انتخاب زبان:  
    

    بخش دوم - جرائم و مجازاتها

 

ماده 59- مشمولين خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اوليه و يا پس از خاتمه آموزش بيش از مدت 6 ماه مرتكب فرار از خدمت بشوند پس از دستگيري يا معرفي بدون احتساب مدت قبلي خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد.

ماده60- كساني كه با روشهايي همچون جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، شهادت كذب، گواهي خلاف واقع، مكتوم داشتن حقيقت، فريب دادن مشمول و ديگر انواع تقلب موجبات معافيت خود يا ديگران را از خدمت وظيفه عمومي فراهم سازند به ازاء هر مورد معافيت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزيرات محكوم به تعزير مي‌شوند.

ماده 61- پرسنل ادراه وظيفه عمومي و نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادها و ارگانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نمايندگان شوراها و انجمنهاي اسلامي چنانچه با سوء نيت موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي من غيرحق فراهم سازندبه كسر نصف حقوق  از 6 ماه الي يكسال براي فرد اول  و انفصال دائم  از خدمت براي فرد دوم در دادگاه  صالحه  محكوم خواهند شد.

تبصره1- نمايندگان شوراها و انجمنها ي اسلامي كه سوءنيت  موجبات معافيت يا اعزام مشمولي رابه خدمت وظيفه عمومي من غير حق فراهم سازند علاوه بر اخراج از شوراها وانجمنها به ازاءهر مورد معافيت به تعزير طبق  قانون تعزيرات محكوم مي شوند.

تبصره2- هرگاه  اعمال ارتكابي متخلفين  مذكور دو ماده فوق عناوين خاص ديگري داشته باشد كه مستلزم كيفر خاصي باشد به آن كيفر نيز محكوم مي شوند.

ماده62- استخدام مشمولان غير غايب درنيروهاي مسلح جمهوري اسلامي با رعايت مقررات اين قانون از محدوديت مقرر در موارد فوق مستثني است.

ماده63- استخدام كننده يا استخدام كنندگان مشمولين غايب در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها براي هريك از افراد اول ودوم به كسر نصف حقوق از 6ماه الي يكسال ودر صورت تكرار سه مورد يا بيشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محكوم خواهند شد.

ماده64- اشتغال به كار مشمولان با برگ معافيت موقت يا دفترچه آماده به خدمت فقط درمدت اعتبار بلامانع است.

ماده65-كليه افرادي كه از اول مهرماه سال يكهزار وسيصدوپنجاه و نه تا پايان جنگ تحميلي در خدمت وظيفه عمومي بوده اندويا خواهند بوداز لحاظ استخدام در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته بر ساير افرادي كه در شرايط مشابه هستند حق تقدم دارند.

ماده66-آئين نامه اجرائي اين قانون جز در مواردي كه درموارد اين قانون مرجع  خاصي براي آن مشخص شده است توسط وزارتخانه هاي كشور ، دفاع و سپاه تهيه و به تصويب  هيات دولت خواهد رسيد.

ماده 67-كليه قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

تبصره-قانون مربوط به معافيت يك نفر از خانوده شهداء ازشمول اين قانون مستثني است. قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه وهفت تبصره در جلسه روزيكشنبه بيست ونهم مهرماه يكهزار و سيصد وشصت وسه مجلس شواري اسلامي  تصويب ودر تاريخ 8/8/1363 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر