انتخاب زبان:  
    

    بخش دوم- جرائم و مجازاتها

 

ماده 193- پرسنلي كه در حين اموزش اوليه مرتكب فرار از خدمت شوند ملزم هستند خود را به واحد مربوطه معرفي در صورتيكه دستگير شوند نيز بايد به همان واحد تحويل گردند و چنانچه معرفي آنان به واحدهاي مربوط امكانپذير نباشد بايد به حوزه وظيفه عمومي محل دستگيري تحويل تا همانند ساير مشمولين به خدمت اعزام گردند.

ماده194- حذ ف شده است .

ماده195- خدمت قبلي اين قبيل مشمولان پس از معرفي يا دستگيري حتي در صورت فرار مكرر جزو خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شد .

ماده196- مشمولاني كه پس از خاتمه دوره آموزش مرتكب فرار از خدمت شوند در صورتي كه مدت فرار از خدمت آنان 6ماه يا كمتر باشد پس از دستگيري يا معرفي نسبت به تعقيب كيفري آنان برابر مقررات قانون دادرسي وكيفر ارتش اقدام و بقيه خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد.

ماده197- چنانچه مدت فرار از خدمت پرسنل وظيفه پس از پايان دوره آموزشي بيش از 6ماه باشد مدت خدمت قلي آنان جزء خدمت دوره ضرورت محسوب نگرديده ودر صورت معرفي يا دستگيري توسط دژبان يا ژاندارمري محل به يگان محل خدمت قبلي اعزام وتحويل خواهند شد،تا ضمن انجام خدمت دوره ضرورت نسبت تعقيب كيفري آنان اقدام گردد.

تبصره- چنانچه از تاريخ ترخيص مشمولان موضوع ماده182ويااز تاريخ فرار از خدمت مشمولان ماده بيش از يكسال گذشته باشد در صورت نياز به تجديد آموزش بنابه تشخيص نيرو يا سازمان مربوطه جهت طي دوره آموزشي از طريق يگان محل خدمت به مراكز آموزشي همان نيرو يا سازمان اعزام خواهند شد .

ماده198- دستگيري و تعقيب كيفري پرسنل وظيفه فراري حسب مورد به عهده مامورين دژبان و مامورين انتظامي محل خواهد بود.

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر