انتخاب زبان:  
    

    فصل دوم - احضار براي دوره ضرورت

 

ماده76- اداره وظيفه عمومي در هرسال مشموليني را كه در آن سال وارد سن 19 سالگي مي‌شوند بمنظور رسيدگي به وضع مشموليتشان از طريق رسانه‌هاي گروهي احضار خواهند نمود.

ماده77- طبقات احضار شده مشمولين در هرسال به ضميمه آگهي‌هاي احضار به وزارت امور خارجه اعلام مي‌گردد، وزارت اور خارجه مراتب را جهت اطلاع مشمولين مقيم خارج از كشور به كنسولگريها و نمايندگي‌هاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد نمود.

ماده78- كنسولگريهاونمايندگي‌هاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظفندآگهي احضار طبقات احضار شده را اطلاع مشمولان مقيم نزديكترين كشور محل ماموريت (در صورتي كه درآن كشور نمايندگي سياسي وجود نداشته باشد) برسانند.

   ماده79- مشمولان احضار شده مكلفند به منظور روشن شدن وضع مشموليتشان درطول سالي كه وارد سن 19سالگي مي شوند خود را به سازمانهاي وظيفه عمومي محل تولد يا محل سكونت خود معرفي نمايند.

ماده80- مشمولان مقيم خارج از كشور موظفند به منظور روشن شدن وضع مشموليتشان خود را به كنسولگري يا نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت خود و در صورت نبودن آن به نزديكترين نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران معرفي نمايند.

ماده81- اداره ثبت احوال هر محل مكلف است سالانه صورت اسامي و مشخصات مشمولان شهرستان يا بخشها و حوزه ماموريت خود را كه در سال بعد به سن مشموليت(احضار) مي رسندازدفاتر مربوطه استخراج و به طور تفكيك در چهار نسخه تهيه و تنظيم و سه نسخه آن را تا اول آذر ماه هر سال به سازمانها و مراجع وظيفه عمومي ارسال ونسخه چهارم آن را به عنوان ساقه نگهداري نمايند.

ماده82- سامانها و مرجع وظيفه عمومي يك نسخه از صورتهاي دريافتي راجهت ثبت در دفاتر مشخصات و وضعيت مشمولان (دفتر اسامي)مربوطه نگهداري نموده ودو نسخه ديگر را به مراجع زير ارسال خواهند نمود:

الف-نسخه اول به اداره وظيفه عمومي .

ب-نسخه دوم به هنگ يا گردان ژاندارمري .

ماده83- چنانچه پس از ارسال صورتهاي مشمولان ا ادارات ثبت احوال به سازمانها و مراجع وظيفه عمومي اشخاصي به علت عدم دريافت شناسنامه جهت ديافت آن به اداره ثبت احوال مراجعه نمايندادارات مزبو موظفند:

الف-در صورتي كه تاريخ تولد مورد ادعاي اين اشخاص با مشمولان مندرج در صورتهاي ارسالي ويا طبقات قبل كه درشمول معافيت طبقاتي نيستند منطبق اشد پس از صدور شناسنامه صورت اسامي آنان راضمن صورتهاي سال بعدارسال دارند.

ب-در صورتي كه تاريخ تولد مورد ادعاي اشخاص مذكور دراين ماده با سالهاي تولد مندرج در صورتهاي ارسالي يا طبقات قبلي كه در شمول معافيت طبقاتي نيستندمنطبق نباشد،برابرمقررات ماده10اين آيين نامه اقدام وپس از صدور شناسنامه صورت اسامي آنان راضمن صورتهاي سال بعد ارسال دارند.

ماده84- سازمانها و مراجع وظيفه عمومي كه مأمور رسيدگي به وضع مشمولان مي‌باشند پس از دريافت صورتهاي موضوع ماده 81 موظفند آنها را در دفتر وضعيت و مشخصات مشمولان(دفتر اسامي) برابر دستورالعمل مربوطه كه از طرف اداره وظيفه عمومي ابلاغ و در پشت دفتر مزبور ملصق است ثبت نمايند.

ماده85- اداره ثبت احوال هر محل مكلف است همه ساله صورت اسامي مشمولان متوفاي سال قبل همچنين اسامي كساني را كه از طبقات اناث بوده و اشتباهاً بعنوان ذكور اسامي آنها به سازمان وظيفه عمومي محل داده شده است با انجام تشريفات مقرر در ماده 81 در اول آذرماه هر سال به سازمان وظيفه عمومي محل ارسال دارند كه در دفتر اسامي منعكس گردد. سازمان وظيفه عمومي محل به محض دريافت صورتهاي مذكور برابر ماده82 اقدام خواهد نمود.

ماده86- كليه اطلاعات مورد نياز سازمانها و مراجع وظيفه عمومي ضمن فرمهاي مخصوصي كه با هماهنگي اداره وظيفه عمومي وسازمان ثبت احوال كشور تهيه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد از طريق اداره ثبت احوال هر محل در اختيار سازمانهاي وظيفه عمومي قرار خواهد گرفت.

ماده87- شهربانيها، كلانتريها و يگانها و پاسگاههاي ژاندارمري موظفند پس از انتشار آگهي احضار و يا اعلام سازمان وظيفه عمومي محل مشمولان حوزه ماموريت خود را شناسايي نموده و به آنان ابلاغ نمايند به منظور روشن شدن وضع مشموليتشان خود را به سازمانهاي وظيفه عمومي معرفي نمايند.

ماده88- حوزه وظيفه يا گروهان و يا پاسگاه ژاندارمري منطبق با مركز شهرستان و بخش به محض دريافت صورتهاي مذكور در ماده 81 اين آئين نامه موظفند اسامي مشمولان حوزه استحفاظي پاسگاههاي تابعه و مجاور خود را به طور مجزا استخراج و به پاسگاه مربوطه بفرستند تا هر پاسگاه نسبت به احضار و اعزام مشمولان حوزه استحفاظي اقدام كند.

ماده89- در هريك از پاسگاههاي ژاندارمري غير منطبق با مراكز بخش اسامي مشمولان حوزه استحفاظي آن پاسگاه در دفتري كه به همين منظور اختصاص داده مي شودثبت مي گردد اعم از اينكه مشمولان مزبور در حوزه استحفاظي پاسگاه متولد شده يا در آنجا اقامت داشته باشند. مشمولان نيزمكلفند در موقع تغيير اقامت مراتب را به پاسگاه ژاندارمري اطلاع دهند تا تغييرات در دفتر مزبور ثبت گردد.

ماده90- نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج ازكشور بايد دفتري جهت ثبت اسامي مشمولين مقيم حوزه مقاومت خود و مشمولان مقيم خارج از محل اقامت آنان كه نمايندگي كنسولي يا سياسي وجود ندارد تهيه و مشخصات كامل هر يك را با قيد شماره شناسنامه تاريخ و محل تولد شغل و نشاني كامل محل اقامت را در آن ثبت نمايند.

ماده91- نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج موظفند در تيرماه سال احضار اسامي مشمولان مقيم حوزه ماموريت خود را كه آگهي احضار آنان منتشر شده است از دفتر مذكور استخراج و در دو نسخه از طريق وزارت امور خارجه به اداره وظيفه عمومي ارسال دارند.

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر