انتخاب زبان:  
    

    فصل سوم - رسيدگي

 

ماده92- دستورالعملها،بخشنامه ها و اطلاعيه ها و امور اجرائي مربوط كه موضوعا مربوط به امور وظيفه عمومي و به نحوي در ارتباط با نيروهاي نظامي و انتظامي و مراجع قضايي باشد در شوراي هماهنگي موضوع تبصره 2 ماده21 قانون خدمت وظيفه عمومي مطرح گرديده و پس از تاييد شوراي مزبور براي كليه دستگاههاي فوق الذكر لازم الاجرا خواهد بود.

ماده93- وزارت كشور،ستاد مشترك ارتش، ستاد مركزي سپاه و ديوان عالي كشور نمايندگاني به منظور شركت در شوراي هماهنگي كه زير نظر رئيس اداره وظيفه عمومي تشكيل مي گردد معرفي خواهند نمود.

ماده94- نمايندگان معرفي شده بايد در امور نظامي و انتظامي آگاهي لازم داشته و در مواقع ضروري بتوانند ضمن ارتباط با سازمان مربوطه در رفع مشكلات مطروحه همكاري لازم را به عمل آورند.

ماده95- در صورتيكه هريك از نمايندگان وزارتخانه و سازمانهاي مذكور در ماده93 اين آئين نامه براي اعلام نظر نسبت به موارد مطروحه جلب نظر سازمان متبوع خود را ضروري تشخيص دهد ميتواند اعلام نظر نهايي را به جلسه بعدي موكول نمايد.

ماده96- سازمانهاي وظيفه عمومي موظفند در طول سال احضار به طور مداوم به وضع مشمولان مقيم يا متولد حوزه ماموريت خود رسيدگي نمايند به طوريكه قبل از رسيدن به سال اعزام تكليف كليه مشمولان روشن شده باشد.

ماده97- مشمولان وظيفه عمومي مكلفند در طول سال احضار به سازمان وظيفه عمومي محل تولد يا محل اقامت خود مراجعه و ضمن تسليم مدارك زير خود را معرفي نمايند تا به وضع مشموليت آنان رسيدگي شود.

الف- عكس به تعداد مورد نياز.

ب- فتوكپي شناسنامه به تعداد مورد نياز.

ج- گواهي فراغت از تحصيل در صورتيكه فارغ التحصيل داخل كشور باشند در مورد ديپلمه ها از ادارات آموزش و پرورش و در مورد فوق ديپلم و ليسانس و بالاتر از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوط و چنانچه فارغ التحصيل خارج كشور باشند گواهي ارزش تحصيلي در مورد ديپلمه ها از وزارت آموزش وپرورش و در مورد فوق ديپلم و ليسانس و بالاتر از وزارت فرهنگ و آموزش عالي و در مورد طلاب علوم ديني ارزش تحصيلي بر مبناي ارزشيابي مدرك تحصيلي آنان با شوراي مديريت حوزه علميه قم و يا نماينده رسمي آن خواهد بود.

تبصره1-گواهي فوق صرفا به منظور ارائه به سازمانهاي وظيفه عمومي بوده و قيد اين مطلب در متن آن الزامي است.

تبصره2- نداشتن يا مفقود نمودن شناسنامه موجب سلب تكليف مشمولان از لحاظ اجراي تكاليف مقرر در اين ماده نبوده و اين قبيل مشمولان موظفند به موقع نسبت به تهيه شناسنامه يا المثناي آن اقدام نمايند.

ماده98- مشمولاني كه برابر ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي و موافقت اداره وظيفه عمومي براي ادامه تحصيل به خارج از كشور عزيمت مي نمايند پس از فراغت از تحصيل يا ترك آن مكلفند حداكثر ظرف يك سال به منظور رسيدگي به وضع مشموليتشان به كشور مراجعت و خود را به سازمانهاي وظيفه عمومي معرفي نمايند.

ماده99- مشمولاني كه پس از احضار به خدمت در موارد استثنائي به طور موقت و با اجازه اداره وظيفه عمومي به خارج از كشور مسافرت مي كنند مكلفند در خاتمه مدت تعيين شده به كشور مراجعت نموده و خود را به سازمانها وظيفه عمومي معرفي نمايند.

ماده100- مشمولاني كه داراي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم باشند تازمانيكه اداره وظيفه عمومي خروج آنان را از كشور در حدود قوانين ممنوع اعلام ننمايد مي توانند از كشور خارج شوند.

ماده101- به مشمولاني كه داراي معافيت موقت مي باشند در صورت لزوم و با اجازه اداره وظيفه عمومي در مدت اعتبار كارت معافيت موقت اجازه خروج از كشور داده خواهد شد.

ماده102- مشمولان غائب مي توانند با اجازه اداره وظيفه عمومي به منظور معالجه بيماري كه ضرورت آن به تاييد شوراي عالي پزشكي وزارت بهداري يا شوراي پزشكي موضوع ماده 43 قانون خدمت وظيفه عمومي رسيده باشد از كشور خارج شوند.

ماده103- اداره وظيفه عمومي از مشمولاني كه به طور موقت در موارد مندرج در اين آئين نامه به خارج مسافرت مي نمايند تضمين لازم به صورت سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي اخذ نموده و با مشمول شرط مي نمايند كه در صورت عدم مراجعت به موقع مبلغ مورد تضمين به نفع دولت ضبط و نسبت به احضار مشمولان مورد بحث از طريق مبادي ذيربط اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

تبصره1- در صورتيكه توديع سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي مقدور نباشد ادراه وظيفه عمومي مجاز است با توجه به شخصيت و موقعيت اجتماعي و وضعيت مشمول و شخصي كه به عنوان متعهد مراجعه مي كند بجاي سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي تعهد كتبي اخذ نمايد.

تبصره2- فرزندان مشمول مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، همچنين كساني كه بر اساس قوانين مربوط تحت كفالت يا ولايت قانوني آنها هستند با تاييد وزارت امور خارجه و ارائه تعهد كتبي ميتوانند مادام كه ماموريت والدين آنها در خارج از كشور ادامه دارد، ايشان را همراهي نمايند.

تبصره3- خروج موقت مشمولان زير از كشور، در صورتيكه داراي معافيت تحصيلي باشند در مدت اعتبار كارت معافيت موقت، بدون اخذ تضمينهاي فوق الذكر مجاز خواهد بود:

الف- دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه از طريق كنكور رسمي سراسري پذيرفته شده اند با معرفي كتبي مراجع ياد شده.

ب‌-    طلاب علوم ديني حوزه هاي علميه با تاييديه كتبي شوراي مديريت حوزه علميه قم يا نمايندگي آن در استانها.

ماده104- نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي خارج صلاحيت رسيدگي به وضع مشموليت مشمولان مندرج در موارد 98 و 99 و101 و102 اين آئين نامه را ندارند.

ماده105- سازمانهاي وظيفه عمومي موظفند مشمولاني را كه مراجعه مي نمايند مورد معاينه پزشكي قرار داده و براي كساني كه قادر به خدمت تشخيص داده شوند دفترچه آماده به خدمت صادر و تحويل نمايند.

ماده106- مشمولاني كه دفترچه آماده به خدمت دريافت داشته اند پس از اعلام در رسانه هاي گروهي موظفند در زمان اعلام شده خود را در جهت اعزام به محلهاي معينه معرفي نمايند.

ماده107- سازمانهاي وظيفه عمومي مشمولان مندرج در ماده فوق را برابر دستورالعمل صادره از اداره وظيفه عمومي به مراكز آموزشي اعزام خواهند نمود.

ماده108- چنانچه تعداد مشمولي قابل اعزام در هر دوره بيش از ظرفيت اعلام شده توسط مراكز آموزش نيروهاي نظامي و انتظامي باشد اداره وظيفه عمومي مي تواند اعزام آنان را به دوره هاي بعد موكول نمايد.

ماده109- به وضع مشمولاني كه ادعاي كفالت نمايند بوسيله هياتهاي رسيدگي مذكور در موارد24و26 قاموم خدمت وظيفه عمومي رسيدگي مي گردد.

تبصره- رسيدگي به تقاضاي معافيت مشمولان (معافيت كفالت يا پزشكي) كه برابر مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي و آئين نامه هاي اجرايي آن به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد آمد.

ماده110- مشمولان مقيم خارج از كشور كه مدعي كفالت هستند مكلفند مدارك مورد نياز را به نمايندگي سياسي يا كنسولگري جمهوري اسلامي محل اقامت و در صورت نبودن نمايندگي سياسي در محل اقامت به نزديكترين نمايندگي سياسي تسليم نمايند تا از طريق وزارت امور خارجه به اداره وظيفه عمومي ارسال گردد.

ماده111- به وضع مشموليت اين قبيل مشمولان در حوزه مركزي تهران رسيدگي و در صورتي كه راي هيات رسيدگي مبني بر معافيت صادر گردد كارت معافيت به منظور تحويل به مشمول به وزارت امورخارجه ارسال خواهد شد حضور مشمول يا كسان وي در هياتهاي رسيدگي ضروري نمي باشد.

ماده112- چنانچه بعد از صدور دفترچه آماده به خدمت و قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت يا قبل از صدور كارت معافيت كفالت تغييري در وضع مشمول حاصل شود كه از موجبات معافيت يا بلامانع بودن مشمول باشد در صورت اول مشمول يا هريك از افراد تحت الكفاله او مي توانند به سازمان وظيفه عمومي كه دفترچه آماده به خدمت صادر نموده مراجعه نمايند تا ادعاي آنان در هياتهاي رسيدگي مطرح و راي مقتضي صادر شود و در صورت دوم مشمول بايد به سازمان وظيفه عمومي مربوطه مراجعه و بلامانع بودن خود را اعلام دارد تا دفترچه آماده به خدمت جهت وي صادر گردد.

ماده113- در صورتيكه در حين انجام خدمت دوره ضرورت تغييري در وضع مشمول حاصل شود و مشمول يا يكي از بستگان او كه مدعي كفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعاي كفالت نمايند فرمانهان و رؤساي مربوطه مكلفند مراتب را به حوزه وظيفه عمومي اعزام كننده مشمول اعلام دارند حوزه وظيفه عمومي در اسرع وقت پرونده را در هيات رسيگي مطرح و در صورتي كه راي هيات رسيدگي بر معافيت تكفل صادر گردد مراتب به منظور ترخيص وي به قسمت محل خدمتي مشمول اعلام و كارت معافيت تكفل با رعايت مقررات مربوطه بوسيله حوزه وظيفه ذيربط جهت مشمول صادر خواهد شد.

ماده114- در صورتي كه مشمول ياافرادي از بستگان او كه مدعي كفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمايند كه حقي ازآنان تضييع شده است ياهر يك از اعضاءهيأت هاي رسيدگي يا فرماندهان گروهان ها و گردان ها وهنگ ها و نواحي ژاندارمري ورئيس اداره وظيفه عمومي با ذكر دليل موجه به رأي صادره اعتراض نمايند، پرونده مشمول در هيأت رسيدگي تجديد نظر مطرح و رأي هيأت رسيدگي مزبور به استثناي موارد مندرج در ماده 28 قانون خدمت وظيفه عمومي قطعي و غيرقابل  اعتراض خواهد بود.

تبصره-تشخيص موجه بودن اعتراض ،مذكور در اين ماده ،بااداره وظيفه عمومي خواهد بود .

ماده115- به اعتراض مشمولاني كه در هيأت هاي رسيدگي اوليه سرباز شناخته شده اند موقعي در هيأت هاي رسيدگي تجديد نظر رسيدگي خواهد شدكه به خدمت اعزام شده و گواهي اشتغال به خدمت ارائه نمايند .

ماده 116- در صورتي كه دلائل و مدارك مثبت مبني بر معافيت در پرونده موجود باشد رئيس اداره وظيفه عمومي و يا فرماندهان نواحي يا هنگ هايا گردانهاي ژاندارمري و يارئيس منطقه وظيفه عمومي تهران مي توانند قبل از اعزام مشمول به خدمت دستور رسيدگي به پرونده مورد اعتراض مشمول را در هيأت هاي رسيدگي تجديد نظر صادر نمايند .

ماده117-تشكيل هيأت هاي رسيدگي با حضور حداقل سه نفر از اعضاءامكان پذير است.

ماده118- در صورتي كه هيأت رسيدگي با شركت كليه اعضاءتشكيل گردد رأي اكثريت مناط اعتبار بوده و در صورتي كه باشركت سه نفر از اعضاءتشكيل گردد اتفاق آراء معتبر خواهد بود.

ماده 119- حذف شده است.

ماده120- در صورتي كه هيأت رسيدگي باحضور چهار نفر از اعضاءتشكيل شود نظر اكثريت مناط اعتبار خواهد بود وچنانچه اكثريت حاصل نشود پرونده در جلسه ديگري كه كليه اعضاءحضور خواهندداشت مورد رسيدگي قرار خواهدگرفت.

ماده121- اعضائي كه در هيأت رسيدگي بدوي اظهار نظر نموده اند حق شركت در جلسه هيأت رسيدگي تجديد نظر در آن مورد رانخواهندداشت

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر