انتخاب زبان:  
    

    فصل پنجم – آموزش نظامي مشمولان و درجات و حقوق و مزاياي آنان

ماده 47- كليه مشمولان طبق برنامه و مدت آموزشي كه ا ز طرف ستاد مشترك ارتش و ستاد مركزي سپاه تنظيم مي گردد دوره آموزش مقدماتي نظامي را طي خواهند كرد.

تبصره 1- مشمولان فوق ديپلم جهت طي دوره درجه داري وظيفه به مراكز آموزشي و فرهنگي اعزام و پس از گذراندن دوره مقدماتي و تخصصي و داشتن سلامت جسمي و رواني و صلاحيت اخلاقي و سياسي به يكي از درجات گروهباني وظيفه نائل مي شوند در غير اين صورت بادرجه افرادي وظيفه به خدمت ادامه خواهندداد.

تبصره2- مشمولان ديپلمه وپايين تر پس از طي دوره مقدماتي با درجه افراد وظيفه به خدمت در نيروهاوسازمانها ي مربوطه مشغول خواهند شد.

تبصره3- در موارد ضروري نيروها وسازمانها ي نظامي وانتظامي مجاز خواهند بود تعدادي از مشمولان ديپلمه رادر تخصصهاي مورد نيازبر اساس ضوابط مندرج در آئين نامه اجرائي اين قانون انتخاب وجهت طي دوره درجه داري وظيفه به مراكز آموزشي و فرهنگي اعزام دارند.

ماده 48- مشمولان ليسانسيه وبالاتر پس از طي دوره مقدماتي نظامي وموفقيت در آزمايشهاي آن دارندگان دانشنامه دكترا به درجه ستوان يكمي وسايرين به درجه ستوان دومي وظيفه نائل خواهند شد.

تبصره1- در صورتيكه مشمولان موضوع اين ماده در آزمايشهاي دوره مقدماتي نظامي مردود شوند و يا طبق نظر شوراي مركز آموزشي از لحاظ جسمي مكتبي و اخلاقي صلاحيت لازم جهت نيل به درجه افسري را نداشته باشند براي طي دوره درجه‌داري اعزام خواهند شد.

تبصره2- در صورتي كه مشمولان موضوع اين ماده در آزمايشهاي دوره آموزشي افسري وظيفه مردود گردند يا از لحاظ مكتبي واخلاقي واجدصلاحيت نيل به مقام افسري بر حسب تشخيص شوراي مركز آموزشي مربوط نباشند بقيه خدمت دوره ضرورت رايكي از درجات گروهباني وظيفه انجام خواهند داد.

تبصره3- در صورتي كه مشمولان موضوع اين ماده در هريك از مراحل آموزشي به علل سياسي وامنيتي واجد صلاحيت نيل به مقام افسري تشخيص داده نشوند بقيه خدمت دوره ضرورت رامانند افراد وظيفه انجام خواهند داد.

ماده 49- حقوق ماهانه افسران –درجه داران-دانشجويان و دانش آموزان وافراد وظيفه به شرح زير خواهد بود:

الف-حقوق افسران وظيفه به ميزان حقوق ثابت ماهانه سال اول افسران همدرجه كادر ثابت .

ب-حقوق درجه داران وظيفه:

1-گروهبان سوم 115واحد حقوقي.

2-گروهبان دوم 125واحد حقوقي.

3-گروهبان يكم 135واحد حقوقي.

ج-حقوق دانشجويان وظيفه در مدت آموزش مقدماتي ودانش آموزان وظيفه در مدت آموزش مقدماتي وتخصصي2000ريال .

د-حقوق دانشجويان وظيفه در مدت آموزش تخصصي2500ريال.

هـ-حقوق ماهانه افراد وظيفه به ميزاني است كه هرسال در بودجه وزارت دفاع پيش بيني مي شود .

ماده50- افسران و درجه داران وظيفه درصورت اعزام به ماموريت يا انتقال يا خدمت در مناطق بد آب وهوامشمول مقررات فوق العاده و مزاياي مربوط به افسران و درجه داران كادر ثابت نسبت به حقوق  آنان خواهند بود و در صورتي كه در يگانها وقسمتهائي كه پرسنل كادر ثابت آنها از مزاياي قانوني خاص استفاده مي كنند ، مشغول خدمت شوند در شرايط مشابه از مزاياي مزبور نسبت به حقوق خويش استفاده خواهند كرد.

تبصره 1- افسران و درجه داران وظيفه اي كه در محل سكونت خود خدمت مي نمايند،از مقررات مربوط به بدي آب و هوا ،مذكور در اين ماده استفاده نخواهند كرد .

تبصره 2- سربازان وظيفه در غير زمان جنگ يا بسيج عمومي به طور اجبار بيش از يكسال (نيمي از مدت خدمت)از خدمت خود رادر نقاط بد آب وهوا خدمت نخواهند كرد.

تبصره3- طبقه بندي مناطق از نظر آب وهوا طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله ستاد مشترك با هماهنگي سازمان امور اداري واستخدامي كل كشور تهيه و تصويب وزير دفاع برسد.

تبصره4- به افسران ودرجه داران وظيفه اي كه بنا به تقاضاي شخصي منتقل مي شوند هزينه سفر و فو ق العاده انتقال تعلق نمي گيرد .

ماده51- به پرسنل وظيفه اي كه در عمليات جنگي شركت مي نمايند،فوق العاده عملياتي بر طبق ضوابطي كه توسط وزارتين دفاع وسپاه پاسداران تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع مي رسد پرداخت خواهد شد.

ماده52- ميزان مرخصي پرسنل وظيفه در مدت خدمت ونحوه استفاده از آن طبق مقررات مرخصي پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

ماده53-كساني كه در حين خدمت وظيفه عمومي در هر يك از دورهاي ضرورت ،احتياط وذخيره به سبب انجام وظيفه و شركت در عمليات رزمي ويا قيود خدمتي شهيد يا فوت يا معلول شوند از لحاظ ميزان ونحوه پرداخت حقوق وظيفه و مستمري مشمول قوانين ومقررات مربوط به پرسنل كادر ثابت هم درجه مي باشند و حقوق وظيفه ومستمري آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانه ها يا سازمانهاي مربوطه پرداخت مي گردد.

تبصره 1- در صورتي كه مشمولين اين ماده قبل از ورود به خدمت وظيفه عمومي از كارمندان دولت يا سازمانهاي تابع يا وابسته به دولت بوده وآخرين حقوق دريافتي آنان از سازمان مربوطه از ميزان حقوقي كه برابر اين قانون به آنان تعلق مي گيرد،بيشتر باشد حقوق وظيفه ومستمري وارث آنان براساس حقوق بيشتر پرداخت خواهد شد.

تبصره2-كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون از بودجه وزارتخانه ها يا سازماني حقوق وظيفه يا مستمري در يافت مي داشته اند حقوق آنان كماكان از همان محل پرداخت خواهد شد.

ماده 54- پرسنل وظيفه اي كه در حين خدمت وظيفه عمومي اسير يا مفقود الاثر بشوندتا پايان اسارت يا تعيين تكليف ،عائله تحت تكفل آنان به ترتيب زير حقوق دريافت خواهند نمود :

الف-در دوره ضرورت از حقوق مربوطه وپس از پايان دوره ضرورت از حقوق هم طبقه دوره احتياط.

ب- در دوره ذخيره از حقوق يك درجه بالاترهم طبقه احتياط و ذخيره .

تبصره-شرايط لازم براي اسير و مفقودالاثر شناخته شدن پرسنل در آئين نامه اجرائي اين قانون پيش بيني خواهد شد.

ماده55- دولت موظف است لايحه نحوه كمك به خانواده هاي مشموليني راكه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود رااز دست مي دهند تهيه و ظرف مدت 6ماه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر