انتخاب زبان:  
    

    قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده‌هاي شهدا، معلولين، اسرا، مفقود‌الاثرها خدمت وظيفه عمومي      مصوب 24/9/1366

 

مادة واحده مشمولاني كه پدر يا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر آنان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن شهيد يا جانباز (جانبازي كه طبق نظر شوراي پزشكي بنياد جانبازان به تنهايي قادر به ادارة امور شخصي خود نباشد) يا اسير يا مفقود‌الاثر شده يا بشوند و مراتب مورد تأييد نهادهاي ذيربط باشد، با رعايت تبصره‌هاي ذيل از انجام خدمت نظام وظيفة عمومي معاف دايم خواهند بود.

تبصرة1 در صورتي كه مدت اسارت مفقود‌الاثرها بودن پدر يا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر مشمولان از سه سال تجاوز كرده باشد اين قبيل مشمولين از معافيت دائم استفاده خواهند نمود و در غير اين صورت تا رسيدن به حد نصاب سه ساله، از معافيت موقت يك ساله استفاده خواهند كرد و در هر صورت به ازاء هر سال اسارت منسوبين مشمول مذكور شش ماه از خدمت دورة ضرورت وي كسر مي‌گردد.

تبصرة2 به ازاء هر شيهد يا اسير يا معلول يا مفقود‌الاثر، يك نفر از فرزندان يا برادران آنان حسب مورد از معافيت مذكور استفاده مي‌نمايد.

تبصرة3 حق اولويت در استفاده از معافيت با فرزند شهيد يا معلول يا اسير يا مفقو‌الاثر مي‌باشد و در صورت عدم بلوغ فرزند با رضايت مادر يا ولي قهري مي‌تواند برادر شهيد يا اسير يا مفقود‌الاثر يا معلول از معافيت اين قانون استفاده نمايد.

تبصرة4 از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير با آن ملغي است.

قانون مشتمل بر مادة واحده و چهار تبصره در جلسة علني روز سه‌شنبه بيست و چهارم آذرماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر