انتخاب زبان:  
    

    آيين نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي

مبحث اول: دانش آموزان

مادة1- دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهارسالة آخر دورة متوسطه و هنرجويان هنرستان‌ها و آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي به كساني اطلاق مي‌شود كه طبق برنامة وزارت آموزش و پرورش به طور روزانه يا شبانه به تحصيل اشتغال داشته و ارزش تحصيلي آنان به تأييد وزارت آموزش و پرورش ديپلم كامل متوسطه يا معادل آن شناخته شود.2

مادة2- اشخاص مذكور در مادة 1 اين آئين نامه كه به سن مشموليت (ورود به 19 سالگي) رسيده به تحصيل اشتغال داشته باشند مي‌توانند تا پايان دورة تحصيلي كه حداكثر تا سن 24 سال تمام خواهد بود از معافيت تحصيل استفاده نمايند.

مادة3- تقاضاي معافيت تحصيلي دانش آموزان و هنرجويان و دانش آموزان دانشسراها كه در مؤسسات آموزشي تابع وزارت آموزش و پرورش به تحصيل اشتغال دارند از طريق ادارت و نواحي و مناطق ان وزارتخانه به عمل آمده و معافيت تحصيلي به وسيلة سازمان‌هاي وظيفة عمومي مستقر در محل سازمان‌هاي آموزشي مذكور صادر مي‌گردد.

مادة4- ادارات و نواحي و مناطق آموزش و پرورش موظفند به محض اينكه دانش آموزش به سن مشموليت رسيد به طور انفرادي براي او از سازمان وظيفة عمومي مستقر در محل تقاضاي معافيت تحصيلي آنان را صادر و به مرجع متقاضي ارسال و حوزة وظيفة محل تولد مشمول را در جريان امر قرار دهند.

معافيت تحصيلي صادره در سال‌هاي بعد بدون نياز به اعلام با سازمان‌هاي وظيفة عمومي توسط ادارات و نواحي مناطق آموزش و پرورش كنترل و تمديد خواهد شد.

تبصره- محصليني كه ضمن تحصيل در دورة راهنمائي به سن مشموليت برسند حق استفاده از معافيت تحصيلي را ندارند به استثناي دانش آموزان دورة راهنمائي و همچنين آن عده از دانش آموزان دورة راهنمائي كه عقب افتادگي ناشي از حضور در جبهه داشته يا خواهند داشت كه در اين صورت براي جبران عقب افتادگي مذكور معادل سال‌هاي حضور در جبهه با تشخيص معاونت امور جنگ وزارت آموزش و پرورش به سقف سن تحصيلي آنها افزوده مي‌شود و پس از ورود به دبيرستان در مورد آنان برابر مادة 4 و با رعايت مادة 2 اين آئين نامه اقدام و مدت اضافي از هر سال نيز يك سال محاسبه خواهد شد.1

ماده5- ادارات و مناطق و نواحي آموزش و پرورش موظفند به محض فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل دانش آموزان مراتب را ضمن اعادة كارت معافيت تحصيلي به سازمان وظيفة عمومي صادر كنندة آن اعلام دارند تا معافيت تحصيلي لغو و به وضع مشموليت آنان رسيدگي شود.

تبصره عدم حضور غير موجه دانش آموزان بيش از 3 ماه متوالي در مؤسسة آموزشي يا اخراج از آن از نظر مشموليت ترك تحصيل تلقي خواهد شد.

 

مبحث دوم: دانشجويان

مادة 6- دانشجو به كسي اطلاق مي‌گردد كه طبق برنامه و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج كشور كه مورد تأييد وزارتخانة ذيربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل ديپلم كامل متوسطه يا معادل آن باشد به تحصيل اشتغال ورزدو

مادة7- فارغ‌التحصيلان ديپلمة مشمول هر سال مي‌توانند در همان سال در مسابقات ورودي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور شركت نمايند.

مادة 8- مشمولان غائب حق شركت در مسابقات ورودي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي يا مؤسسات آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش را ندارند.

ماده9- مشمولاني كه طبق مقررات آئين نامه در مسابقات ورودي دانشگاه‌ها شركت مي‌نمايند در صورت اعلام ادارة وظيفة عمومي مانند ساير مشمولين در موعد مقرر به خدمت دورة ضرورت اعزام گرديده و در صورت اعلام قبولي قطعي در هر مرحله‌اي از خدمت باشند ترخيص خواهند شد.

مادة10- مشمولان مذكور در مادة قبل چنانچه در زمان اعلام شده از طرف ادارة وظيفة عمومي براي اعزام به خدمت دورة ضرورت حاضر نشوند غائب محسوب و در صورت اعلام قبولي قطعي حق ادامة تحصيل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي را نخواهند داشت.

مادة11- دانشجوياني كه دانشگاه‌ها و يا مؤسسات آموزشي محل تحصيل آنان منحل و يا رشتة تحصيلي آنان حذف شود به شرطي كه مشمول غائب شناخته نشوند حق شركت در مسابقات ورودي ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي را خواهند داشت.

مادة12- مشمولان ديپلمه كه با رعايت مقررات اين آئين نامه در مسابقات ورودي يكي از دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي و يا مؤسسات آموزشي وابسته به وزارتخانه‌هاي و سازمان‌هاي دولتي در داخل كشور كه اساسنامه و برنامة آنها به تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزات آموزش و پرورش رسيده باشد قبول شوند مي‌توانند تا اخذ مدرك تحصيلي دكتري به طور پيوسته ادامة تحصيل داده و از معافيت تحصيلي استفاده نمايند.

مادة13- معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول به استناد گواهي اشتغال به تحصيل آنان از طرف مقامات مسئول وسيله حوزه‌هاي وظيفه عمومي و گروهانهاي ژاندارمري مستقر در محل تحصيل آنان صادر و ضمن اعلام مراتب به حوزه وظيفه يا يگان ژاندارمري محل صدور شناسنامة مشمول به دانشگاه يا مؤسسة آموزش عالي متقاضي ارسال مي‌گرد. معافيت صادره ساليانه وسيلة مراجع آموزشي مربوطه كنترل و بدون نياز به اعلام به سازمان‌هاي وظيفة عمومي ذيربط تا پايان تحصيل يا ترك تحصيل تمديد خواهد شد.

مادة14 فارغ‌التحصيلان ليسانس و فوق ليسانس و دكتري مشمول داخل كشور چنانچه حداكثر تا 6 ماه پس از فراغت از تحصيل خود را به حوزه‌‌هاي وظيفة عمومي معرفي ننمايند غائب محسوب خواهند شد.

مادة15 فارغ‌التحصيلان ليسانس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در مدت مندرج در مادة قبل مي‌توانند در دوره‌هاي تحصيلي بالاتر از ليسانس در داخل كشور به تحصيل ادامه دهند. صدور معافيت تحصيلي آنان منوط به نداشتن غيبت بوده و معافيت صادره تا اخذ درجة دكتري تمديد خواهد شد.

مادة 16 تغيير رشتة تحصيلي يا انتقال دانشجويان از يك دانشگاه يا مؤسسة آموزش عالي ديگر در صورتي امكان‌پذير است كه براي دانشجو بيش از 4 نيسمال تحصيلي عقب افتادگي ايجاد ننمايد و تغيير رشته نيز مورد تصويب دانشگاه يا مؤسسة آموزش عالي مربوطه بوده و به وسيلة وزارت فرهنگ و آموزش عالي تأييد گردد.

مادة 17 مشمولان ديپلمه كه در مسابقات اعزام به خارج جهت ادامة تحصيل شركت مي‌نمايند مانند مشمولين هم طبقة خود به خدمت اعزام و پس از اعلام قبولي قطعي ترخيص خواهند شد و چنانچه حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ اعلام قبولي قطعي بدون عذر موجه از كشور خارج نشوند حق ادامة تحصيل نخواهند داشت.

مادة 18 دانشجوياني كه در خارج از كشور با استفاده از معافيت تحصيلي به تحصيل اشتغال دارند چنانچه در حين تحصيل به كشور مراجعت نمايند موظفند حداكثر ظرف 6 ماه از كشور خارج شوند در غير اين صورت حق خروج از كشور را نخواهند داشت.

تبصره چنانچه مشمولي به منظور خروج از كشور به مدت بيشتري نياز داشته باشد مدت‌هاي مندرج در دو مادة فوق برحسب پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي موافقت ادارة وظيفة عمومي تا 6 ماه ديگر تمديد خواهد شد.

مادة19 دانش آموزاني كه قبل از رسيدن به سن مشموليت از كشور خارج و در دورة دبيرستان مشغول تحصيل شده باشند در صورتي كه تحصيل آنان واجد شرايط مشمولان مشابه در داخل كشور بوده و مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد مي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند.

مادة 20 به مشمولاني كه به طور غيرمجاز از كشور خارج شده باشند معافيت تحصيلي داده نخواهد شد.

مادة21 مشمولاني كه در خارج از كشور موفق به اخذ ديپلم شده باشند چنانچه در رشته‌هاي مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصيل شده يا بشوند تا رسيدن به درجة دكتري مي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. كنترل وضعيت پيوستگي تحصيلي و ساير شرايط اين قبيل مشمولين به عهدة وزارت فرهنگ و آموزش عالي (ادارة كل دانشجويان خارج از كشور) خواهد بود.

مادة22 جهت مشمولان موضوع مواد 19 و 21 وسيلة وزارتخانة ذيربط از ادارة وظيفة عمومي تقاضاي معافيت تحصيلي به عمل آمده و در صورتي كه واجد شرايط باشند كارت معافيت تحصيلي صادر و به وزارتخانة متقاضي ارسال خواهد شد.

مادة 23 امتيازات مالي، اجتماعي، رفاهي و غيره كه از طرف دولت، وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش و شوراي مديريت حوزة علمية قم و غيره به دانشجويان و دانش آموزان و طلاب داده مي‌شود شامل مشمولاني كه فاقد معافيت تحصيلي يا معافيت‌هاي قانوني ديگر مي‌باشند نخواهد شد.

مادة24 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش و شوراي مديريت حوزة عليمة قم موقعي مي‌توانند تقاضاي صدور مجوز خروج موقت از كشور براي دانشجويان و دانش آموزان و طلاب نمايند كه براي پيشرفت در امر تحصيلي آنان و كسب معلومات بيشتر مؤثر بوده و ضرورت آن را اعلام نمايند.

مادة 25 فرزندان ايرانيان مقيم خارج از كشور و فرزندان مأمورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين كساني كه قانوناً تحت كفالت يا ولايت قانوني آنها هستند تا اخذ ديپلم از مقررات مادة 37 قانون مستثني بوده و استفاده از معافيت تحصيلي براي طي دوره‌هاي عالي با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي خواهد بود.

مادة26 دانشجوياني كه با استفاده از معافيت تحصيلي در خارج از كشور مشغول تحصيل هستند چناچه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور انتقال يابند به شرط اينكه فاصلة تحصيلي آنان حداكثر از يك سال تجاوز نكند كارت معافيت تحصيلي براي آنها صادر مي‌شود.

مادة27 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در اجراي مادة 34 قانون خدمت وظيفة عمومي مكلفند به محض فراغ از تحصيل يا ترك تحصيل و يا اخراج ضمن ارسال كارت معافيت تحصيلي دانشجويان جهت ابطال مراتب را به سازمان وظيفة عمومي محل استقرار آن دانشكده يا مؤسسة آموزشي اعلام نمايند. دانشجويان موضوع اين ماده نيز مكلفند برابر مادة23 براي رسيدگي به وضع آنان خود را به سازمان وظيفة عمومي محل تولد يا سكونت يا حوزة محل تحصيل معرفي كنند تا در صورتي كه قادر به خدمت باشند به خدمت دورة ضرورت اعزام شوند.

 

مبحث سوم- طلاب علوم ديني

مادة 28 مشمولان غير ديپلمه كه قبل از رسيدن به سن مشموليت در حوزه‌هاي علميه به تحصيل اشتغال داشته‌اند مي توانند حداكثر تا سن 24 سالگي تمام دورة مقدمات را طي نموده و از معافيت تحصيلي استفاده نمايند.

مادة29 مشمولاني كه داراي ديپلم متوسطه و فاقد غيبت باشند در صورتي كه در يكي از حوزه‌هاي علميه پذيرفته شوند از معافيت تحصيلي استفاده خواهند نمود به شرطي كه تا سن 24 سالگي دورة مقدمات را طي نمايند.

مادة30 طلاب ديپلمه و طلابي كه بدون داشتن ديپلم دورة مقدمات را گذرانيده‌اند حداكثر بايد ظرف مدت 9 سال دورة سطح را طي نمايند.

مادة31 طلابي كه پس طي دورة سطح 6 سال تمام دورة خارج را گذرانده باشند در صورتي كه داري ديپلم متوسطه باشند همطراز دانشجويان فارغ‌التحصيل دورة دكتري در غير اين صورت مانند مشمولان فوق ليسانس با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره طلاب ديپلمه و يا غير ديپلمه كه دروة مقدمات و سطح را گذرانده باشند به ترتيب همانند مشمولان ليسانس و فوق ديپلم خواهند بود.

مادة32 طلاب علوم ديني حوزة علميه كه به درجة اجتهاد نائل گردند اعم از اينكه داراي ديپلم متوسطه باشند يا نباشند همطراز فارغ‌التحصيلان دوره دكتري خواهند بود و در عين حال مي‌توانند به تشخيص شوراي مديريت به تحصيل خود ادامه دهند.

مادة 33 به طلاب علوم ديني مانند دانش آموزان چهارسالة آخر دبيرستان‌ها و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي هر مقطع تحصيلي يك بار معافيت تحصيلي داده خواهد شد.

مادة 34 حوزه‌هاي علميه و مدارس علوم ديني پس از درخواست صدور كارت معافيت تحصيلي و وصول آن از حوزه‌هاي وظيفة عمومي براي طلاب جمعي كارت تحصيلي صادر خواهند نمود.

مادة 35  تقاضاي معافيت تحصيلي جهت طلاب علوم ديني از طريق شوراي مديريت حوزة علمية قم و يا نمايندة آن شورا در هر شهرستان به طور انفرادي از سازمان وظيفة عمومي محل تحصيل به عمل خواهد آمد.

مادة36 سازمان وظيفة عمومي محل مكلف است در صورتي كه طلاب واجد شرايط معافيت تحصيلي باشد كارت معافيت  تحصيلي صادر و مراتب را به شوراي مديريت حوزة علمية قم و يا نمايندة آن شورا اعلام و سازمان وظيفة عمومي محل تولد طلبه را در جريان امر قرار دهد.

مادة 37  تقاضاي معافيت تحصيلي بايستي برابر فرمي كه وسيلة ادارة وظيفة عمومي تهيه و در اختيار حوزه‌هاي علميه و مدارس علوم ديني قرار خواهد گرفت به عمل آيد.

مادة38 طلاب علوم ديني كه در سن مشموليت مشغول تحصيل بوده و فاقد معافيت تحصيلي باشند از نظر ادارة وظيفة عمومي طلبه محسوب نخواهند شد.

مادة 39 طلاب علئم ديني كه در خارج از كشور مشغول تحصيل مي‌باشند بايد مدارك لازم دال بر اشتغال به تحصيل خود را شوراي مديريت حوزة علمية قم ارسال و از طريق شوراي مذكور جهت آنان از ادارة وظيفة عمومي تقاضاي معافيت تحصيلي گردد.

مادة40 كارت معافيت تحصيلي به طلاب داده نخواهد شد و مي‌بايستي در محل تحصيل نگهداري و به استناد آن جهت طلاب در هر سال كارت تحصيلي صادر شود.

مادة 41 در صورتي كه طلاب بيش از 6 ماه متوالي در يك سال تحصيلي به طور غير موجه به تشخيص حوزة علمية مربوطه در محل تحصيل خود حاضر نشوند و يا ترك تحصيل نمايند و يا اخراج شوند معافيت تحصيلي آنان بايستي جهت ابطال به سازمان وظيفة عمومي صادر كننده اعاده و مشمول نيز قبل از روشن نمودن وضع مشموليت خود حق ادامة تحصيل را نخواهد داشت.

مادة 42 در صورتي كه مدت عدم حضور طلاب درمؤسسة آموزشي بيش از 6 ماه حداكثر تا يك سال باشد و شوراي مديريت حوزة علمية قم عدم حضور و يا غيبت آنان را به علت قبول مأموريت از جانب حوزة علميه بوده باشد موجه تشخيص دهد اجازة ادامة تحصيل داده خواهد شد.

مادة 43 چنانچه طلاب علوم ديني به طور موقت قصد مسافرت به خارج از كشور را داشته باشند بايستي از طريق شوراي مديريت حوزة علمية قم يا نمايندة آن شورا ضرورت مسافرت طلبه به خارج تأييد و از طريق ادارة وظيفة عمومي تقاضاي خروج از كشور گردد كه چنانچه مانع ديگري نباشد با اخذ تضمين اجازة خروج براي مدتي كه بيش از شش ماه نخواهد بود صادر خواهد شد.

مادة 44 شوراي مديريت حوزة علمية قم بايد مشخصات كامل نمايندة خود و حوزة مأموريت وي را در شهرستان‌ها تعيين و به اطلاع ادارة وظيفة عمومي برساند تا سازمان‌هاي وظيفة محل امور مربوطه را با هماهنگي وي انجام دهند.

مادة45 دانشجويان مؤسسات آموزشي اديان رسمي كشور در صورتي كه مورد تأييد حوزة علمية قم باشند و برابر ضوابط تعيين شده ادامة تحصيل دهند مي‌توانند از مزاياي معافيت تحصيلي طلاب استفاده نمايند.

مادة46 ارزشيابي ميزان تحصيل طلاب علوم ديني جهت اعزام به خدمت دورة ضرورت وسيلة شوراي مديريت حوزة علمية قم يا نمايندة آن شورا در شهرستان‌ها خواهد بود و مدارك تحصيلي آنان گواهي صادره از مراجع مذكور مي‌باشد.

مادة47 اين آئين نامه در اجراي مادة 38 قانون خدمت وظيفة عمومي در (47) ماده در تاريخ 9/5/64 به تصويب وزيران كشور، دفاع، سپاه، آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي، با كسب نظر شوراي مديريت حوزة علمية قم رسيده است

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر