انتخاب زبان:  
    

    بخش اول - معافيت كفالت

 

ماده122- منظور از يگانه مراقب و نگه دارنده يا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مشمولي مي باشد كه به شرح موارد زير تنها فرزند يا نوه ذكور بيش از18 سال هر پدر يا مادر يا جد يا جده يا تنها برادر بيش از18 سال خواهر يا برادر خود باشد.

تبصره- از دو برادر، تنها برادر بيش از18 سال مشمول كه اشتغال به تحصيل دارد به شرط دارا بودن معافيت تحصيلي معتبر و همچنين تحصيل در خارج از محل سكونت مكفول، مشمول معافيت مي باشد.

ماده123- هر گاه مشمول داراي برادري بيش از18سال باشد كه به علت نقص عضو يا بيماري به تشخيص هيات رسيدگي يا كسب نظر شوراي پزشكي قادر به سرپرستي و مراقبت از افرادي كه مشمول ادعاي كفالت آنان را مي نمايد نباشد و يا داراي برادر اسير يا مفقودالاثري باشد مشمول يگانه مراقب و سرپرست محسوب خواهد شد.

ماده124- مشمولان زير برابر مقررات ماده44 قانون خدمت وظيفه عمومي كفيل شناخته مي شوند و چنانچه در5سال متوالي داراي شرايط معافيت موقت يكساله باشند در پايان سال پنجم به آنان معافيت دائم زمان صلح داده خواهد شد.

1- يگانه مراقب و نگه دارنده پدري كه به سن 60سالگي رسيده و يا پدري كه طبق نظر شوراي پزشكي نياز به مراقبت و نگه داري داشته و به تشخيص هيات رسيدگي قادر به اداره امورخود نباشد.

2- يگانه مراقب و نگه دارنده مادر فاقد شوهر (در صورت مطلقه بودن مادر بايد تاريخ ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمي قبل از ورود به سن 16سالگي مشمو باشد).

تبصره- چنانچه تاريخ ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمي بعد از ورود به سن16سالگي و قبل از سن مشموليت باشد پرونده در شوراي پيش بيني شده در تبصره2 ماده21 قانون خدمت وظيفه عمومي مطرح و شورا بادر نظر گرفتن وضع خانوادگي مشمول مجوز طرح پرونده در هياتهاي رسيدگي را صادر خواهد نمود.

3- يگانه مراقب و نگهدارنده جد فاقد فرزند كه به علت بيماري يا نقص عضو و يا كهولت بنا به تشخيص هيات رسيدگي و با كسب نظر شوراي پزشكي نياز به مراقبت و نگهداري داشته باشد.

4- يگانه مراقب و نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند.

5- يگانه مراقب و نگهدارنده برادر فاقد پدر و همسر و فرزند كه به علت بيماري يا نقص عضو بنا به تشخيص هيات رسيدگي و با كسب نظر شوراي پزشكي نياز به مراقبت و نگهداري داشته باشد.

6- يگانه مراقب و نگهدارنده خواهر فاقد پدر و همسر و فرزندي كه به علت بيماري يا نقص عضو بنا به تشخيص هيات رسيدگي و با كسب نظر شوراي پزشكي نياز به مراقبت و نگهداري داشته باشد.

7- يگانه سرپرست و نگهدارنده برادر يا خواهر صغير.

ماده125- در مورد معافيت به منظور سرپرستي و نگهداري برادر يا خواهر صغير، مشمولي كه با صغار از يك پدر و مادر باشد حق تقدم خواهد داشت و در غير اين صورت مشمولي كه با صغار از يك پدر باشد حق تقدم دارد و وجود برادران ناتني صغار مانع از معافيت برادر پدر و مادري آنان نخواهد بود.

ماده126- مشمولاني كه تنها برادر خواهري باشند كه فاقد پدر بوده و تا سن 24سالگي شوهر انتخاب ننمايد تارسيدن خواهر به سن24سال تمام مي توانند سالانه از معافيت موقت استفاده نمايند و پس از آن به خدمت اعزام خواهند شد.

ماده 127- از دو ياسه برادر واجد شرايط اعزام به خدمت يكي از آنان كه سن او از ديگران كمتر است به شرطي كه خود و برادري كه به خدمت رفته است فاقد غيبت باشد با ارائه گواهي اشتغال به خدمت برادر يا برادران ديگر مي تواند به تاريخ خاتمه خدمت برادر يا يكي از برادران دفترچه آماده به خدمت در يافت نمايد.

تبصره1- برادر بزرگتري كه برادر يا برادران كوچكتر او به خدمت اعزام شده اند و اعزام وي قبل از آنان به هر علت مقدور نبوده است چنانچه فاقد غيبت باشد مي تواند تا خاتمه خدمت يكي از آنان از تاخير در اعزام به خدمت استفاده نمايد.

تبصره2- در صورتيكه مشمولان مذكور به خدمت اعزام شده باشندنمي توانند از معافيت تاخير در اعزام موضوع بند(د) ماده44 قانون خدمت وظيفه عمومي استفاده نمايند.

ماده128- به مشمولاني كه كفيل خواهر صغير مي شوند چنانچه تا5 سال متوالي داراي شرايط معافيت باشند در پايان سال پنجم معافيت دائم زمان صلح داده خواهد شد.

تبصره- چنانچه مدت معافيت موقت موضوع ماده فوق كمتر از پنج سال بوده و مشمول بلافاصله واجد شرايط مندرج در ماده 126 اين آئين نامه بشود مدت معافيت كفالت در زمان صغر خواهر بامدت معافيت كفالت خواهر مجرد در زمان كبرقابل جمع نبوده و مشمول پس از رسيدن خواهر به سن 24 سالگي تمام به خدمت اعزام خواهد شد.

ماده 129 – مشمولاني كه براي انجام خدمت وظيفه عمومي احضار مي شوند چنانچه در تاريخ هاي معينه خود را معرفي نكنند از معافيت هاي مذكور در اين فصل محروم مي شوندمگر اين كه در طول مدت غيبت وحين رسيدگي واجد شرائط معافيت كفالت بوده باشند ودر ساير موارد تشخيص عذر موجه با رئيس اداره وظيفه عمومي يا نماينده او خواهد بود.

ماده 130- مدارك لازم براي تشخيص يگانه سرپرست بودن مشمول:

الف- فتوكپي شناسنامه افراد ذينفع كه مأمور مربوطه با اصل سند سجلي تطبيق داده وذيل آن نام ونشان خود را با ذكر تاريخ تأييد وامضاء مينمايد .

ب- استشهاد امضاءشده توسط سه نفر از بستگان مشمول كه به تأييد مراجع انتظامي محل رسيده باشد.

ج- انجام تحقيقات در مورد صحت وسقم ادعاي مشمول ومفاد استشهاد تنظيمي توسط مأموران حوزه يا پاسگاه انتظامي ياكلانتري مربوط واحراز هويت بستگان شهود وي كه به گواهي ومهروامضاءفرمانده حوزه يا پاسگاه انتظاماتي يا كلانتري محل رسيده باشد.

ماده 131- در پايان هرسال كه مشمولان سالم وبلامانع موضوع بند(1)ماده 39 قانون خدمت وظيفه عمومي كه به خدمت اعزام شده اند بيش از ميزان نيازمندي نيروهاي مسلح باشد كه در اول همان سال از طرف ستاد مشترك اعلام گرديده است تعداد اضافي از مشمولان بند2 ماده 39 كه مدت خدمت ضرورت آنان بيشتر است حسب اعلام اداره وظيفه عمومي از خدمت ترخيص و به حوزه وظيفه عمومي اعزام كننده معرفي خواهند شد.حوزه وظيفه ذيربط كارت معافيت در زمان صلح جهت آنان صادر و تحويل خواهد نمود.

تبصره- چنانچه افرادي از مشمولان اين ماده مايل به ادامه خدمت باشند در صورت نياز نيروها و سازمان ها مي توانند به خدمت ادامه دهند.

ماده 132- در صورت تأمين نيازمندي نيروهاي مسلح به شرح ماده قبل براي مشمولاني كه حداقل دوسال تمام از معافيت موقت استفاده نموده اند به وسيله حوزه وظيفه ذيربط كارت معافيت دائم در زمان صلح صادر و تحويل خواهد شد .

ماده 133- با مشمولاني كه پدر يا برادر آنها از تاريخ 19/10/1356 در راه به ثمر رسيدن انفلاب اسلامي واستمرار آن معلول يا مفقودالاثر يا اسير شده يا بشوند از نظر معافيت به ترتيب زير رفتار خواهد شد:

الف- يك نفر از فرزندان يا برادران مشمول فرد معلولي كه برابر نظر شوراي پزشكي بنياد شهيد به تنهائي قادر به اداره امور شخصي خود نباشد از انجام خدمت دوره ضرورت و احتياط معاف دائم خواهد شد.

ب- يك نفر از فرزندان يا برادران مشمول فرد مفقودالاثر از انجام خدمت دوره ضرورت و احتياط معاف دائم خواهد شد.

ج- يك نفر از فرزندان يا برادران مشمول فرد اسير سه سال متوالي مي تواند از معافيت موقت يك ساله خدمت دوره ضرورت واحتياط استفاده كرده و در پايان سال سوم در صورت بقا اسارت به مشمول نعافيت دائم از خدمت دوره ضرورت و احتياط داده خواهد شد.

تبصره 1- يك نفر از فرزندان ويا برادران مشمول فرد اسير در صورتيكه بيش از سه سال از تاريخ اسارت اسير گذشته باشد و در بدو مراجعه مشمول مدت اسارت بيش از سه سال احراز گردد و در صورت وجود ساير شرايط مقرر در قانون در همان نوبت اول براي مشمول كارت معافيت دائم از انجام خدمت صادر گردد.

تبصره2- مشمولاني كه به موجب قانون اصلاح ماده 45 قانون خدمت وظيفه عمومي از معافيت موقت استفاده كرده چنانچه در مدت اعتبار معافيت موقت و يا قبل از آن مدت اسارت اسير از سه سال تجاوز نمايد مي توانند به حوزه هاي وظيفه عمومي ذيربط مراجعه و تقاضا نمايند كه معافيت موقت آنان به معافيت دائم تبديل شود.

ماده134- منظور از معلول مندرج در ماده45 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده133 اين آئين نامه فرد ذكوري است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد معلول شده يا بشود و در شوراي پزشكي بنياد شهيد معاينه شده و برابر نظر شوراي پزشكي مذكور به تنهايي قادر به اداره امور شخصي نباشد.

ماده135- مراتب معلوليت پرسنل نظامي و انتظامي بايد مورد تاييد نيرو يا سازمان مربوطه بوده و در ساير موارد تاييد بنياد شهيد كافي خواهد بود.

ماده136- اسير و مفقودالاثر شخصي است كه در را ه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد اسير يا مفقود الاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به تاييد نيروي مربوطه و در ساير موارد به تاييد بنياد شهيد رسيده باشد.

ماده137- چنانچه معلول يا اسير يا مفقود الاثر غير از برادر پدر و مادري برادران ناتني ديگري داشته باشد وجود برادر ناتني مانع استفاده برادر تني از معافيت نخواهد شد.

تبصره- در صورت تعدد مشمولان در موارد مشابه برابر مقررات مواد140 تا155 اين آئين نامه عمل شود.

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر