انتخاب زبان:  

    فصل پنجم- آموزش نظامي مشمولان و درجات و حقوق و مزاياي آنان

 

ماده168- كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه از طريق مراجع پزشكي و سازمانهاي وظيفه قادر به خدمت وبلامانع تشخيص داده شده اند به مراكز آموزشي نيروهاي نظامي و انتظامي تحويل و طبق برنامه آموزشي كه از طريق ستاد مشترك ارتش و ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تنظيم مي گردد دوره آموزش مقدماتي نظامي را بايد طي نمايند .

ماده169- كليه مشمولان فوق ديپلم جهت طي دوره درجه داري وظيفه به مراكز آموزشي و فرهنگي نيروهاي نظامي و انتظامي اعزام و پس از طي دوره آموزش مقدماتي نظامي و تخصصي و موفقيت در آزمايشهاي مربوطه و داشتن سلامت جسمي و رواني و صلاحيت اخلاقي وسياسي به يكي از درجات گروهباني وظيفه نايل مي شوند.

ماده170- مشمولان فوق ديپلم كه به دوره آموزشي درجه داري وظيفه اعزام مي شوند در صورت مردود شدن در دوره آموزش مقدماتي تخصصي و يا نداشتن سلامت جسمي و رواني و صلاحيت اخلاقي و سياسي بقيه خدمت خود را با درجه افرادي وظيفه انجام خواهند داد.

ماده171- كليه مشمولان ديپلمه و پايين تر پس از طي دوره آموزش مقدماتي نظامي با درجه افرادي وظيفه به خدمت خود در نيروهاي نظامي يا انتظامي مربوطه ادامه خواهند داد.

ماده172- در موارد ضروري نيروها وسازمانهاي نظامي و انتظامي مجاز خواهند بود به تعداد مورد نياز از بين مشمولان ديپلمه پس از خاتمه دوره آموزش مقدماتي نظامي بر اساس ضوابط زير انتخاب و جهت طي دوره درجه داري وظيفه در تخصص هاي مورد لزوم به مراكز فرهنگي مربوطه اعزام دارند:

الف- دارا بودن صلاحيت اخلاقي و سياسي .

ب- ابراز لياقت و شايستگي در دوره آموزش مقدماتي نظامي .

ج- داشتن استعداد جسمي و رواني برابر نظريه بهداري سازمان يا نيرو .

د- دارا بودن معدل بالاتر در پايان دوره دبيرستان و دوره آموزش مقدماتي نظامي .

ماده 173- مشمولان ليسانسيه و بالاتر در صورتي كه قادر به خدمت و بلامانع تشخيص داده شوند براي طي دوره آموزش مقدماتي نظامي تحويل مراكز آموزشي  خواهند شد و پس از موفقيت در دوره مذكور در صورتي كه از لحاظ اخلاقي و سياسي و مكتبي شايستگي داشته باشند براي طي دوره آموزش افسري وظيفه اعزام خواهند گرديد.

ماده174- مشمولاني كه داراي دانشنامه دكترا در هر رشته باشند پس از طي دوره آموزش افسري و موفقيت در آزمايشهاي مربوطه به درجه ستوان يكمي مفتخر خواهند شد.

ماده175- مشمولان ليسانسيه و فوق ليسانسيه در صورت موفقت در آزمايشهاي دوره آموزشي افسري به درجه ستوان دومي مفتخر خواهندشد.

ماده176- در صورتي كه مشمولان  ليسانسيه و بالاتر در آزمايشهاي دوره آموزش مقدماتي نظامي مردود شوند و يا طبق نظر شوراي مركز آموزشي از لحاظ جسمي، مكتبي و اخلاقي صلاحيت لازم جهت نيل به درجه افسري نداشته باشندف براي طي دوره درجه داري وظيفه اعزام خواهند شد. 

ماده177- در صورتي كه مشمولان ليسانسيه و بالاتر در آزمايشهاي دوره افسري مردود گردند و يا طبق نظر شوراي مركز آموزشي مربوطه از لحاظ مكتبي و اخلاقي صلاحيت لازم جهت نيل به مقام افسري نداشته باشند بقيه خدمت دوره ضرورت را برابر نظر شورا با يكي از درجات گروهباني وظيفه انجام خواهند داد.

ماده 178- ميزان حقوق و مزاياي ماهانه افسران ، درجه داران ، دانشجويان، دانش آموزان و افراد وظيفه به شرح زير خواهد بود:

الف_ حقوق ماهانه افسران وظيفه معادل حقوق ثابت ماهانه سال اول افسران هم درجه كادر ثابت .

ب- حقوق ماهانه درجه داران وظيفه عبارت است از گروهبان سوم 115 واحدحقوق گروهبان دوم 125 واحد حقوق گروهبان يكم 135 واحد حقوق.

ج- حقوق ماهانه دانشجويان وظيفه در مدت آموزش مقدماتي 2000 ريال .

د- حقوق ماهانه دانشجويان وظيفه در مدت آموزش تخصصي 2500 ريال

ﻫ - حقوق ماهانه دانش آموزان وظيفه در مدت آموزش مقدماتي و تخصصي 2000ريال .

و- حقوق ماهانه افراد وظيفه به ميزاني است كه هر سال در بودجه وزارت دفاع پيش بيني مي شود .

تبصره- ضريب حقوق درجه داران وظيفه عبارت است از ضريب حقوق پرسنل كادر ثابت ارتش جمهوري اسلامي.

ماده179- ميزان مرخصي سالانه پرسنل وظيفه در مدت خدمت برابر مدت مرخصي پرسنل كادر ثابت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي باشد وچگونگي استفاده از آن درآيين نامه مرخصي پرسنل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد0

ماده180- پرسنل وظيفه كه در حن خدمت وظيفه عمومي اسير يا مفقودالاثر بشوند حسب مورد تاپايان دوره اسارت يا تعيين تكليف از واحد مربوطه به عائله تحت تكفل آنان به ترتيب زير حقوق پرداخت خواهد شد:

الف- در دوره ضرورت از حقوق درجه مربوطه و پس از پايان دوره ضرورت و ورود به دوره احتياط از حقوق معادل حقوق ثابت هم درجه كادر ثابت.

ب- در صورتي كه در حين اسارت و يا مفقودالاثر بودن دوره احتياط آنها منقضي گرديده و وارد مرحله ذخيره اول شوند از حقوقي  معادل حقوق ثابت يك درجه بالاتر از درجه دوره احتياط.

ج- در صورتي كه حين اسارت ا مفقودالاثر بودن وارد مرحله ذخيره دوم شوند از حقوق معادل يك درجه بالاتر از ذخيره اول .

تبصره- عائله تحت تكفل پرسنل وظيفه حسب مورد برابر مقررات استخدامي نيروهاي نظامي و انتظامي خواهد بود.

ماده 181- از نظر  اين آيين نامه پرسنل وظيفه اي اسير يا مفقودالاثر شناخته مي شوندكه توسط نيرويا سازمان مربوط بر اساس مقررات مورد عمل نيروهاي نظامي وانتظامي مراتب اسارت يا مفقود الاثر بودن آنان تاييد گردد.

ماده182- با مشمولاني كه مشغول گذرانيدن دوره ضرورت بودهو به علل قانوني از خدمت ترخيص شود چنانچه علتي كه موجب ترخيص گرديده مرتفع و بازگشت آنان به خدمت ضروري باشد در صورتي كه بيش از يكسال از تاريخ ترخيص نگذشته باشد به ترتيب زير رفتار خواهد شد:

الف-چنانچه قبل از اتمام دوره آموزشي ترخيص شده باشند به مركز آموزشي اعزام خواهند شد تا دوره آموزشي را بگذرانند.

ب- چنانچه بعدازاتمام دوره آموزشي ترخيص شوند به منظور ادامه بقيه خدمت دوره ضرورت به نيرو يا سازمان مربوطه قبلي معرفي خواهند شد.

تبصره-مدت خدمت قبلي مشمولان مذكور در ماده فوق جزو خدمت ضرورت آنان محسوب خواهد شد .

ماده183- پرسنل وظيفه اي كه توسط مقامات قضايي زنداني مي شوند در زمان بازداشت ارتباط آن بانيرو يا سازمان مربوطه قطع و از كسوت نظامي خارج خواهند شد .

تبصره 1- هرگاه بازداشت پرسنل وظيفه توسط مقامات قضايي در دوره آموزش باشند در صورت اعاده به خدمت چنانچه مدت بازداشت بنابه تشخيص شوراي آموزشي يا فرهنگي مركز آموزش موجب لطمه به آموزش گردد دوره آموزشي آنان تجديد خواهد شد در غير اينصورت بقيه دوره آموز ش ادامه خواهند داد ودرصورتي كه مدت ازداشت پس ازخاتمه آموزش ودرحين خدمت باشد بقيه خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب ايام بازداشت انجام خواهند داد.

تبصره2- مدت زنداني جزو خدمت وظيفه محسوب نخواهد شد .

ماده184- مدت خدمت دوره ضرورت مشمولاني كه به هر علت از خدمت منفك گرديده و مجددا به خدمت اعزام مي شوند مدتي است كه در اعزام مجدد آنان ملاك عمل مي باشد .

ماده185-يگان ترخيص كننده اين قبيل مشمولان موظف است مدارك اعزامي را ضمن ذكر علت ترخيص به حوزه اعزام كننده ارسال دارد.

 

منبع : www.police.ir

 

    

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر