انتخاب زبان:  
    

    آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب

16/7/1365

 

ماده 1- كارگران و مستخدمين وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي قانوني و سازمانهاي وابسته به دولت ، ملي و مصادره شده و تحت پوشش و موسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نامه است و شهرداريها، چنانچه ظرف60 روز از تاريخ پايان خدمت وظيفه به محل كار خود مراجعه نمايند، كار فرما يا سازمان مربوط مكلف است آنان را به كار اوليه خود بگمارد.

ماده2- در صورتي كه در بخش خصوصي بازگشت به كار كارگر پس از انجام خدمت وظيفه عمومي در قرارداد استخدامي شرط شده باشد و كارگر ظرف مدت مقرر در ماده 1 به كارگاه مراجعه نمايد كارفرما مكلف است وي را به كار اوليه خود بگمارد.

تبصره- در مواردي كه كارگر به كار اوليه گمارده شود نبايد مزد و مزاياي وي از آنچه كه قبل از اعزام به خدمت وظيفه عمومي دريافت مي نموده كمتر باشد.

ماده3- چنانچه اشتغال مجدد كارگران و مستخدمين مشمول اين آيين نامه در شغل اوليه يا مشاغل مشابه آن امكان پذير نباشد و ذينفع نيز از قبول شغل ديگر امتناع نمايد با آنان بر حسب مورد ضمن رعايت ماده 2 اين آيين نامه طبق مقررات مورد عمل سازمان مربوط يا قانون كار رفتار خواهد شد .

ماده 4 – در صورتي كه مستخدم يا كارگر به علت بيماري يا پيشامدهاي غيره مترقبه نتواند در مدت مقرر در اين آيين نامه به موسسه يا محل كار سابق خود مراجعه نمايد ،مكلف است پس از رفع مانع بلافاصله خود را به واحد مربوط معرفي و مدارك لازم را ارائه نمايد كه در اين صورت طبق مقررات مورد عمل سازمان يا قانون كار با وي رفتار خواهد شد .

ماده5 – كارگران مشمول اين آيين نامه در صورتي كه براي اشتغال به كار سابق خود به آموزش حرفه اي نياز داشته باشند كارفرما از طريق وزارت كار و امور اجتماعي، امكانات آموزش مرد لزوم را فراهم مي نمايد.

ماده6- كارفرمايان مكلفند در صورتي كه مزايايي از قبيل اضافه دستمزد ،تهيه مسكن براي كارگران كارگاه خود برقرار كرده باشند مزاياي مذبور را براي كارگران مشمول اين آيين نامه نيز از تاريخ اعاده به كار تامين نمايند.

ماده7- در صورتي كه كارگران مشمول قانون كار، پس از پايان خدمت وظيفه عمومي با رعايت مفاد اين آيين نامه كار خود را به جهاتي از قبيل تعطيل كارگاه از دست بدهند، مراكز كاريابي وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به معرفي اين قبيل كارگران براي آموزش يا اشتغال به كار، در شرايط مساوي حق تقدم قائل خواهندشد.

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر