انتخاب زبان:  
    

    قوانين الحاقي

الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1366/8/3

از تاريخ 13/8/1363 (تاريخ ابلاغ قانون خدمت وظيفه  عمومي )مشمولان مذكور در قانون تربيت تكنيسين بهداشت و مبارزه با بيماريهاي مصوب 18/5/1362 و مشمولان قانون تربيت بهداشتكاران دهان و دندان مصوب 23/1/1360 پس از طي دوره آموزش مقدماتي نظامي و در صورت عدم نياز نيروهاي مسلح به تخصيص مربوطه آنان چنانچه تعهد 5 سال خدمت خود را در روستاها و مناطق عشايري انجام داده يا بدهند از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

 

قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي      مصوب 1365/1/26

ماده 1- سپاه پاسداران و كميته انقلاب اسلامي ، ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي موظفند مشمولان غايب را پس از گذشت سه ماه از تصويب اين قانون شناسايي و دستگير نموده و به حوزه وظيفه عمومي محل دستگيري تحويل دهند.

چنانچه اين گونه مشمولان در موعد مقرر حاضر به انجام خدمت نگرديده مجددا دستگير و به مراجع قضايي محل تحويل خواهند شد.

تبصره - نيروها ي مذكور در اين ماده موظفند سربازان فراري را دستگير و به مراجع صالحه تحويل نمايند.

ماده 2- مجازات مشمولين غايب زمان جنگ كه براي بار دوم دستگير شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي يك تا سه سال حبس تعليقي خواهد بود و در هر حال موظف به انجام خدمت وظيفه عمومي ميباشند. 

ماده 3-مدت خدمت دوره ضرورت مشمولين غايب زمان جنگ كه خود را پس از سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون معرفي نمايند ، سه ماه و غايبيني كه دستگير شوند ، 6 ماه بيش از ساير مشمولين خواهد بود. بديهي است مشمولين غايبي كه تا سه ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون خود را معرفي نمايند، خدمت اضافي نخواهند داشت.

تبصره : تا زمان تصويب اين قانون افرادي كه در دوران غيبت ا زطريق بسيج مدتي را در جبهه گذرانده اند ، اين مدت از اضافه خدمت آنان كسر خواهد شد.

ماده4 -كساني كه به نحوي مشمولين غايب زمان جنگ را در موسساتي غير دولتي از قبيل كارخانه، كارگاه ، بنگاه ، مغازه به كار گيرند، توسط نيروهاي مذكور در ماده 1 اين قانون شناسايي و به محاكم صالحه قضايي معرفي خواهند شد.

مجازات اين گونه افراد يك تا سه سال حبس خواهند بود .

تبصره - به پرونده هاي مواد 2 و 4 اين قانون خارج ا ز نوبت در مراجع قضايي رسيدگي خواهد شد.

ماده 5- سازمانهاي نظامي و انتظامي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه كليه افراد وظيفه د رزمان جنگ يا بسيج همگاني حداقل يك سال ا ز خدمت دوره ضرورت را در مناطق عملياتي انجام دهند .مگر در مواردي كه به تشخيص شوراي عالي دفاع وجود افرادي در غير مناطق عملياتي ضروري باشد.

ماده 6 - آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت يك ماه برابر ماده 66 قانون وظيفه عمومي تهيه و به مورد اجرا گذارده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر 6 ماده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست وششم فروردين ماه 1365 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/2/1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

قانون الحاق ماده اي به قانون خدمت وظيفه عمومي    مصوب 1366/9/1

ماده واحده - بسيجيان ، جهادگران و ساير افرادي كه در اسارت و يا گروگان دشمن باشند و يا به اسارت و يا گروگان گرفته شوند ، با تاييد حفاظت اطلاعات سپاه و ارتش حسب مورد مدت اسارت و گروگان بودن آنان در حكم خدمت وظيفه عمومي ( اعم ا ز ضرورت ، احتياط و ذخيره ) محسوب مي گردد .

تبصره 1- براي افراد مذكور در ماده واحده كه مدت اسارت و يا گروگان آنان دو سال باشد ، كارت معافيت دائم از انجام دوره ضرورت صادر و اگر بيش از دو سال در اسارت  يا گروگان باشند ، اين مدت از دوره هاي احتياط و ذخيره خدمت وظيفه عمومي آنان كسر خواهد شد.

تبصره 2 - افراد موضوع ماده واحده كه مدت اسارت و يا گروگان بودن آنان كمتر از دو سال بوده و فاقد شرايط معافيت باشند ، مابقي خدمت خود را در صورتي كه كمتر از يك سال باشند ، در نزديكترين واحد نظامي انتظامي محل سكونت مي گذرانند و در غير اين صورت به مابقي خدمت همانند ساير مشمولين با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره 3-آئبن نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي دفاع ، سپاه و كشور ظرف سه ماهه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه اول آذر ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/9/1366 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر