انتخاب زبان:  
    

    بخش دوم-معافيت يك نفر از فرزندان خانواده شهداء

ماده138- مشمولاني كه پدر يا برادر آنان به درجه رفيع شهادت رسيده يا برسد با داشتن شرايط زير مي توانند از معافيت موضوع قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده شهدا مصوب 25/11/1361 استفاده كنند:

الف- تاريخ شهادت برادر يا پدر مشمول بعداز نوزدهم ديماه هزار و سيصد و پنجاه و شش باشد.

ب- بيش از هفت سال از تاريخ شهادت تا تاريخ معرفي و يا تا فروردين ماه سالي كه طي آن سال مشمول به سن 19سالگي مي رسد نگذشته باشد.

ج- پدر و مادر مشمول يا يكي از آنها در قيد حيات بوده و يا مشمول عهده دار سرپرستي برادر يا خواهر صغير خود باشد.

ماده139- شهادت پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي بايد به تاييد نيروي مربوطه و بنياد شهيد برسد و در ساير موارد تاييد بنياد شهيد كافي خواهد بود.

ماده140- چنانچه از يك خانواده افراد شهيد يا مفقودالاثر يا معلول يا اسير شده باشند فقط يك نفر از فرزندان يا برادران مشمول آن خانواده مي تواند از معافيت استفاده نمايد.

ماده141- استفاده از معافيت خانواده شهدا در مورد چند برادر مشمول كه همه از يك پدر و مادر باشند با توافق والدين خواهد بود و در صورت عدم توافق يكي از آنان توسط اداره وظيفه عمومي به قيد قرعه انتخاب خواهد شد.

ماده142- در صورتيكه پدر شهيد فوت نموده و مادر در قيد حيات باشد و برادران مشمول او متعدد باشند انتخاب با مادر شهيد خواهد بود و در صورتيكه مادر نسبت به انتخاب اقدام ننمايد يكي از آنان از طريق قرعه توسط اداره وظيفه عمومي انتخاب خواهد شد.

ماده143- چنانچه مشموليني كه برادر شهيد هستند متعدد بوده و با شهيد از پدر يكي ولي از مادر جدا باشند مشمولي حق استفاده از معافيت دارد كه با شهيد از يك مادر باشد.

ماده144- در صورتيكه شهيد فرزندان مشمول متعدد داشته باشد كه از يك مادر نباشند مشمولي مي تواند از معافيت استفاده نمايد كه تعداد خواهر و برادر صغير بيشتري داشته باشد.در صورت نبودن خواهر و برادر صغير حق نقدم با مشمولي است كه از مادر و از پدر تعداد برادر كمتري داشته باشد.

ماده145- در صورتيكه شهيد داراي برادري از پدر يا مادر بوده كه به سن مشموليت رسيده باشند و هر يك از پدر يا مادر مدعي معافيت فرزند خود بشوند در صورت عدم توافق به وضع معافيت رسيدگي نشده و پس از رفع اختلاف با مشمولي كه نتوانسته از معافيت استفاده كند مانند مشمولان هم طبقه او رفتار خواهد شد.

ماده146- در صورتيكه شهيد داراي فرزندي باشد كه در سن مشموليت قرار دارد و يا ظرف 7سال از تاريخ شهادت مشمول بشود و شهيد برادر مشمول نيز داشته باشد حق استفاده از معافيت با فرزند شهيد خواهد بود مگر اينكه همسر شهيد كتبا رضايت دهد كه به جاي فرزند شهيد برادر وي از معافيت استفاده نمايد.

ماده147- چنانچه پدر و مادر مشمول فوت نموده و برادر و خواهر صغيري نيز وجود نداشته باشد مشموليني كه برادر شهيد هستند نميتوانند از معافيت استفاده نمايند .

ماده 148- در صورتيكه يكي از فرزندان شهيد از معافيت موضوع قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده شهدا استفاده نمايد ساير فرزندان شهيد نمي توانند از معافيت كفالت استفاده نمايند .

ماده 149- چنانچه پدر و مادر شهيد فوت نموده و شهيد برادر يا خواهر صغير داشته باشد برادري ميتواند از معافيت موضوع قانون معافيت يكنفر از فرزندان خانواده شهدا استفاده نمايد كه با شهيد و برادر يا خواهر صغير وي حسب مورد از يك پدر يا مادر باشد .

ماده 150- در صورتيكه پدر شهيد فوت نموده و مادر در قيد حيات باشد شهيد برادران مشمول متعدد تني و ناتني داشته باشد حق تقدم با مشمولي است كه با شهيد از يك پدر و مادر (تني) ميباشد .

ماده 151- در صورتيكه شهيد برادران ابويني نداشته باشد بين برادران ناتني شهيد حق تقدم با برادري خواهد بود كه تعداد بيشتري خواهر يا برادر صغير داشته باشد . در صورت تساوي شرايط حق تقدم با مشمولي است كه داراي برادر كمتر ميباشد.

ماده 152- مشمولي كه از معافيت دائم يا موقت كفالت يا پزشكي استفاده نموده يا مينمايد پس از شهادت يا معلوليت يا مفقودالاثر شدن يا اسارت پدر و  يا برادر خود ميتواند تقاضاي تبديل معافيت كفالت يا پزشكي يا تحصيلي را به معافيت يك نفر از فرزندان يا برادران خانواده طبقات مذكور به حوزه وظيفه عمومي صادر كننده كارتهاي مذكور تسليم نمايد و حوزه وظيفه مربوطه برابر مقررات پس از رسيدگي نسبت به تبديل كارت معافيت قبلي وي به كارت معافيت يك نفر از فرزندان يا برادران خانواده آن  طبقات اقدام خواهد نمود .

ماده 153- استفاده مشمول از معافيت پزشكي و معافيت تحصيلي مانع استفاده برادران ديگر وي از معافيت يكنفر از فرزندان خانواده شهدا نخواهد بود .

ماده 154- غيبت مشمول مانع استفاده وي از معافيت يكنفر از فرزندان خانواده شهدا نخواهد بود .

ماده 155- چنانچه مشمولي از خانواده شهدا از معافيت كفالت دائم استفاده كرده باشد ساير برادران و فرزندان نميتوانند از معافيت يك نفر از فرزندان خانواده شهدا براي همان موضوع استفاده نمايند .مگر اينكه معافيت كفالت مقدم بر شهادت باشد .

ماده 156- حذف شده است .

ماده 157- حذف شده است 0

ماده 158- مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب و نگهدارنده پدر كه قادر به اداره امور خود نباشد به شرح زير است :

1- تصوير شناسنامه پدر .

2- تصوير شناسنامه مادر .

3- تصوير شناسنامه برادران و خواهران مشمول (در صورتيكه هر يك از آنان فوت كرده باشند برگه فوت آنان ).

4- عكس پدر مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.

5- تصوير شناسنامه همسر يا همسران ديگر پدر مشمول .

6- پاسخ اداره ثبت و احوال محل صدور شناسنامه پدر و مادر مشمول به استعلام حوزه وظيفه ذيربط در مورد مشخصات فرزندان ذكور پدر و مادر .

7- در صورتيكه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي از حوزه يا گروهان و يا بخش وظيفه ژاندارمري محل صدور شناسنامه مشمول .

8- برگ تحقيق وضعيت (اين برگ بدوا" حسب مورد وسيله حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه و يا محل سكونت مشمول تنظيم و جهت تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر وي فرستاده ميشود مراجع مذكور پس از بررسي و تحقيق و تكميل و گواهي و امضاء و مهر رئيس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه ذيربط اعاده خواهند نمود ) .

9- برگ معاينه پزشكي پدر مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر عدم قدرت به اداره امور و نياز به مراقبت و نگهداري به علت كهولت يا بيماري يا نقص عضو .

10- برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه به علت بيماري يا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداري از پدر خود نميباشد .

11- برگ استشهاد تائيد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاي 3 نفر از بستگان مشمول كه به تائيد مراجع انتظامي محل رسيده باشد .

تبصره 1- حضور پدر مشمول در جلسه هيئت رسيدگي ضروري است چنانچه پدر مشمول قادر به حضور در جلسه هيئت رسيدگي نباشد گواهي مراجع ذيصلاح مبني بر عدم امكان حضور پدر مشمول در جلسه الزامي است .

تبصره 2- مشمولان هر يك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند نمود .

 

ماده 159- مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب و نگهدارنده مادر فاقد شوهر به شرح زير است .

1- گواهي فوت پدر .

2- رونوشت طلاقنامه مادر در صورتيكه مادر مشمول مطلقه باشد .

3- تصوير شناسنامه مادر .

4- تصوير شناسنامه پدر مشمول در صورتيكه مادر مشمول مطلقه شده باشد .

5- تصوير شناسنامه برادران و خواهران مشمول .

6- گواهي فوت برادر يا برادران مشمول در صورتيكه فوت شده باشند .

7- پاسخ اداره ثبت و احوال محل محل صدور شناسنامه مشمول و پدر و مادر وي به استعلام حوزه وظيفه عمومي ذيربط درباره مشخصات فرزندان ذكور مادر .

8- در صورتيكه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي از حوزه يا گروهان و يا بخش وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول .

9- برگ تحقيق وضعيت(اين برگ بدوا" حسب مورد وسيله حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه و يا محل سكونت مشمول و مادر او تنظيم و جهت تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر وي فرستاده ميشود مراجع مذكور پس از بررسي و تحقيق و تكميل و گواهي و امضاء و مهر رئيس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه ذيربط اعاده خواهند نمود ) .

10- عكس مادر مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.

11- تصوير شناسنامه و يا خلاصه فوت شوهر و يا شوهران قبلي مادر مشمول.

12-برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه به علت بيماري يا نقص عضو قادر به سرپرستي مادر فاقد شوهر خود نمي باشد.

13- برگ استشهاد تاييد وضعيت سه نفر از بستگان مشمول كه به تاييد مراجع انتظامي محل رسيده باشد.

14- رونوشت مصدق احكام مبني بر حبس پدر (به نحوي كه از تاريخ ارائه آن بيش از يك سال به انقضاي حبس باقي مانده باشد.)

تبصره1- حضور مادر مشمول در جلسه هيات رسيدگي ضروري است چنانچه مادر مشمول قادر به حضور در جلسه هيات رسيدگي نباشد، گواهي مراجع ذيصلاح مبني بر عدم امكان حضور مادر مشمول در جلسه الزامي است.

تبصره2- مشمولان بايد هريك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي تحويل نمايند.

ماده160- مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقت و نگهدارنده جد يا جده پدري يا مادري كه قادر به اداره امور خود نباشند به شرح زير است:

الف- جد پدري يا مادري.

1- تصوير شناسنامه جد.

2- تصوير شناسنامه نوه هاي ذكور و اناث.

3-گواهي فوت فرزندان جد.

4- عكس جد مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.

5- برگ تحقيق وضعيت (اين برگ بدوا" حسب مورد وسيله حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه و يا محل سكونت مشمول در مورد فرزندان و نوه هاي جد تنظيم و جهت تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر و جد وي فرستاده ميشود مراجع مذكور پس از بررسي و تحقيق و تكميل و گواهي و امضاء و مهر رئيس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه ذيربط اعاده خواهند نمود ) .

6- برگ معاينه پزشكي جدمشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر نياز به مراقبت و نگهداري به علت بيماري يا نقص عضو يا كهولت.

7- چنانچه جد داراي همسران ديگر باشد تصويب شناسنامه آنها.

8- پاسخ ادارةثبت احوال محل صدور شناسنامه افرادبندهاي 1و2 به استعلام حوزه وظيفه ذيربط درموردمشخصات‌آنان.

9- در صورتي كه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شاسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت از حوزه يا گروهان ويا بخش وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول .

10- برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه به علت بيماري يا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداري از جد خود نمي باشد.

11- برگ استشهاد تاييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاي 3نفر از بستگان مشمول كه به تاييد مراجع انتظامي محل رسيده باشد .

تبصره1- حضور جد مشمول با شناسنامه عكس دار در جلسه هيات رسيدگي ضروري است در صورتي كه جد به هر علت قادر به حضور در جلسه دادگاه نباشد. گواهي مراجع ذيصلاح ذيربط مبني بر عدم امكان حضور وي در جلسه الزامي است.

تبصره2- مشمولان هر يك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي مربوطه تحويل خواهند داد.

ب- جده مادري يا پدري.

1- در مورد مشمولاني كه ادعاي تكفل جده مادري يا پدري خود را نموده باشند مدارك مذكور در بند الف اين ماده به استثناي مدارك مندرج در بند6.

2- گواهي فوت شوهر يا طلاقنامه جده كه تاريخ وقوع طلاق قبل از رسيدن مشمول به سن مشموليت باشد.

 

ماده 161- مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب و نگهدارنده خواهر كه قادر به اداره امور خود نباشد به شرح زير است:

1-     گواهي فوت پدر.

2-     تصوير شناسنامه خواهر.

3-     تصوير شناسنامه مادر مشمول و همسر يا همسران ديگر پدر مشمول.

4-  برگ تحقيق وضعيت (اين برگ بدوا حسب مورد وسيله حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و خواهر تنظيم و جهت تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر و خواهر وي فرستاده ميشود. مراجع مذكور پس از بررسي و تحقيق و تكميل و گواهي و امضاء و مهر رئيس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه عمومي ذيربط اعاده خواهند نمود).

5-  پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سكونت مشمول و پدر و مادر او به استعلام حوزه وظيفه عمومي ذيربط در مورد فرزندان آنها.

6-  در صورتيكه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي از حوزه يا گروهان و يا بخش وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول.

7-     عكس خواهر مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.

8-     در صورتيكه پدر مشمول قبلا همسران ديگري داشته است تصوير شناسنامه آنها.

9-  برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه بعلت بيماري يا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداري از خواهر خود نميباشد.

10- برگ استشهاد تائيد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاء سه نفر از بستگان مشمول كه به تائيد مراجع انتظامي محل رسيده باشد.

11- برگ معاينه پزشكي خواهر مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه بعلت بيماري يا نقص عضو قادر به اداره امور خود نميباشد و نياز به مراقبت و نگهداري دارد.

12- رونوشت مصدق احكام مبني بر حبس پدر (به نحوي كه از تاريخ ارائه آن بيش از يك سال به انقضاي حبس باقيمانده باشد).

تبصره 1- حضور خواهر مشمول در جلسه هيات رسيدگي ضروري است. چنانچه خواهر مشمول قادر به حضور در جلسه هيات رسيدگي نباشد گواهي مراجع ذيصلاح ذيربط مبني بر عدم امكان حضور خواهر مشمول در جلسه الزامي است.

تبصره 2- مشمولان هر يك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند داد.

 

ماده 162- مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب و نگهدارنده برادر كه قادر به اداره امور خود نباشد به شرح زير است:

1-     گواهي فوت پدر.

2-     تصوير شناسنامه برادر بيمار مشمول.

3-     تصوير شناسنامه ساير برادران مشمول.

4-  برگ تحقيق وضعيت (اين برگ بدوا حسب مورد وسيله حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و خواهر تنظيم و جهت تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر و برادر وي فرستاده ميشود. مراجع مذكور پس از بررسي و تحقيق و تكميل و گواهي و امضاء و مهر رئيس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه عمومي ذيربط اعاده خواهند نمود).

5-     عكس برادر مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.

6-     درصورتي كه پدر مشمول قبلا همسران ديگري داشته است تصوير شناسنامه آنها.

7-  پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سكونت پدر و مادر به استعلام حوزه وظيفه ذيربط در مورد فرزندان آنها.

8-  در صورتيكه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي از حوزه يا گروهان و يا بخش وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول.

9-  برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه بعلت بيماري يا نقص عضو قادر اداره امور خود نمباشد و نياز به مراقبت و نگهداري دارد.

10- برگ استشهاد تائيد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاء سه نفر از بستگان مشمول كه به تائيد مراجع انتظامي محل رسيده باشد.

11- رونوشت مصدق احكام مبني بر حبس پدر (به نحوي كه از تاريخ ارائه آن بيش از يك سال به انقضاي حبس باقيمانده باشد).

تبصره 1- حضور برادر مشمول در جلسه هيات رسيدگي ضروري است. چنانچه برادر مشمول قادر به حضور در جلسه هيات رسيدگي نباشد گواهي مراجع ذيصلاح ذيربط مبني بر عدم امكان حضور برادر مشمول در جلسه الزامي است.

تبصره 2- مشمولان هر يك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند داد.

ماده 163- مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه سرپرست و نگهدارنده برادر و يا خواهر صغير به شرح زير است:

1-     گواهي فوت پدر.

2-     تصوير شناسنامه برادران و يا خواهران صغير.

3-     تصوير شناسنامه مادر مشمول و همسر يا همسران ديگر پدر مشمول.

4-  برگ تحقيق وضعيت (اين برگ بدوا حسب مورد وسيله حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر و خواهر و برادر او تنظيم و جهت تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر و خواهر و  برادر وي فرستاده ميشود. مراجع مذكور پس از بررسي و تحقيق و تكميل و گواهي و امضاء و مهر رئيس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه عمومي ذيربط اعاده خواهند نمود).

5-  عكس برادر يا برادران و خواهر يا خواهران صغير مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.

6-     درصورتي كه پدر مشمول قبلا همسران ديگري داشته است تصوير شناسنامه آنها.

7-  برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه بعلت بيماري يا نقص عضو قادر به سرپرستي و نگهداري از برادر يا خواهر صغير خود نمباشد.

8-  برگ استشهاد تائيد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاء سه نفر از بستگان مشمول كه به تائيد مراجع انتظامي محل رسيده باشد.

9-  در صورتيكه وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي از حوزه يا گروهان و يا بخش وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول.

10- پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سكونت پدر و مادر و مشمول به استعلام حوزه وظيفه عمومي ذيربط درباره مشخصات فرزندان آنها.

11- رونوشت مصدق احكام مبني بر حبس پدر (به نحوي كه از تاريخ ارائه آن بيش از يك سال به انقضاي حبس باقيمانده باشد).

تبصره 1- حضور يكي يا كليه برادران و خواهران صغير مشمول در جلسه هيات رسيدگي ضروري است، چنانچه هر يك از برادران يا خواهران صغير مشمول قادر به حضور در جلسه هيات رسيدگي نباشند،‌گواهي مراجع ذيصلاح مبني بر عدم امكان حضور در جلسه الزامي است.

تبصره 2- مشمولان هر يك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند داد.

 

ماده 164- مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه سرپرست خواهر مجرد:

1-     گواهي فوت پدر.

2-     تصوير شناسنامه خواهر.

3-     تصوير شناسنامه مادر مشمول و همسر يا همسران ديگر پدر مشمول.

4-  برگ تحقيق وضعيت (اين برگ بدوا حسب مورد وسيله حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و خواهر او تنظيم و جهت تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر و خواهر وي فرستاده ميشود. مراجع مذكور پس از بررسي و تحقيق و تكميل و گواهي و امضاء و مهر رئيس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه عمومي ذيربط اعاده خواهند نمود).

5-  پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سكونت مشمول و پدر و مادر او به استعلام حوزه وظيفه عمومي ذيربط در مورد فرزندان آنها.

6-  در صورتيكه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي از حوزه يا گروهان و يا بخش وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول.

7-     عكس خواهر مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.

8-     درصورتي كه پدر مشمول قبلا همسران ديگري داشته است تصوير شناسنامه آنها.

9-  برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه بعلت بيماري يا نقص عضو قادر به سرپرستي از خواهر مجرد خود نميباشد.

10- برگ استشهاد تائيد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاء سه نفر از بستگان مشمول كه به تائيد مراجع انتظامي محل رسيده باشد.

11- رونوشت مصدق احكام مبني بر حبس پدر (به نحوي كه از تاريخ ارائه آن بيش از يك سال به انقضاي حبس باقيمانده باشد).

تبصره 1- حضور خواهر مشمول در جلسه هيات رسيدگي ضروري است چنانچه خواهر مشمول قادر به حضور در جلسه هيات رسيدگي نباشد، گواهي مراجع ذيصلاح ذيربط مبني بر عدم امكان حضور خواهر مشمول در جلسه الزامي است.

تبصره 2- مشمولان هر يك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند داد.

ماده 165- مدارك لازم براي رسيدگي به تقاضاي معافيت يك نفر از فرزندان يا برادران فرد معلول به شرح زير است:

1-     تصوير شناسنامه پدر يا برادر مشمول كه معلول شده باشد.

2-     حذف شده است.

3-     تصوير شناسنامه مادر مشمول.

4-     تصوير شناسنامه برادر يا برادران مشمول.

5-     حذف شده است.

6-     حذف شده است.

7-     گواهي فوت پدر يا مادر در صورتيكه يكي از آنها فوت كرده باشد.

8-     در صورتيكه به وضع مشمول در خارج از حوزه محل صدرو شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي از حوزه يا گروهان يا بخش وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول.

9-     حذف شده است.

10- حذف شده است.

11- حذف شده است.

12- حذف شده است.

تبصره 1- حذف شده است.

تبصره 2- مشمولان هر يك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند داد.

ماده 166- مدارك لازم براي رسيدگي به تفاضاي معافيت يك نفر از فرزندان يا برادران فرد اسير يا مفقود الاثر به شرح زير است:

1-     تصوير شناسنامه پدر يا برادر مشمول كه اسير يا مفقود الاثر باشند.

2-     حذف شده است.

3-     تصوير شناسنامه مادر مشمول.

4-     در صورتيكه به وضع مشمول در خارج از حوزه محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي از حوزه يا گروهان يا بخش وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول.

5-     حذف شده است.

6-     حذف شده است.

7-     حذف شده است.

تبصره 1- حذف شده است .

 تبصره- مشمولان هريك ازمدارك فوق  رابه تعدادموردنيازبه حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهندداد.

ماده 167- مدارك لازم براي رسيدگي به تقاضاي معافيت يك نفر از فرزندان خانواده شهداء به شرح زير است:

1-     تصوير شناسنامه پدر يا برادر مشمول كه شهيد شده‌اند.

2-     گواهي نيروهاي نظامي و انتظامي مربوط كه به تائيد بنياد شهيد رسيده است مبني بر شهادت پدر يا برادر مشمول در مورد شهداي نيروهاي نظامي و انتظامي و يا گواهي بنياد شهيد مبني بر شهادت پدر يا برادر مشمول در مورد ساير شهداء.

3-     تصوير شناسنامه مادر مشمول.

4-     تصوير شناسنامه برادر يا برادران مشمول.

5-     حذف شده است.

6-     گواهي فوت پدر و مادر مشمول در صورتيكه برادر مشمول شهيد شده و پدر و مادر فوت نموده و مشمول مدعي سرپرستي برادر يا خواهر صغير خود باشد.

7-     حذف شده است.

8-     حذف شده است.

9-     حذف شده است.

10- حذف شده است.

11- رضايت نامه رسمي همسر شهيدي كه داراي فرزند مشمول يا فرزندي است كه ظرف 7 سال از تاريخ شهادت به سن مشموليت ميرسد مبني بر اينكه برادر شهيد كه مشمول ميباشد از معافيت يك نفر از خانواده شهداء استفاده نمايد اين رضايتنامه بايستي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت شود.

12- حذف شده است.

تبصره- مشمولان هريك ازمدارك فوق رابه تعدادموردنيازبه حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهندداد

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر