انتخاب زبان:  
    

    قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 7/5/1375

  

ماده واحده-  از تاريخ 1/4/1375 حقوق پرسنل وظيفه براساس درصدهاي زير بر مبناي حداقل حقوق پرسنل كادر نيروهاي مسلح ، موضوع بند "" الف "" ماده 1  قانون حقوق و مزاياي مستمر ، پس انداز ثابت ، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران -  مصوب 1368 -  و بند "" الف "" ماده  144 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - مصوب 1370 – و اصلاحات بعدي محاسبه و پرداخت مي شود :    

رديف   درجه                                                                  درصد حقوقي

1     سرباز يا ناوي                                                          35%

2     سرباز دوم يا ناوي دوم                                               40%

3     سرباز يكم يا ناوي يكم                                               45%

4    سرجوخه، رزم يار و سرناوي                                        50%

5    گروهبان سوم، رزم آور سوم و مهناوي سوم                     60%

6   گروهان دوم، رزم آور دوم و مهناوي دوم                          70%

7    گروهبان يكم، رزم آور يكم و مهناوي يكم                          80%

8   رزم دار دوم                                                             90%

9    استور يكم، رزدار يكمي و ناو استوار يكم                         100%

10   ستوان سوم يا ناوبان سوم                                        120%

11    ستوان دوم يا ناوان دوم                                            140‌%

12   ستوان يكم يا ناوبان يكم                                           160%

13    ستوان يكم  پزشك يا ناوبان يكم پزشك                         180%

تبصره1-  حقوق پرسنل وظيفه در دوران آموش قبل از دريافت درجه يا سر دوشي بر اساس درصدهاي حقوقي زير-برمبناي حداقل حقوق پرسنل نيروهاي مسلح موضوع اين قانون- محاسبه و پرداخت مي شود:

الف- پرسنل وظيفه رديفه هاي (1) الي(7)                              20%

ب- پرسنل وظيفه رديف هاي (8) الي(10)                             30%

ج- پرسنل وظيفه رديف (11)                                                 40%

د- پرسنل وظيفه رديف هاي (12) و (13)                               50%

تبصره2-  نيروهاي مسلح و ازمان هاي وابسته به نيروهاي مسلح كه پرنل وظيفه در اختيار دارند مكلفند، با توجه به اعتبارات مصوب، امكانات زيست، پوشاك و خوراك مناسب، در محل خدمت و همچنين وسيله اياب و ذهاب يا هزينه آن (درهنگام اعزام پرسنل وظيفه به مرخصي استحقاقي) براي آنان فراهم كنند.

آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و پس تاييد ستادكل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره3- هرگونه تغييرو اصلاح درصدهاي حقوقي موضوع اين قانون بنا به پيشنهاد وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب هيات وزيران صورت مي گيرد.         

تبصره4- از زمان تصويب اين قانون، ماده (21) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1368- و تبصره(3) آن و ماده (148) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي- مصوب 1370- وتبصره(3) آن لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل برماده واحده و چهار تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مخورج هفتم مراد ماه يكهزارو سيصد هفتادوپنج مجلس شوراي اسلامي تويب و در تاريخ 8/5/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر