انتخاب زبان:  

    

 

    فصل ششم - احضار در مراحل احتياط و ذخيره

 

ماده56- شوراي عالي دفاع مي تواند يك يا چند طبقه از افسران و درجه داران وافراد وظيفه كه خدمت دوره ضرورت را انجام دادهاند و در دورهاي احتياط وذخيره خدمت وظيفه عمومي هستند براي تجديديا تكميل آموزش نظامي فراخوانده يا پيشنهاد بسيج همگاني به مقام رهبري بنمايد.نحوه احضار ومهلت معرفي فراخواندگان همچنين كساني كه به علل ناشي از وضع جسماني يا اجتماعي يا حساسيت مشاغل آنان ممكن است از فراخوانده شدن براي تجديد يا تكميل آموزش نظامي معاف شوند در آئين نامه اجرائي اين قانون كه توسط وزارتين دفاع وسپاه تهيه وبه تصويب شوراي عالي دفاع مي رسد ،تعيين خواهد شد .

ماده57-كليه فراخواندگان براي خدمت دوره احتياط و ذخيره ويا تجديد ويا تكميل  آموزش يا بسيج همگاني حقوقي معادل حقوق ثابت افسران ،درجه داران و افرادكادر ثابت هم درجه خود حسب مورد از بودجه وزارتخانه هاي مربوطه دريافت خواهند شد .

تبصره 1- فراخواندگان موضوع اين ماده در صورتي كه كارمند يكي از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي ويا وابسته به دولت باشتند ما به التفات حقوق و مزاياي خود رااز سازمان متبوع دريافت خواهند داشت.

تبصره 2- ميزان حقوق پرسنل احتياط و ذخيره در زمان جنگ بنا بر پيشنهاد ستاد مشترك و تصويب شوراي عالي دفاع خواهد بود

 

منبع : www.police.ir

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر