهداشت و مبارزه با بيماري‌ها) از انجام خدمت وظيفه عمومي

مادة واحده به منظور تعميم بهداشت در سطح كشور و ارائه خدمات بهداشتي و درماني اوليه در بخش‌ها و روستاهاي كشور از تاريخ تصويب اين قانون كليه بهداشتكاران دهان و دندان و تكنيسين‌هاي بهداشت و مبارزه با بيماري‌ها پس از گذراندن آموزش نظامي اوليه كه متعهد انجام حداقل 5 سال خدمت در مراكز بهداشتي و درماني بخش‌ها و روستاهاي كشور مي‌گردند، پس از ايفاء تعهد مذكور از انجام خدمت وظيفة عمومي معاف مي‌باشند.

تبصرة1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است  چنانچه مشمولان اين قانون از انجام خدمت مورد تعهدامتناع نمايند و يا در طي مدت انجام خدمت مورد تعهد به عللي از خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بركنار شوند بلافاصله آنها را جهت رسيدگي به وضع مشموليت‌شان به نزديك‌ترين ادارة وظيفة عمومي معرفي نمايند.

تبصرة2 مشمولين اين قانون كه هم كاكنون در حال گذراندن دورة نظام وظيفه هستند پس از آموزش نظامي اوليه بلافاصله ترخيص و مدت خدمت سربازي در مورد اينگونه افراد و متعهديني كه خدمت نظام وظيفه را به انجام رسانده‌اند جزء تعهد پنج سالة آنان محاسبه و منظور خواهد شد.

تبصرة3 اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و سه تبصره در جلسة علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي و تصويب در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است

 

مادة واحده وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند در صورت نياز، روحانيون و طلاب علوم ديني داوطلب استخدام را كه حداقل مدرك تحصيلي آنان معادل كارشناسي باشد با اخذ تعهد مبني بر انجام پنج سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش و رعايت ساير شرايط قانوني به استخدام آزمايشي در آورد.

افراد مذكور در صورت گذراندن دورة آموزش مقدماتي نظامي و انجام خدمت مورد تعهد از خدمت نظام در زمان صلح معاف خواهند بود.

تبصره 1 روحانيون و طلاب علوم ديني كه با وزارت آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند در صورتي كه مدرك تحصيلي آنان معادل فوق ديپلم بوده و حداقل پنج سال سابقة تدريس داشته باشند، مي‌توانند با رعايت ساير شرايط قانوني به استخدام درآيند.

تبصرة2 وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام دورة آموزش فشرده‌اي را براي افراد مشمولين اين قانون برگزار نمايد.

تبصرة3 آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و سه تبصره در جلسة علني روز يكشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/3/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر