انتخاب زبان:  
    

   بخش سوم _ نحوه شناسائي و دستگيري مشمولين غائب

 

ماده199- سپاه پاسداران ،كميته انقلاب اسلامي ،ژاندارمري و شهرباني وجمهوري اسلامي ايران موظفند مشمولان غائب خدمت وظيفه عمومي را شناسايي و دستگير نموده و به حوزه وظيفه عمومي محل دستگيري تحويل نمايند.

ماده200- سازمانهاي مندرج در ماده 199 اين آئين نامه موظفند ضمن رسيدگي به انجام درخواست مراجعين در صورتي كه در سن مشموليت باشند(متولدين 1338وبعد از آن كه وارد سن 19 سالگي مي شوند )مدارك مربوط به وضع مشموليت آنان را خواستار و چنانچه فردي فاقد مدارك ياد شده باشد او را دستگير و به نزديكترين حوزه وظيفه عمومي معرفي و تحويل نمايند.

تبصره1- هر گاه مشمولان موضوع اين ماده متهم به ارتكاب جرائمي باشند بدوا جهت تعقيب كيفري به مراجع قضايي ذيصلاح معرفي و پس از رفع نياز قضايي به منظور انجام خدمت به حوزه وظيفه عمومي معرفي شوند .

تبصره2- مدارك مربوط به وضع مشموليت مندرج در اين ماده عبارتند از :

الف- كارت پايان خدمت دوره ضرورت.

ب- كارت معافيت دائم كامپيوتري .

ج- كارت معافيت موقت (كفالت يا پزشكي و يا معافيت برادر يا فرزند اسير ) در مدت اعتبار آن.

د- كارت تحصيلي معتبر.

ه- كارت شناسايي پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي.

و- گواهي اشتغال به خدمت پرسنل وظيفه در دوره ضرورت.

ز- گواهي اشتغال به تحصيل و يا خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتيراني جهموري اسلامي ايران، آموزشگاه فنون هواپيمايي موضوع موارد 6-7-8و9 قانون خدمت وظيفه عمومي .

ح- دفترچه آماده به خدمت در مدت اعتبار آن .

 تبصره3- درصورتي كه سازمانهاي مذكور به منظور معرفي و تحويل مشمولان غائب به حوزه وظيفه عمومي نياز به همكاري ساير سازمانهاي مذكور در ماده 199 اين آئين نامه را داشته باشند سازمانهاي مزبور موظفند در صورت درخواست همكاري لازم را معمول دارند.

ماده201- كليه افرادي كه در سنين مشموليت قرار دارند موظفند مدارك مربوط به وضع مشموليت خود را همراه داشته باشند.

ماده202- هر يك از نيروهاي مندرج در ماده 199 اين آئين نامه جهت دريافت اطلاعات مردمي و تسهيل در انجام ماموريت فوق موظفند امكاناتي از قبيل تلفن و غيره را براي مراجعه مردم به وجودآورده و اين مسئله را به وسيله رسانه هاي گروهي محل به اطلاع عموم برسانند تابه وسيله اطلاعات مردمي مشمولان غائب و كار فرمايان متخلف محل شناسايي و دستگير شوند.

 ماده203- وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، نهادهاي قانوني ضمن انجام امور جاري چنانچه مشمولي فاقد مدارك مذكور در تبصره 2 ماده200 باشد موظفند آنان را شناسايي نموده و مراتب را به نزديكترين مرجع انتظامي محل اعلام نمايند.

ماده204- مامورين انتظامي هر محل مكلفند كليه اماكن عمومي از قبيل هتلها، مهمانخانه ها، گاراژها، سينماها، ترمينالهاي اتوبوسراني، پاركهاوباشگاههاي ورزشي را زير نظر داشته تا مشمولين غايبي را كه در اين اماكن حضور دارند شناسايي و دستگيرنمايند.

ماده205- هر يك از سازمانهاي مندرج در ماده 199 موظفند مشمولاني را كه توسط حوزه هاي وظيفه عمومي با مكاتبه و تعيين آدرس خواسته شده باشند دستگير و به حوزه هاي مربوطه معرفي نمايند.

ماده206- مامورين پليس راه ژاندارمري و راهنمايي و رانندگي مكلفند ضمن انجام وظيفه محوله چنانچه به مشمول غايبي برخورد نمايند او را دستگير و به نزديكترين مرجع انتظامي تحويل نمايند.

 ماده 207- سازمانهاي موضوع ماده 199 اين آيين نامه بايد به موسسات غير دولتي از قبيل كارخانجات، كارگاهها، بنگاهها، مغازه ها و ساير اماكني كه در حوزه استحفاظي آنان قرار دارد مراجعه و مشمولان غايبي را كه به كار گرفته شده اند دستگير و نيز در مورد تعقيب كيفري كارفرما اقدام لازم انجام و با پرونده متشكله به دادسراي عمومي محل معرفي نمايند.

ماده208- در صورتي كه مامورين وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي تامين اجتماعي و كميته هاي امور صنفي ضمن انجام وظائف محوله متوجه شوند كه كار فرمايي مشمول غايبي را به كار گرفته است بايد مراتب را به نزديكترين مرجع انتظامي محل جهت دستگيري مشمول غايب و تعقيب قانوني كار فرماي متخلف اعلام دارند.

ماده209- مامورين انتظامي هر محل موظفند افرادي را كه در سن مشموليت بوده و فاقد مدارك مذكور در تبصره2 ماده 200 باشد و در معابر عمومي به مشاغلي اشتغال دارند دستگير و به حوزه وظيفه عمومي محل تحويل نمايند .

ماده210- حوزه هاي وظيفه هر محل موظفند مشمول يا مشمولين غايبي را كه به آنها تحويل مي گردد پس از احراز هويت در صورتي كه قانونا بلامانع و قادر به خدمت باشند براي آنان دفترچه آماده به خدمت صادر و به مراكز آموزش نيرو يا سازماني كه قبلا در مورد پذيرش اين قبيل مشمولين هماهنگي تعيين گرديده اند اعزام دارند .

ماده211- مشمولان غايب كه توسط نيروهاي ماده 199 اين آيين نامه دستگير و به حوزه وظيفه محل دستگيري تحويل مي شوند هرگاه از ارائه شناسنامه عكس دار خودداري نمايند حوزه هاي وظيفه عمومي بايد براي آنان دفترچه آماده به خدمت بدون عكس با مشخصاتي كه اظهار مي دارند صادر نمايند و مراكز آموزش موظف به پذيرش اينگونه مشمولان

خواهند بود.

تبصره- مراكز آموزشي موظفند مشخصات و عكس اينگونه مشمولان را به دادسراهاي انقلاب اسلامي و ادارات اطلاعات محل مربوطه ارسال دارند .

ماده212- چنانچه مشمولين غائب در غير موعد اعزام به حوزه هاي وظيفه عمومي تحويل شوند و امكان اعزام آنان به مراكز آموزشي نيز نباشد حوزه هاي وظيفه عمومي مجازند از مشمول تضمين يا تعهد كتبي بر حسب موزد اخذ و دفترچه آماده به خدمت براي خدمت براي اولين وهله اعزام صادر و تحويل نمايند.

تبصره1- در صورتي كه مشمول نتواند تضمين يا تعهد لازم را بسپارد اينگونه مشمولين بايد تا اولين مرحله اعزام در مركز هنگ يا گردان هاي ژاندارمري تحت آموزش قرار گرفته و سپس به مراكز آموزشي اعزام گردند.

تبصره 2- ژاندارمري جمهري اسلامي ايران بايد پيش بيني هاي لازم در مورد تامين اعتبارات مربوط به اين قبيل مشمولين را بنمايد .

ماده213- مشمولاني كه دستگير و به حوزه هاي وظيفه عمومي محل تحويل مي شوند در صورتي كه به مراكز آموزشي اعزام و يا در هنگ ها و يا در گردانهاي ژاندارمري نگهداري شوند پايه خدمتي آنان از همان روز دستگيري محسوب خواهد شد.

ماده214- در صورتي كه مشمولان ماده 212 در موعد مقرر كه در دفترچه آماده به خدمت قيد گرديده براي اعزام به موقع حاضر نشوند بايستي اسامي و آدرس آنان با ذكر هويت شخص ضامن در اختيار سازمانهاي مذكور در ماده 199 اين آيين نامه گذارده شود تا نسبت به دستگيري مجدد مشمولان و تعقيب قانوني آنان از طريق دادسراي عمومي محل اقدام گردد.

ماده215- مشمولاني كه در موعد مقرر براي اعزام به خدمت حاضر نگرديده و پس از مدتي شخصا مراجعه نمايند بدون معرفي به دادگاه به خدمت اعزام خواهند شد و مدت خدمت دوره ضرورت آنان بيش از خدمت مقرره قانوني خواهد بود. بديهي است در پايان خدمت برابر ماده 190 آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد 0

ماده216- مشمولاني كه براي بار دوم دستگير و به مراجع قضايي تحويل مي شوند پس از تعيين تكليف و صدور حكم بايد از طريق مراجع قضايي جهت اعزام به خدمت به حوزه هاي وظيفه عمومي محل تحويل گردند و حوزه هاي مربوطه بايد تاريخ اعزام مجددي براي اين قبيل مشمولان تعيين و چنانچه مشمولين مذور در تاريخ تعيين شده حاضر به اعزام نشوند حوزه هاي مربوطه بايد مراتب را جهت اجراي حكم صادره به دادسراي محل اعلام دارند .

 ماده217- مشولاني كه به حبس تعليقي محكوم شده اند چنانچه به اتهام فرار خدمت نيز تحت تعقيب قرار گيرند  با توجه به تبصره8 ماده40 قانون مجازات اسلامي علاوه بر مجازات مقرره براي فرار از خدمت مجازات تعليقي نيز درباره آنان اجرا خواهد شد.

ماده218- حوزه هاي وظيفه عمومي موظفند از تاريخ 27/04/65 براي مشمولان غايبي كه شخصا خود را معرفي بنمايند و يا دستگير شوند و يا مشمولاني كه قبلا دفترچه آماده به خدمت اخذ و در تاريخ معيين به خدمت  نرفته اند بر حسب مورد در دفترچه آماده به خدمت آنان مدتي را كه بايد اضافه خدمت داشته باشند قيد نمايند.

 ماده219- سازمانهاي مندرج در ماده 199 اين آيين نامه بايد پرسنل وظيفه فراري را دستگير و به دژبان محل تحويل نمايند و در صورت نبودن دژبان به واحدهاي ژاندارمري معرفي تا به نزديكترين واحد دژبان تحويل شوند.

ماده220- يگان دژبان يا ژاندارمري محل در مرد پرسنل وظيفه فراري به ترتيب زير اقدام خواهند نمود.

الف- در صورتي كه پرسنل وظيفه در مراكز آموزش مرتكب فرار از خدمت گرديده باشند تحويل مركز آموزشي ذيربط خواهند شد تا مطابق ماده 59 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 193 آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار گردد.

ب- پرسنل وظيفه ايي كه پس از خاتمه دوره آموزش مرتكب فرار از خدمت شده اند از طريق دژبان يا ژاندارمري به يگان محل خدمت قبلي اعزام و تحويل خواهند شد تا در صورتي كه مدت فرار از خدمت آنان 6 ماه يا كمتر باشد بقيه دوره خدمت ضرورت انجام داده و هر گاه مدت فرار ازخدمت بيش از 6 ماه باشد مدت خدمت قبلي آنان مطابق ماده 59 قانون خدمت وظيفه عمومي جزءخدمت دوره ضرورت محسوب نگرديده و مجددا بايد خدمت دوره ضرورت را در يگان قبلي انجام دهند و در هر دو مورد نسبت به تعقيب كيفري آنان اقدام گردد.

ماده221- در صورتي كه پرسنل وظيفه حسب مورد از مراكز آموزش يا  يگانهاي نيروهاي نظامي و يا انتظامي مرتكب فرار از خدمت گردند فرماندهان مربوطه بايد حداكثر ظرف10 روز مراتب را با ذكر مشخصات و نشاني جهت دستگيري به سازمانهاي موضوع ماده 199 اين آيين نامه و مراجع انتظامي محل خدمت و حوزه وظيفه عمومي اعزام كننده اعلام دارند تا سازمانهاي مذكور آنان را دستگير و به محل خدمت تحويل نمايند .

ماده222- براي مشمولاني كه تا زمان تصويب اين قانون در ايام غيبت از طريق بسيج به جبهه اعزام گرديده اند در صورت معرفي يا دستگيري مانند ساير مشمولين غايب دفترچه آماده به خدمت صادر و چنانچه گواهي انجام خدمت در جبهه از طريق بسيج ارائه نمايند مدت خدمت تاييدشده از اضافه خدمت آنان كسر خواهد شد ومراتب نيز در دفترچه آماده به خدمت قيد مي گرددو هرگاه مشمول به خدمت اعزام شده باشد به واحد مربوطه اعلام خواهد شد كه مدت خدمت مذكور را از ميزان اضافه خدمت وي كسر نمايند.

ماده223-كارفرمايان و مسئولان موسسات غير دولتي از قبيل كارگاهها ،بنگاهها،مغازها،حق به كار گيري مشمولان،غايب زمان جنگ را در موسسات مذكور ندارند ودر زمان صلح نيزقبل ازرسيدگي به وضع مشمولان حق به كارگيري مشمولان زمان صلح را نيز نخواهند داشت.

تبصره- اشخاصي كه مشمولان غايب موضوع اين ماده را در موسسات خود به كار گيرند توسط نيروهاي مذكور در ماده 199 اين آيين نامه شناسايي و به دادسراي عمومي محل معرفي خواهند شد تا به اتهام به كار گرفتن مشمولان غايب زمان جنگ تحت تعقيب قانوني قرار يرند.

 ماده224- مامورين انتظامي در صورت برخورد با افرادي كه فاقد مدارك مذكور در تبصره 2ماده200 باشند تا مشخص شدن وضعيت مشموليت با آنان همانند ساير مشمولين غايب رفتار خواهند نمود.

ماده225- كليه افراد وظيفه در زمان جنگ بايد حداقل يك سال ازمدت خدمت دوره ضرورت را در مناطق عملياتي انجام دهند.

تبصره- مناطق عملياتي مناطقي است كه توسط شوراي عالي دفاع به عنوان منطقه عملياتي تعيين شده يا مي شوند.

ماده226- در صورتي كه هر يك ازنيروها يا سازمانهاي نظامي و انتظامي امكان به كار گيري پرسنل وظيفه خود را به مدت يك سال در مناطق عملياتي نداشته باشند با در نظر گرفتن وظيفه و نوع ماموريت محوله به هر نيرو يا سازمان پرسنل وظيفه از نيرويي به نيروي ديگر تعويض و جابجا خواهند شد و هماهنگي درباره تعويض و جابجايي پرسنل وظيفه از نيرويي به نيرويي ديگر در مورد نيروهاي سه گانه ارتش و ستاد مشترك و وزارت دفاع و سازمانهاي تابعه با ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و درباره سپاه با ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و در مورد كميته انقلاب اسلامي ، ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران با وزارت كشور خواهد بود به نحوي كه اين قانون در مورد كليه افراد وظيفه بطور بكسان اجرا گردد.

تبصره- مشمول يا مشمولاني كه با تشخيص شوراي عالي دفاع وجود آنان در غير مناطق عملياتي ضروري باشد الزامي به انجام يك سال خدمت در مناطق عملياتي ندارند و خدمت مقرر را در همان نيرو و يا سازمان مربوط انجام خواهند داد .

ماده227- در هر استان به منظور ايجاد هماهنگي در جهت حسن انجام ماموريت ها و وظلئف محوله موضوع قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1365 شورايي  مركب از  نمايندگان سازمانهاي مذكور در ماده 1 اين قانون زير نظر استاندار تشكيل مي گردد.

تبصره- در مناطقي كه به دليل وجود مسائل خاص فرهنگي يا سياسي امكان اقدام عمل جهت شناسايي و دستگيري سربازان فراري و مشمولان غائب به طور جداگانه و مستقل براي سازمانها وجود نداشته يباشند پس از درخواست يكي از سازمانهاي مذكور موضوع در شوراي مذكور در ماده فوق مطرح و پس از هماهنگي در جهت انجام ماموريت هااقدام مشترك توسط سازمانها صورت خواهد پذيرفت

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر