انتخاب زبان:  
    

    قانون سرباز قهرمان

مادة واحده به موجب اين قانون در زمان صلح كلية ورزشكاراني كه از طرف فدراسيون‌هاي ورزشي به عضويت تيم‌هاي ملي برگزيده مي‌شوند با درخواست سازمان تربيت بدني و هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌توانند خدمت مقدس سربازي خود را پس از طي دورة آموزش نظامي در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي زير نظر سازمان تربيت بدني در تيم‌هاي ملي سپري نمايند.

تبصرة 1 مشمولان اين قانون در صورت اخراج يا حذف از تيم‌هاي ملي، بقية خدمت دورة ضرورت خود را بايد در نيروهاي مسلح سپري نمايند.

تبصرة2 مشمولان اين قانون شمول بند (2) مادة (18) قانون گذرنامه- مصوب10/12/1351- و بند (ه) مادة (14) و بند (ط) مادة 16 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران – مصوب 7/7/1366- مستثني هستند.

تبصره 3 در صورت نياز نيروهاي مسلح به سربازان فوق الذكر جهت شركت در مسابقات آسيائي يا جهاني مربوط به نيروهاي مسلح، نامبردگان در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار ميگيرند.

تبصره 4  آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب مستركا توسط وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تربيت بدني با تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم اسفندماه يكهزاروسيصدو هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

آئين نامه اجرايي قانون سرباز قهرامان            مصوب 11/10/1379

ماده 1 دراين آئين نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:

الف- سازمان: سازمان تربيت بدني.

ب- ستاد كل: ستاد كل نيروهاي مسلح.

پ- قانون: قانون سرباز قهرمان- مصوب 1376.

ماده 2 كليه كساني كه در زمان صلح از طرف فدراسيونهاي ورزشي به عضويت تيمهاي ملي پذيرفته ميشوند و خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند مشمول مفاد اين آيين نامه ميباشند.

ماده 3 سازمان صورت اسامي مشمولان قانون را به همراه تصاوير دفترچه‌هاي آماده به خدمت آنان به منظور هماهنگي لازم به ستاد كل ارسال مينمايد.

ماده 4 ستاد كل حداكثر ظرف يك ماه نسبت به درخواست سازمان بررسي و ضمن تعيين مركز آموزش، صورت اسامي مشمولان را براي اعزام به معاونت وظيفة عمومي ناجا ارسال مي‌نمايد.

تبصره كلية مشمولان موضوع اين آيين نامه از طريق معاونت وظيفة عمومي ناجا و با استفاده از اختيارات مادة (27)
آيين نامة اجرايي قانون خدمت وظيفة عمومي، موضوع تصويب نامة شمارة 31940 مورخ 15/5/1364 به مركز آموزش مشخص كه توسط ستاد كل تعيين شده است اعزام مي‌شوند.

مادة5 چنانچه مشمولان موضوع اين آيين نامه‌ در حين دورة آموزش نظامي و يا بعد از آن جهت سير مراحل انتخاب براي تيم ملي به اردوي آمادگي تيم ملي و يا به طور مستقيم به تيم ملي دعوت شوند، با درخواست سازمان و هماهنگي

ستاد كل، در اختيار سازمان قرار خواهند گرفت.

مادة6 سازمان موظف است قبل از اعزام مشمولان قانون به مراكز آموزشي، با ستاد نيروي آموزش دهنده هماهنگي و طبق توافق هزينه‌هاي مربوط را پرداخت نمايد.

تبصره هزينه‌هاي مذكور در اين ماده به ازاي هر نفر در طول دوره آموزش نظامي برابر ضوابط ساير موارد مشابه، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تعيين و اعلام مي‌شود.

مادة7 مشمولان اين آيين نامه از كليه حقوق و مزاياي قانوني كه براي پرسنل وظيفه در نظر گرفته شده يا از اين پس در نظر گرفته شود بهره‌مند مي‌شوند.

مادة 8 مشمولان اين آيين نامه از نظر بيمة عمر و حوادث و خدمات مشمول قوانين و مقررات مربوط به نيروهاي مسلح مي‌باشند.

مادة9 مدت آموزش نظامي مقدماتي مشمولان قانون توسط نيروي آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعيين مي‌شود.

تبصرة1 مشمولاني كه قبل از شروع خدمت، آموزش نظامي مقدماتي را در نيروهاي مسلح گذرانده باشند با ارايه گواهي به مركز آموزش، از آموزش نظامي معاف خواهند شد.

تبصرة2 نيروي آموزش دهنده مكلف است پس از پايان آموزش نظامي مقدماتي بلافاصله مشمولان اين آيين نامه را به منظور ادامه خدمت دورة ضرورت به سازمان معرفي و سازمان نيز موظف است تاريخ شروع به خدمت آنان را به مركز آموزش دهنده اعلام نمايد.

مادة10 مشمولان اين آيين نامه در دوران خدمت در تيم ملي به عنوان مأمور به خدمت در فدراسيون‌هاي ورزشي انجام وظيفه خواهند نمود و در مدت مأموريت حق فعاليت در هيچ باشگاه يا تيم ورزشي غيرنظامي، مگر با موافقت ستاد كل را نخواهند داشت.

مادة11 سازمان موظف است تخلف مشمولان اين آيين نامه‌ را براساس آيين نامة انضباطي نيروهاي مسلح به نيروهاي مربوط اعلام نمايد. نيروي مربوط حداكثر ظرف (2) ماه نتيجة رسيدگي و اقدام لازم را به سازمان اعلام مي‌نمايد.

تبصرة1 مشمولان موضوع اين آيين نامه از لحاظ انجام وظيفه مشخص در سازمان، تابع قوانين و مقررات سازمان خواهند بود.

تبصرة2 در صورتي كه سازمان نتواند از افراد مشمول اين آيين‌نامه در تيم‌هاي ملي استفاده نمايد، موظف است با هماهنگي ستاد كل در خصوص بازگرداندن افراد ياد شده به سازمان مربوط اقدام كند.

مادة12 سازمان مكلف است در صورت نياز تيم‌هاي ورزشي نيروهاي مسلح به مشمولان اين آيين‌نامه جهت شركت در مسابقات آسيايي يا جهاني مربوط به نيروهاي مسلح (سيزم)، آنان را براي شركت در مسابقات در اختيار ستاد كل قرار دهد و ستادكل بايد پس از پايان مسابقات آنان را به سازمان اعاده نمايد.

مادة13 مشمولان مادة (6) اين آيين نامه يا كساني كه دفترچة آماده به خدمت نگرفته‌اند، از شمول بند (2) مادة (18) قانون گذرنامه – مصوب 1351- مستثنا مي‌باشند و تنها براي شركت در اردوهاي آمادگي و مسابقات ورزشي اعلام شده از سوي سازمان مجاز به خروج از كشور مي‌باشند.

تبصرة 1 نمونه اماي مقام مسئول سازمان براي درخواست صدور مجوز خروج از كشور، از طريق معاونت وظيفه عمومي ناجا به صورت كتبي از سازمان اخذ و به ادارة كل گذرنامه معرفي مي‌شود.

تبصرة 2 ادارة كل گذرنامه مكلف است اسامي مشمولان اين ماده را كه در اجراي اين آيين‌نامه از سوي سازمان به منظور خروج از كشور جهت آنان درخواست صدور گذرنامه شده است، به معاونت وظيفه عمومي ناجا تنها جهت اطلاع اعلام نمايد.

مادة 14 سازمان موظف است مشمولان اين آيين‌نامه را در جهت پايان دورة خدمت ضرورت براي دريافت كارت پايان خدمت به نيروي آموزش دهنده معرفي نمايد

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر