انتخاب زبان:  

    

 

    

آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي

  

 

فصل اول - كليات

ماده 1- اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران از لحاظ قانون خدمت وظيفه عمومي باتوجه به مقررات ماده976 قانون مدني به شرح زير مي باشند:

1-كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد.

تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.

2-كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند .

3-كساني كه در ايران متولد شده و پدر ومادر آنان غير معلوم باشند .

4-كساني كه در ايران از پدر ومادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده اند .

5-كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجي است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه بر طبق قانون براي تحصيل تابعيت ايران قانون مقرر است .

6-هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد .

تبصره- اطفال متولد از نمايندگان سياسي و كنسولي خارجي مشمول فقره 4و5 نخواهند بود .

ماده2- اشخاصي كه تابعيت خارجي داشته و بعداتابعيت ايراني تحصيل كرده باشند.از لحاظ انجام خدمت وظيفه تابع مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهند بود.

تبصره 1- چنانچه در زمان داشتن تابعيت كشور خارجي مطابق قوانين همان كشور خدمت دوره ضرورت را انجام داده باشندبراي مراحل احتياط و ذخيره تابع مقررات مربوط به اشخاص هم طبقه خود خواهند بود.

تبصره2- چنانچه كشور متبوع قبلي آنان فاقد مقررات خدمت وظيفه عمومي بوده ويااز انجام خدمت دوره ضرورت معاف شده باشنددر صورت لزوم در زمان جنگ وبسيج همگاني به خدمت احضار خواهند شد .

ماده3- افراد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال وارد سن نوزده سالگي ميشوند براي روشن شدن وضع مشموليت خود احضار خواهند شد.

ماده4- افرادي كه جهت انجام خدمت دوره ضرورت بلامانع تشخيص داده شوند در طي سالي كه به سن 19سال تمام مي رسند به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد .

ماده5- در تعيين سن مشموليت براي احضار  و اعزام روز يا ماه تولد تاثيري نخواهد داشت و كليه افراد ذكور متولد در يكسال شمسي (از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه)متولد همان سال تلقي شده و از لحاظ مشموليت در يك طبقه قرار خواهند گرفت.

ماده6- مشمولان قادر به خدمت و بلامانع كه در سال احضار ،خود داوطلب انجام خدمت دوره ضرورت باشند در صورت نياز بنا به اعلام اداره وظيفه عمومي مي توان آن را به خدمت اعزام نمود.

ماده7-كليه مشمولان احضار شده براي تعيين تكليف و روشن شدن وضع مشموليت در موعد مقرر خود را به مراكزي كه از طرف اداره وظيفه عمومي در رسانه هاي گروهي اعلام مي شود معرفي نمايند.

ماده8- سن مشمولان و افراد تحت تكفل آنان از لحاظ انجام خدمت وظيفه و يا معافيت از آن تابع مندرجات اولين شناسنامه آنان بوده و ابطال شناسنامه و اسناد سجلي مربوط به آن و هر نوع تغييري اعم از اصلاح و الحاق و يا تكميل كه بعدا به عمل آمده باشد در صورتي كه در وضع معافيت و يا مشموليت موثر باشد و لو براساس  حكم صادره از مراجع قضايي ، معتبر نخواهد بود و سازمانهاي وظيفه عمومي و هياتهاي رسيدگي مكلف به رعايت مندرجات اولين شناسنامه مشمولين و افراد تحت تكفل آنان مي باشند.

ماده9- چنانچه حسب اعلام مشمول يا سازمان هاي وظيفه عمومي يا تشخيص پزشك معاين اولين يا يگان هاي محل خدمت پرسنل وظيفه تفاوت سن واقعي مشمول يا سن مندرج در شناسنامه وي بيشتر از 5سال به نظر برسد مشمول در شوراي پزشكي (موضوع تبصره1 ماده41  قانون خدمت وظيفه عمومي ) معاينه و در صورتي كه شورا تفاوت مشمول را به ميزان مصرحه فوق تاييد نمايد به مشمول ابلاغ خواهد شد كه در مورد تصحيح شناسنامه خود از طريق مراجع ذيصلاح اقدام نمايد ، بديهي است در صورتي كه طبق نظر شوراي پزشكي مشمول در سني قرار گيرد كه بايد به خدمت اعزام گردد بلافاصله به خدمت اعزام و چنانچه در سن معافيت قرار گيرد صدور و تحويل كارت معافيت مشاراليه منوط به ارائه شناسنامه تصحيح شده مي باشد .

تبصره - در مورد مشمولاني كه تفاوت سن مندرج در شناسنامه جديد و شناسنامه اوليه آنان بيشتر از 5 سال باشد برابر روش مذكور در ماده 9 اقدام خواهد شد .

ماده 10 - در مورد كساني كه ظاهرا در سنين مشموليت قرار دارند و به عنوان عدم دريافت شناسنامه تقاضاي صدور شناسنامه مي نمايند اداره ثبت احوال محل ، اين قبيل افراد را جهت معاينه در شوراي پزشكي به حوزه وظيفه عمومي محل معرفي و سپس برابر نظر شورا نسبت به صدور شناسنامه براي آنان اقدام خواهند نمود و حوزه هاي وظيفه عمومي به شرح ماده 9 در مورد آنها طبق شناسنامه صادره اقدام مي نمايند .

ماده 11 - در اسفند ماه هر سال طرح كلي نيازمندي ساليانه نيروهاي نظامي و انتظامي كه شامل نيازمندي هر دوره نيز خواهد بود و همچنين ترتيب تقدم تامين نيازمندي ها وسيله ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب شوراي عالي  دفاع جهت اجرا به اداره وظيفه عمومي ابلاغ خواهد شد.

تبصره1- به منظور تهيه طرح نيازمندي هاي موضوع اين ماده كميسيوني با شركت نيروهاي نظامي و انتظامي در ستاد مشترك تشكيل خواهد شد.

تبصره2- نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند سقف سازماني مصوبه پرسنل وظيفه خود همچنين تعداد موجودي را برابر آمار پايه خدمتي در خاتمه هر سال براي محاسبه نيازمندي هاي سال بعد به ستاد مشترك منعكس نمايند .

تبصره 3 - چنانچه بر حسب ضرورت  در يك يا چند دوره اعزام تغييري حاصل گردد تغييرات حاصله در قالب سهميه ساليانه هر يك ا ز نيروها و سازمانها وسيله ستاد مشترك تنظيم و پس از تصويب شوراي عالي دفاع جهت اجرا به اداره وظيفه عمومي ابلاغ خواهد شد .

ماده 12 – در مواقع ضروري واگذاري مشمولين خاص به طور دسته جمعي يا انفرادي به نيروهاي نظامي و انتظامي توسط ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران به اداره وظيفه عمومي ابلاغ خواهد شد.

ماده 13- اداره وظيفه عمومي پس از وصول ميزان نيازمندي هر يك از نيروهاي نظامي و انتظامي از ستاد مشترك در هر  مرحله اعزام مشمول با تشكيل كميسيوني مركب از نمايندگان ستاد مشترك و نيروها و سازمانهايي كه داراي سهميه مي باشند سهميه هر نيرو يا سازمان را از مشمولان موجود در هر حوزه وظيفه تعيين خواهد نمود.

تبصره- چنانچه مشمولان موجود در هر مرحله اعزام بيشتر يا كمتر از ميزان نيازمندي نيروي نظامي و انتظامي باشند تعداد افزايش يا كاهش مزبور به صورت تقسيم به نسبت بين مبادي مصرحه بر اساس سهميه آنها در همان مرحله اعزام تقسيم و سهميه تعيين شده اخير ملاك عمل حوزه هاي وظيفه خواهد بود و درصورت وجود مشمول اضافي در طول سال بايستي ترتيبي اتخاذ گردد كه سهميه هيچيك از نيروهاي نظامي و انتظامي بيش از سهميه ساليانه آنها كه به تصويب شوراي عالي دفاع رسيده است نگردد.

ماده14- نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند پس از معين شدن سهميه آنها از هر حوزه مراتب را به مراكز آموزشي نيروهاي مربوطه اطلاع دهند .

ماده15- چنانچه پس از تعيين سهميه بر اساس مقررات ماده 13 اين آيين نامه در حين اعزام تعداد مشمولان قابل اعزام اضافه بر سهميه باشند اداره وظيفه عمومي موظف است تعداد مازاد را بر اساس ترتيب تقدم مصوبه شوراي عالي دفاع با نظر ستاد مشترك و نيروي ذيربط تا حد نيازمندي هر مرحله اعزام مربوط به همان نيرو اختصاص دهد.

ماده16- نحوه تقسيم و اختصاص مشمولان هر حوزه به نيروها و سازمانهاي نظامي و انتظامي به ميزاني كه مورد تصويب كميسيون قرار گرفته است با اداره وظيفه عمومي خواهد بود.

ماده17- اداره وظيفه عمومي موظف است مشمولين هر نيرو را در مراكز آموزشي كه قبلا تعيين شده است تحويل نمايد.

ماده18 - مراكز آموزشي نيروهاي نظامي و انتظامي موظف به پذيرش مشمولاني كه با هماهنگي قبلي ستاد نيرو يا سازمان مربوطه ،به آنان اختصاص داده شده و از طرف اداره وظيفه عمومي معرفي گردند مي باشند0

ماده 19- هزينه اعزام و حمل و نقل و جيره بين راه كليه مشمولان از مراكز اعزام تا مراكز آموزشي با ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران خواهد بود ، در محلهايي كه وسيله نقليه به اندازه كافي موجود نبوده و امكان كمك و همياري موجود باشد ساير نيروهاي نظامي و انتظامي مساعدتهاي لازم را با حوزه هاي وظيفه عمومي اعزام كننده در حمل و نقل مشمولان به عمل خواهند آورد.

ماده 20 – هيچ يك از نيروها ي نظامي و انتظامي مجاز به پذيرش مشمولين فاقد دفترچه آماده به خدمت يا داراي دفترچه آماده به خدمت بدون معرفي اداره وظيفه عمومي نخواهند بود .

ماده 21- هرگاه مشمولان بدون معرفي اداره وظيفه عمومي به خدمت هر يك از نيروهاي نظامي يا انتظامي پذيرفته شوند مدتي را كه در آن نيروها خدمت نموده اند  جز خدمت وظيفه عمومي محسوب نگرديده و با آنان مانند مشموليني كه به خدمت اعزام نگرديده اند رفتار خواهد شد.

ماده 22- مشمولاني كه دفترچه آماده به خدمت داشته و وسيله حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه يا محل سكونت جهت انجام خدمت به مراكز آموزشي تعيين شده اعزام گرديده اند ملزم به انجام خدمت در آن مركز آموزشي بوده و چنانچه مجددا ضمن معرفي خود به يكي از حوزه هاي ديگر وظيفه عمومي و يا معرفي به حوزه وظيفه اعزام كننده و كتمان اعزام قبلي دفترچه آماده به خدمت جديدي دريافت داشته و به مركز آموزشي ديگري اعزام گردند خدمت آنان در مركز آموزشي بعدي جز خدمت وظيفه عمومي محسوب نگرديده و با آنان مانند مشموليني كه به خدمت اعزام نگرديده  اند رفتار خواهد شد .

ماده 23- نيروهاي نظامي و انتظامي بدون رعايت قانون خدمت وظيفه عمومي و آيين نامه هاي اجرايي آن يا بدون صدور حكم ا ز مراجع قضايي مجاز به ترخيص سربازان وظيفه در حين خدمت وظيفه عمومي نمي باشند.

ماده 24 – سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي تواند مشمولان مورد نياز خود را در هر دوره برابر ضوابط معينه ا ز بين مشمولاني  كه داراي دفترچه آماده به خدمت مي باشند انتخاب و مشخصات آنان را قبل ا ز تاريخ اعزام به حوزه هاي وظيفه عمومي صادر كننده دفترچه آماده به خدمت اعلام نمايد تا مشمولين مورد نظر از طريق آن حوزه ها در حد سهميه تعيين شده  به مراكز آموزشي سپاه معرفي شوند.

ماده 25- در صورتي كه سهميه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از مشمولان اعلام شده در هر حوزه تامين نشود در صورت درخواست سپاه بقيه سهميه ا ز ساير مشمولان تامين خواهد شد.

ماده 26 – نيروهاي نظامي و انتظامي كه از مشمولين وظيفه استفاده مي نمايند موظفند پس ا ز انجام خدمت مقرر كارت پايان خدمت هر يك ا ز پرسنل وظيفه را صادر نموده و در صورتي كه فاقد غيبت اوليه و يا فرار ا ز خدمت باشند به آنان تحويل و مراتب را كتبا با ذكر مشخصات به حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمايند.

تبصره 1 - مشمولاني كه محل صدور شناسنامه آنان خارج ا ز كشور باشد مراتب پايان خدمت آنان به حوزه وظيفه عمومي شماره 1 تهران اعلام خواهد شد.

تبصره 2 - هرگاه افرادي كه خدمت وظيفه عمومي خود را در هريك از مراحل آن انجام داده و كارت پايان خدمت دريافت داشته اند ادعاي مفقود شدن يا به سرقت رفتن يا غير قابل استفاده بودن آن را بنمايد و تقاضاي صدور المثني كرده مدارك لازم را براي اثبات ادعاي خود ارائه دهند ( مدارك لازم با هماهنگي نيروها و سازمانها ي نظامي و يا انتظامي تعيين مي گردد) يگانهاي صادر كننده و در صورت انحلال و موجود نبودن آنها ستاد رده هاي بالاتر موضوع را براساس سوابق مربوط مورد بررسي قرار داده و پس ا ز تاييد ادعاي متقاضي كارت المثني صادر خواهند نمود .

ماده 27 – اعزام به خدمت مشمولين از طريق حوزه ها ي وظيفه صادركننده دفترچه آماده به خدمت انجام مي گيرد ، مگر در مواردي كه اداره وظيفه عمومي تغيير محل اعزام را ضروري بداند.

ماده 28-كليه مشمولان بايد خدمت وظيفه عمومي را در نيروهاي نظامي و انتظامي انجام دهند.

ماده 29- هرگاه سازمان هاي دولتي درزمان صلح بخواهند از پرسنل كادر ثابت و وظيفه نيروهاي نظامي و انتظامي به طور دستجمعي  يا انفرادي در امور توليدي و عمراني و تحقيقاتي و آموزشي و بهداشتي و درماني موضوع 147 قانون اساسي استفاده نمايند بايد بالاترين مقام آن سازمان چگونگي استفاده ا ز آنان را به نخست وزيري اعلام تا پس ا ز تصويب هيات دولت مراتب از آن طريق حسب مورد به ستاد مشترك ارتش جمهور ي اسلامي ايران ( در مورد نيروهاي سه گانه ) و وزارت كشور ( در مورد نيروها ي انتظامي) و ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام گردد تا در اختيار وزارتخانه ها و سازمانهاي درخواست كننده قرار گيرد .

ماده 30 – ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا وزارت كشور يا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در صورت عدم موافقت يا با اعزام پرسنل درخواستي  چگونگي آن را به شوراي عالي دفاع گزارش نموده و برابر تصميم شوراي عالي دفاع اقدام خواهند نمود.

ماده 31- پرسنل وظيفه هر يك از نيروهاي نظامي و انتظامي كه در اجراي ماده 29 اين آيين نامه به طور دست جمعي يا انفرادي د ر سازمانهاي  دولتي به صورت مامور خدمت مي نمايند جمعي نيروي معرفي كننده محسوب مي شوند و كارت پايان خدمت خود را نيز از همان نيرو دريافت خواهند نمود .

ماده 32- مشمولان موضوع لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 24/9/58 موظف هستند به حوزه هاي وظيفه عمومي ذيربط مراجعه نموده و مانند ساير مشمولان جهت انجام خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

ماده 33 – مشمولان ماده قبل مانند سايرين جهت طي دوره آموزش مقدماتي نظامي به مراكز آموزشي اعزام و پس ا ز اتمام دوره آموزشي بدوا  نيازمندي نيروهاي نظامي و انتظامي از آنان تامين گرديده و تعداد مازاد جهت انجام خدمت موضوع لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي در اختيار وزارت بهداري قرار خواهند گرفت.

ماده 34- مدت آموزش مقدماتي نظامي مشموليني كه در اجراي ماده 33 اين آئين نامه در اختيار وزارت بهداري قرار خواهند گرفت در احتساب خدمت موضوع لايحه مذكور ملحوظ خواهد شد.

ماده35- وزارت بهداري مشمولان معرفي شده را به خدمت پذيرفته و پس انجام 5 سال خدمت مقرره با احتساب دوره آموزش نظامي مراتب را به حوزه وظيفه اعزام كننده مشمول اعلام و حوزه وظيفه ذيربط كارت معافيت از خدمت در زمان صلح براي آنان صادر خواهد نمود.

ماده36- مشمولان موضوع لايحه قانوني معافيت فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم از خدمت زير پرچم مانند ساير مشمولان جهت طي دوره آموزش نظامي مقدماتي به مراكز آموزشي اعزام گرديده و پس از اتمام دوره آموزشي مذكور جهت انجام خدمت موضوع لايحه قانوني معافيت قانوني فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهند گرفت.

ماده 37- مراكز تربيت معلم موظفند مشخصات فارغ التحصيلان مشمول خود را به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمايند.

ماده38- وزارت آموزش و پرورش پس از انجام تعهد خدمت موضوع لايحه قانوني معافيت فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم مراتب را به حوزه وظيفه اعزام كننده آنان اعلام و حوزه وظيفه ذيربط كارت معافيت از خدمت دوره ضرورت در زمان صلح براي آنان صادر خواهند نمود.

ماده39- وزارت آموزش و پرورش موظف است اسامي مراكز تربيت معلم و تغييرات بعدي آن را به اداره وظيفه عمومي اعلام نمايد.

ماده40- آموزشگاه فنون هوايي موظف است مشخصات مشموليني را كه در اجراي ماده 8 قانون خدمت وظيفه عمومي تحت عنوان معلم خلبان و تكنسين هواپيما استخدام نموده است پس از انجام تعهد مندرج در ماده 8 مذكور جهت صدور كارت معافيت از خدمت وظيفه عمومي به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمايد حوزه وظيفه عمومي ذيربط جهت اين قبيل مشمولان كارت معافيت از خدمت وظيفه عمومي صادر خواهند نمود.

ماده41- شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موظف است دانشجويان دوره چهار ساله آموزشي خود را كه متعهد انجام 10 سال خدمت در همان شركت شده اند جهت طي دوره آموزش مقدماتي و تخصصي نظامي بر روي عرشه ناوهاي نيروي دريايي مستقيما به آن نيرو معرفي و مشخصات كامل فارغ التحصيلان مزبور را به حوزه هاي وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمايد.

تبصره- فارغ التحصيلان موضوع اين ماده پس از پايان دوره آموزش مقدماتي و تخصصي نظامي به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران معرفي و بعد از پايان ده سال خدمت مقرر در شركت مذبور از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.

ماده 42 - شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موظف است مشخصات مشموليني را كه تعهد موضوع ماده 9 قانون خدمت وظيفه عمومي را انجام داده اند به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمايد حوزه وظيفه عمومي ذيربط جهت اين قبيل مشمولان كارت معافيت دوره ضرورت صادر خواهد نمود.

ماده 43 - مراكز تربيت معلم و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مجاز به پذيرش مشمولين غايب در مراكز تحصيلي مربوطه نمي باشند.

ماده 44 – آموزشگاه فنون هواپيمايي مجاز به استخدام مشمولين غايب در مشاغل معلم خلباني و تكنيسين هواپيما موضوع ماده 8 قانون خدمت وظيفه عمومي نمي باشد .

ماده45 – وزارت آموزش و پرورش ، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، آموزشگاه فنون هواپيمايي موظفند مشخصات كامل مشموليني را كه به منظور خدمت و يا تحصيل در مراكز آموزشي مربوطه پذيرفته اند به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان جهت ثبت در دفتر وضعيت مشمولين اعلام دارند.

ماده46- چنانچه هر يك از مشمولين مواد 6و 7و 8و9 قانون خدمت وظيفه عمومي در هر مرحله از انجام تعهد مقرره خودداري نمايند وزارت بهداري، آموزش و پرورش، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و آموزشگاه فنون هواپيمايي حسب مورد موظفند مراتب را به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول اعلام دارند.

ماده47- حوزه هاي وظيفه ذيربط به وضع مشموليت اين قبيل افراد رسيدگي و در صورت بلامانع بودن مانند ساير مشمولين جهت انجام خدمت وظيفه عمومي اعزام خواهند نمود.

ماده 48 - مشمولين وظيفه عمومي مندرج در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي عبارتند از:

1-  دارندگان مدارك دكتري پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي، متولدين 1328 و بعد از آن تا پايان پنجاه سالگي.

2-  دارندگان مدارك دكتري غير گروه پزشكي و دارندگان مدارك فوق ليسانس و ليسانس متولدين 1334 و بعد از آن تا پايان پنجاه سالگي.

3-  دارندگان مدارك فوق ديپلم و ديپلم و كمتر از آن و اشخاص فاقد سواد متولدين 1338 و بعد از آن تا پايان پنجاه سالگي.

ماده 49- وزارتخانه‌ها، ادارات و موسسات دولتي و وابسته به دولت، دفاتر اسناد رسمي، بانكها، شركتهاي تعاوني، نهادهاي قانوني، موسسات خصوصي كه قانونا انجام امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي حسب مورد در زمره وظايف آنان بوده و يا در ارتباط با وظايف آنان قرار دارد موظفند از مشمولين موضوع ماده 48 اين آئين نامه مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان را اخذ و جزو منضمات پرونده متشكله منظور نمايند.

تبصره از مشمولين متولد 1328 تا پايان 1337 در صورتي مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان خواسته ميشود كه براي مسئولين يا متصديان سازمانهاي مندرج در ماده 49 اين آئين نامه محرز شود مشمول داراي مدارك ليسانس و يا بالاتر ميباشد.

ماده 50 - مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت مشمولين خدمت وظيفه عمومي به شرح زير ميباشد:

الف- كارت پايان خدمت دوره ضرورت (زير پرچم سابق).

ب- كارت معافيت دائم.

ج- كارت معافيت موقت (كفالت يا پزشكي و يا معافيت برادر يا فرزند اسير) در مدت اعتبار آن.

د- گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس كارت معافيت تحصيلي معتبر.

ه- گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور.

و- گواهي صادره از نيروهاي نظامي وانتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نيروهاي مذكور بدون داشتن غيبت اوليه.

ز- گواهي صادره از اداره وظيفه عمومي يا نواحي ژاندارمري در حد اختيار تفويضي توسط اداره وظيفه عمومي كه حسب مورد به امضاء رئيس اداره وظيفه عمومي ويا فرمانده ناحيه ذيربط خواهد رسيد.

ح- گواهي اشتغال به تحصيلي و يا خدمت در وزارت بهداري، وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، آموزشگاه فنون هواپيمايي موضوع مواد 6 و 7 و 8 و 9 قانون خدمت وظيفه عمومي.

ط- احكام صادره از محاكم صالحه در مورد ثبت معاملات مشمولين.

ي- دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن.

ك- كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده باشد.

تبصره  اداره وظيفه عمومي بنا بر مقتضيات و حسب مورد ميتواند مدارك لازم جهت انجام امور موضوع ماده 10 قانون را مورد تجديد نظر قرار داده و اصلاحات لازم را از طريق شوراي هماهنگي موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون وظيفه عمومي تهيه و از طريق وزارت كشور جهت تصويب هيات وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده 51 -  ارزش و اعتبار ارائه هر يك از مدارك موضوع ماده 50 از لحاظ انجام امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي حسب مورد به شرح زير است:

الف- دارندگان كارت پايان خدمت دوره ضرورت يا كارت معافيت دائم ميتوانند كليه امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي را انجام دهند.

ب- دارندگان كارت معافيت موقت (كفالت يا پزشكي) در مدت اعتبار آن ميتوانند موارد زير را از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام دهند:

1- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.

2- دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.

3- كانديدا شدن جهت شوراها و انجمنهاي قانوني.

4- تحويل اصل گواهي نامه يا پايان نامه دوره‌هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.

5- عضويت در شركتهاي تعاوني.

6- ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال بطور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.

7- دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته به نهادهاي قانوني.

8- استخدام بصورت روزمزد- خريد خدمت در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركتهاي دولتي.

ج- دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس كارت معافيت تحصيلي معتبر در مدت اعتبار آن ميتوانند موارد زير را از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام دهند:

1- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.

2- دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.

3- كانديدا شدن جهت شوراها و انجمنهاي قانوني.

4- عضويت در شركتهاي تعاوني.

5- ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال بطور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.

6- تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دورهاي تحصيل ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.

7- دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني.

8- استخدام بصورت روزمزد-خريد خدمت در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركتهاي دولتي.

د- دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور ميتوانند موارد زير را از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام دهند:

1- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.

2- دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.

3- تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دورهاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه‌هاي مربوطه.

4- عضويت در شركتهاي تعاوني.

5- ثبت هر گونه نقل وانتقال غير قهري اموال بطور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.

ه- دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت ميتوانند موارد زير را از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام دهند:

1- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.

2- دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.

3- تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دورهاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه‌هاي مربوطه.

4- عضويت در شركتهاي تعاوني.

5- ثبت هر گونه نقل وانتقال غير قهري اموال بطور مستقيم  در دفاتر اسناد رسمي.

6- دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته از نهادهاي قانوني.

ز- دارندگان گواهي صادره از اداره وظيفه عمومي يا نواحي ژاندارمري در حد اختيار تفويضي ميتوانند اموري را كه در گواهي صادره ذكر شده است انجام دهند.

ح- دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن ميتوانند موارد زير را از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام دهند:

1- دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن چنانچه موفق به انجام مراحل ثبت نام و آزمون صدور گواهينامه شدند گواهينامه صادر و به آنان تحويل خواهد شد.

2- دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني.

3- استخدام بصورت روزمزد- خريد خدمت در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركتهاي دولتي.

ط- دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل ويا خدمت در وزارت بهداري و وزارت آموزش و پرورش و آموزشگاه فنون هواپيمائي و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موضوع مواد 6-7-8-9 قانون خدمت وظيفه عمومي ميتوانند موارد زير را از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام دهند:

1- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.

2- دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.

3- كانديدا شدن جهت شوراها و انجمنهاي قانوني.

4- عضويت در شركتهاي تعاوني.

5- ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال بطور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.

ي- دارندگان احكام صادره از محاكم صالحه در مورد ثبت معاملات مشمولين ميتوانند امور مربوط به معاملات غير قهري آنان را در حدي كه در حكم قيد شده است انجام دهند.

ك- دارندگان كارت محرومت از انجام خدمت وظيفه عمومي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده است ميتوانند كليه امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي را با رعايت قوانين مربوطه انجام دهند.

تبصره 1 - چنانچه مسئولين يا متصديان سازمانهاي مجري ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي امور مندرج در ماده مذكور را بدون ارائه مدرك دال بر رسيدگي وضع مشمول (موضوع ماده 50 اين آئين نامه) انجام دهند امور انجام شده از درجه اعتبار ساقط است و مراتب به سازمان ذيربط به منظور تعقيب قانوني مسئول يا متصدي متخلف اعلام خواهد شد.

تبصره 2 -  تائيد اصالت كارتهاي معافيت موقت موضوع بند (ب) اين ماده بايد از حوزه‌هاي وظيفه عمومي صادر كننده كارتهاي مزبور استعلام گردد.

تبصره 3  - ادارات و نواحي و مناطق آموزش و پرورش و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و شوراي مديرت حوزه علميه قم و يا نماينده رسمي آن در شهرستانها حسب مورد گواهي اشتغال به تحصيل براي دانش‌آموزان و هنر آموزان و دانشجويان و هنرجويان و طلاب علوم ديني در مورد موضوعات مندرج در بند «ج» اين ماده در طول سال تحصيلي كه در آن سال به تحصيل اشتغال دارند بر اساس كارت معافيت تحصيلي آنان صادر خواهند نمود.

تبصره 4 -  نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند گواهي موضوع بند «ه» ماده 51 اين آئين نامه را با توجه به ماده 58 قانون فقط براي پرسنل وظيفه‌اي كه دفترچه آماده به خدمت آنان فاقد مهر غيبت باشد صادر نمايند.

مشمولاني كه دفترچه آماده به خدمت آنان داراي مهر غيبت باشد، در صورتيكه به خدمت اعزام شوند، پس از انجام چهار ماه خدمت مجاز به شركت و اخذ گواهينامه رانندگي خواهند بود.

تبصره 5 - استخدام در نيروهاي نظامي و انتظامي بصورت رسمي و پيماني مشمول مقررات اين ماده نبوده و وفق قوانين نيروي ذيربط مجاز خواهد بود.

ماده 52 -  مسئولين يا متصديان سازمانهاي مجري ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي موظفند حسب مورد در موقع انجام امور موضوع ماده مذكور تاريخ تولد اشخاص را با توجه به موارد 8 و 9 و 10 اين آئين نامه در اسناد مدارك تنظيمي قيد نمايند.

ماده 53 - در زمان جنگ و بسيج همگاني در صورت لزوم مشموليني كه به علتي در زمان صلح از خدمت دوره ضرورت معاف شده‌اند به خدمت احضار و از حقوق و مزاياي مشمولين دوره احتياط هم طبقه خود  استفاده خواهند نمود.

ماده 54 - احضار مشمولين فوق پس از پيشنهاد ستاد مشترك ارتش و تصويب شوراي عالي دفاع با اداره وظيفه عمومي خواهد بود اداره وظيفه عمومي مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم رسانيده و احضار شدگان را مانند ساير مشمولين به خدمت اعزام خواهد نمود.

تبصره1- ستادمشترك ارتش دراين مورد با ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هماهنگي خواهد نمود.

تبصره2-  از مشموليني كه بعلت نقص عضو يا ابتلا به بيماريهاي جسمي و رواني بطور موقت يا دائم از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف شده‌اند در شوراي پزشكي معاينه مجدد بعمل آمده و در صورت بقاي بيماري برابر نظريه شوراي پزشكي به خدمت اعزام نخواهند شد.

ماده 55 - مشمولاني كه با طي دوره دانشكده ها و آموزشگاه‌هاي نظامي و انتظامي براي خدمت در كادر ثابت استخدام ميشوند اگر مدت تحصيل از دو سال كمتر باشد مدتي از دوره خدمت آنان نه نسبت كسري خدمت تا دو سال جزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد.

تبصره  نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند كارت پايان خدمت دوره ضرورت را جهت موظفين و بازنشستگان مربوطه كه به سن 50 سالگي نرسيده‌اند صادر و به آنان تحويل نمايند.

  ماده 56 - درصورتي كه محصلين كادرثابت مراكزآموزش نيروهاي نظامي وانتظامي قبل ازنيل به درجه (ياپان دوره آموزشي درموردسپاه پاسداران وكميته انقلاب اسلامي)مستعفي يااخراج شوند مدت آموزش جزءخدمت دوره ضرورت راانجام خواهندداد.

تبصره 1- قسمت هاي مربوطه موظفندمشمولان فوق رابه حوزه وظيفه ذيربط به وضع اين قبيل مشمولان رسيدگي ودرصورت بلامانع بودن مانندسايرين به خدمت اعزام خواهندنمود.

تبصره2 - مشمولان فوق نمي توانندازمعافيت تحصيلي استفاده نمايندمگراينكه درسال اعزام مشمولين هم طبقه خودواجدشرايط معافيت تحصيلي باشند.

ماده 57 - محصلين كادرثابت مراكزآموزش نظامي وانتظامي چنانچه به علت عدم صلاحيتي كه ناشي ازاراده آنان نباشداخراج شوندمدت تحصيل آنان درمراكزفوق جزوخدمت دوره ضرورت محسوب خواهدشد.درصورتي كه مدت آموزش معادل يابيشترازمدت خدمت دوره ضرورت باشدكارت پايان خدمت دوره ضرورت  آنان توسط قسمت مربوطه صادروتحويل خواهدشدودرصورتي كه مدت آموزش كمترازمدت خدمت دوره ضرورت باشدكسري آن راتاپايان سال درهمان نيروياسازمان انجام داده وكارت پايان خدمت دوره ضرورت رادريافت خواهندنمود.

تبصره- قسمت هاي مربوطه موظفندپس ازصدوركارت پايان خدمت دوره ضرورت مراتب رابه حوزه وظيفه محل صدورشناسنامه آنان اعلام نمايند.

ماده 58 - تشخيص ارتدي ياغيرارادي بودن عدم صلاحيت باشورايامرجع تصميم گيرنده درمورداخراج دانشجو يا دانش آموز مي باشد.

تبصره- عدم استعدادتحصيلي ومردويت درآزمايشات مراكز آموزشيو فرهنگي كه منجر به اخراج شود ارادي محسوب مي گردد.

ماده59- محصلين مراكز آموزشي كادر ثابت نيروهاي نظامي و انتظامي چنانچه قبل از نيل به به درجه (يا پايان دوره آموزش در مورد كميته وسپاه)به علت بيماري بر كنار گردند در صورتي كه مدت آموزش معادل مدت خدمت دوره ضرورت يا بيشتر از آن باشدكارت پايان خدمت دوره ضرورت توسط قسمت مربوطه صادر و به آنان تحويل خواهد شد .چنانچه مدت آموزش كمتر از مدت خدمت دوره ضرورت باشد به نزديكترين حوزه وظيفه عمومي محل معرفي ودر شوراي پزشكي معاينه گرديده ودر صورتي كه طبق مقررات اين آيين نامه قادر به انجام خدمت وبلامانع تشخيص داده شوند جهت ادامه بقيه خدمت دوره ضرورت به قسمت مربوطه اعزام خواهند شد .

ماده60- افسران و همافران ودرجه داران كادر ثابت نيروهاي نظامي و انتظامي و اعضا ثابت سپاه پاسداران و كميته هاي انقلاب در صورتي كه به موجب مقررات استخدامي مربوطه از خدمت اخراج ويا مستعفي شوند مدت تحصيل آنان در مراكز آموزشي قبل از نيل به درجه (يا پايان دوره آموزشيدر مورد كميته وسپاه)جزو خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شد وچنانچه مدت خدمت آنان بعداز نيل به درجه يا پايان دوره آموزش (مدت خدمت افسري،همافري،درجه داري عضويت ثابت سپاه وكميته)معادل مدت دوره ضرورت يا بيشتر از آن باشد كارت پايان خدمت دوره ضرورت آنان توسط قسمت محل خدمت صادر و تحويل خواهد شد در صورتي كه مدت خدمت آنان كمتر از مدت خدمت دوره ضرورت باشد چنانچه قادر به انجام خدمت و بلامانع باشند بقيه خدمت دوره ضرورت را بادرجه سربازي وظيفهدر قسمت مربوطه انجام دادهو كارت پايان خدمت دوره ضرورت دريافت خوهند نمود.

تبصره- قسمت محل خدمت مشمولين مواد فوق كليه تغييرات حاصله دروضع خدمتي آنان راضمن ارسال يك برگ تصوير شناسنامه به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه اعلام خواهند نمود.

ماده61- مراكز آموزش نيروها نظامي وانتظامي موظفند مشخصات كامل مشمولاني را كه جهت تحصيل پذيرفته اند به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمايند.

ماده62- مشمولاني كه به عنوان كارمند رسمي با تعهد خدمت در نيروهاي نظامي وانتظامي استخدام شوند پس از انجام تعهد از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد .

ماده63- مدت تعهد مزبور در مورد كارمنداني كه از گروه پزشكي وفني بوده وداراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم وبالاتر باشند در نقاط عادي 6سالودر نقاط بد آب وهوا4سال خواهد بود ودر مورد ساير كارمندان درنقاط عادي9سال ودر نقاط بدآبو هوا 6سال خواهد بود.

تبصره1- مدتهاي تعهد مذكور در اين ماده ناظر ه مشمولاني است كه از تاريخ 29/7/63به بعد در نيروهاي نظامي وانتظامي استخدام شده يا بشوند.

تبصره2- طبقه بندي گروه پزشكي وفني برمبناي قانون استخدام سازمان متبوع كارمندان خواهد بود.

تبصره3- نيروهاي نظامي وانتظامي استدام كننده مشخصات كارمندان استخدامي فوق را به حوزهوظيفه محل صدور شناسنامه آنان اعلام خواهند نمود.

ماده64- نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام كننده كارمند مو ظفند در طول مدت خدمت به آنان آموزش نظامي عمومي بدهند.

ماده65- آن عده از كارمندا ن فوق كه به علت انتزاع قسمت مربوطه از نيروهاي نظامي و انتظامي به يكي از وزارتخانه ها يا سازمانها ي دولتي و وابسته به دولت ويا شهرداري وهلال احمريا نهادهاي قانوني منتقل شوند بقيه مدت تعهد خود رادر سازمان جديد انجام خواهند داد و چنانچه اين قبيل كارمندان قبلا دوره آموزش نظامي راطي ننموده باشند سازمانهاي مذكور موظفند باهمكاري نيروهاي نظامي وانتظامي ترتيب آموزش نظامي آنان را بدهند .

ماده66- نيروهاي نظامي وانتظامي و همچنين وازرتخانه ها و سازمانهاي مندرج در ماده65موظفند پس از انجام تعهد مراتب راضمن ارسال يك برگ تصوير شناسنمه به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه كارمندان اعلام دارند ،حوزه وظيفه ذيربط كارت معافيت از خدمت دوره ضرورت جهت آنان صادر خواهند نمود .

ماده67- چنانجه كارمندان مذكور قبل از انجام تعهد از خدمت مستعفي و يا اخراج شوند نيروهاي نظامي وانتظامي و سازمان مربوطه موظفند مراتب را به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام دارند.

ماده 68- چنانچه كارمندان مذكور فبل از انجام تعهد بنابر تشخيص نيروهاي نظامي وانتظامي و سازمان مربوطه به عللي خارج از اعمال ارادي از خدمت بركنار شوند در صورتي كه مدت خدمت آنان حداقل در نقاط عادي 5سال ودر نقاط بد آب و هوا3سال باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود چنانچه كمتر از مدتهاي مذكور خدمت نموده باشند به ازاهر يكسال كسري4ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند داد كه در هر حال مدت خدمت دوره ضرورت آنان كمتر از 4ماه نخواهدبود.

تبصره1- نيروهاي نظامي وانتظامي و سازمانها ي مربوطه موظفند مراتب را در مورد اين قبيل كارمندان به منظورصدوكارت معافيت از خدمت دوره ضرورت يا انجام بقيه خدمت دوره ضرورت به حوزه وظيفه عمومي محل اعلام نمايند.

تبصره2- حوزه وظيفه ذيربط حسب مورد نسبت به صدور كارت معافيت از خدمت دوره ضرورت براي كساني كه تعهد خود را انجام داده‌انديا اعزام كارمنداني كه داراي كسري خدمت هستند اقدام و براي اين قبيل كارمندان نيز پس ز انجام كسري خدمت كارت معافيت صادر خواهدنمود.

تبصره3- در صورتيكه كارمندان مذكور در تبصره2 ماده 68 مايل باشند بجاي كارت معافيت از كارت پايان خدمت دوره ضرورت استفاده كنند مي‌توانند مانند ساير مشمولان خدمت دوره ضرورت را بطور كامل انجام داده و از كارت پايان خدمت دوره ضرورت استفاده نمايند.

ماده69- سربازان وظيفه‌اي كه حين انجام خدمت دوره ضرورت با داشتن حداقل گواهينامه دوره ابتدايي و سپردن تعهد 5 سال خدمت پيماني براي خدمت در مشاغل سازماني مورد نياز نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام گردند دو سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهد به منزله خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد.

تبصره- نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام كننده موظفند مراتب استخدام مشمولين مذكور را به حوزه اعزام كننده اعلام دارند.

ماده70- نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام كننده مشمولين فوق موظفند پس از انجام تعهد كارت پايان خدمت دوره ضرورت براي آنان صادر و تحويل نمايند.

ماده71- چنانچه مشمولين فوق قبل از انجام تعهد به هر علت مستعفي و يا از خدمت بركنار گردند و مشمول معافيتهاي قانوني نباشند با احتساب مدتي از دوره ضرورت كه قبل از استخدام انجام داده‌اند بقيه خدمت دوره ضرورت را تا دو سال در نيروي مربوطه انجام خواهند داد.

ماده72- نيروهاي نظامي و انتظامي مراتب را در مورد مشمولين ماده فوق ضمن ارسال يك برگ تصوير شناسنامه به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه آنان اعلام خواهند نمود.

ماده73- استخدام پرسنل وظيفه‌اي كه با داشتن غيبت اوليه به خدمت دوره ضرورت اعزام شده‌اند تحت هر عنوان در نيروهاي نظامي و انتظامي مجاز نمي‌باشد.

ماده74- نيروهاي نظامي و انتظامي مذكور در اين آئين‌نامه عبارتند از:

الف- وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران.

ب- ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.

ج- ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران.

د- نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران.

ه- ژاندارمري و شهرداري جمهوري اسلامي ايران.

و- كميته‌هاي انقلاب اسلامي ايران.

ز- همچنين ستادها _ ادارات_يگانهاوشركتهاي تابعه ووابسته به آنها .

ح- پليس قضايي.

ماده75- كليه مشمولاني كه وارد خمت دوره ضرورت مي‌شوند طبق آئين‌نامه‌هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي و مقام رهبري(فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران) سوگند وفاداري ياد خواهند كرد.

 

منبع : www.police.ir

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر