انتخاب زبان:  

    

 

    بخش سوم - معافيت كفالت

ماده44- مشمولان زير حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند :

الف- يگانه مراقب و نگهدارنده پدر يا جد يا برادر و يا مادر يا جده يا خواهر كه قادر به اداره امور خود نباشد.

ب- يگانه سرپرست و نگهدارنده برادر يا خواهر صغير .

ج- يگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتي كه تا سن 24سالگي مجرد باشد .

د- از 2يا3 برادر واجد شرايط اعزام به خدمت يكي از آنان تا خاتمه خدمت ديگري به خدمت دوره ضرورت يا احتياط اعزام نخواهدشد وترتيب تقدم در اعزام بر مبناي سن مشمول خواهد بود.

هـ -مشمولين غير غايب كه داراي همسر يا  فرزند تحت تكفل مي باشند تا تصويب و اجراي لايحه مذكور در ماده55 اين قانون در زمان صلح .

بديهي  است پس از تصويب و اجراي لايحه مذكور به شرط نداشتن مانع ديگري مشمولين فوق به خدمت اعزام خواهند شد.

تبصره 1- مشمولان  بندهاي الف و ب چنانچه در 5 سال متوالي داراي شرايط معافيت موقت از خدمت باشند در پايان سال 5 به آنها معافيت د رزمان صلح داده خواهد شد و مشمولين بند ج تا پايان سن 24 سالگي خواهر مي توانند سالانه از معافيت موقت استفاده و سپس به شرط نداشتن مانع ديگري به خدمت اعزام شوند.

تبصره 2 – مشمولاني كه براي انجام خدمت وظيفه عمومي احضار مي شوند در صورتيكه در تاريخ هاي  معينه بدون عذر موجه خود را معرفي نكنند از معافيت موضوع اين ماده محروم ميشوند.( با توجه به ماده 55 )

ماده 45 ملغي شده است .

ماده 46 – مشمولاني كه ادعاي كفالت مي كنند مي توانند مدارك لازم را پيش ا ز اعزام به حوزه وظيفه عمومي محل سكونت خود تسليم كنند.

تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت اين قبيل مشمولان و همچنين تصديق صحت مندرجات استشهاد و مدارك آنها با شهرباني و يا ژاندارمري خواهد بود .

تبصره – در هر سال كه مشمولان سالم و بلامانع ، نياز نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي را تامين نموده باشند به مشمولان بند 2 ماده 39 و مشمولاني كه داراي معافيت موقت و معتبر به مدت 2 سال باشند معافيت دائم در زمان صلح داده خواهد شد

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر