انتخاب زبان:  
    

    غيبت مشمولان وظيفه عمومي و جرائم و مجازاتهاي آنان

 

ماده186- مشمولان زير غايب محسوب مي‌شوند مگر انكه مطابق ضوابطي كه به تائيد شوراي موضوع تبصره 2 ماده21 قانون خدمت وظيفه عمومي برسد، عذر غيبت ايشان موجه باشد.

1-      مشمولاني كه در تاريخ مقرر در حوزه وظيفه عمومي مربوطه جهت اعزام بخدمت حاضر نشوند.

2-   مشمولاني كه به وضع آنها وسيله سازمانهاي وظيفه عمومي رسيدگي شده و برگ قانوني معافيت موقت دريافت و پس از انقضاي مدت اعتبار آن ظرف يكماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي ننمايند.

3-      مشمولاني كه پس از تعيين محل خدمت و اعزام در پادگان محل آموزش حاضر نشوند.

ماده 187- مشمولان غايب كه پس از دستگيري يا معرفي خود در حين رسيدگي از لحاظ پزشكي معاف دائم شناخته شوند چنانچه علت معافيت در ايام غيبت بوجود امده باشد جهت رسيدگي به اتهام غيبت به مراجع قضائي معرفي مي‌گردند و چنانچه به تشخيص شوراي پزشكي معاينه كنده بعلت معافيت اينگونه مشمولان در تاريخ احضار و طول مدت غيبت نيز وجود داشته از تعقيب كيفري معاف خواهند بود.

ماده188 - به مشمولان غايب كه پس از حضور يا دستگيري در معاينه پزشكي معاف موقت تشخيص داده شوند تا تعيين تكليف قطعي(معافيت دائم پزشكي يا اعزام بخدمت) برگ معافيت موقت داده نخواهد شد.

ماده 189- مشمولان غايبي كه به خدمت دوره ضرورت اعزام شده‌اند چنانچه در حين خدمت معاف پزشكي دائم تشخيص داده شوند پرونده آنان به حوزه وظيفه عمومي اعزام كننده اعاده تا موضوع غيبت در محاكم صالحه قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد.

ماده 190- مشمولاني كه داراي غيبت بوده و به خدمت اعزام مي‌شوند پس از پايان خدمت كارت پايان خدمت به حوزه وظيفه عمومي اعزام كننده ارسال خواهد شد و حوزه اعزام كننده چگونگي غيبت را به دادسراي محل اعلام و برابر حكم صادره از دادگاه عمل خواهد شد.

ماده 191- مشمولان غايبي كه به خدمت دوره ضرورت اعزام مي‌شوند در صورتيكه در حين خدمت دوره ضرورت حسن رفتار و اخلاق از آنان مشاهده شود و يا در عمليات جنگي ابراز شجاعت و فداكاري نمايند مراتب مورد گواهي فرمانده نيرو يا سازمان مربوطه واقع گردد موضوع همراه كارت پايان خدمت دوره ضرورت به حوزه وظيفه اعزام كننده اعلام تا از آن طريق به اداره وظيفه عمومي منعكس گردد كه در صورت موافقت اداره وظيفه عمومي از اعلام موضوع غيبت به محاكم صالح قضايي صرف نظر نموده و كارت پايان خدمت دوره ضرورت از طريق حوزه ذيربط به آنان تحويل گردد.

ماده 192- مراجع انتظامي موظفند مشمولان غايب حوزه استحفاظي را دستگير نموده و به حوزه وظيفه محل تحويل دهند.

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر