انتخاب زبان:  

    

 

 بخش دوم - معافيت پزشكي   

 

ماده39- مشمولان خدمت وظيفه عمومي از نظر وضع مزاجي واستعداد جسمي و رواني به چهار دسته به شرح زير تقسيم مي شود :

1-  كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قادر به انجام خدمت هستند .

2-  كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غير رزمي مي باشند .

3-  كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

4-  مشمولاني كه به علت نقص عضو ويا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

تبصره 1- نحوه طبقه بندي مشمولان و طرز معاينه و ضوابط پزشكي آنها به موجب آئين نامه معاينه پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي خواهد بود كه وسيله ستاد مشترك تهيه و به تصويب وزارتخانه هاي بهداري ، كشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد رسيد.

تبصره 2 – مشمولان موضوع بند 2 اين ماده كه براي انجام خدمت  در مشاغل غير رزمي نيروهاي نظامي يا انتظامي اختصاص داده ميشوند ، آن قسمت از برنامه آموزش عملي و نظامي را كه به تشخيص كميسيون پزشكي مراكز آموزش نيروهاي مسلح با سلامتي آنان منافات داشته باشد انجام نخواهند داد.

ماده 40- به مشمولاني كه به علت ابتلا به بيماري موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند براي مدتي كه شوراي پزشكي تعيين مي نمايد و در هر حال متجاوز از يك سال نخواهد بود معافيت موقت پزشكي داده خواهد شد و در سال دوم در صورت ادامه بيماري به همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نيز قادر به انجام خدمت نباشند به طور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.

تبصره 1– مشمولان پزشك فقط در صورتي معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته مي شوند به قادر به اشتغال به حرفه طبابت نباشند. آن تعداد از مشمو لين خدمت دوره ضرورت پزشك كه از سلامتي كامل برخوردار نيستند ليكن قادر به طبابت مي باشند ، به خدمت دوره ضرورت اعزام مي گردند و برابر نظر شورا هاي پزشكي ا زخدمت سنگين معاف خواهند شد .

تبصره 2- در زمان جنگ يا بسيج همگاني مي توان افرادي را كه در زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز به خدمت احضار كرد.

ماده 41 – معاينه مشمولان وسيله يك نفر پزشك از نيروهاي مسلح انجام مي شود و در صورت نبودن پزشك ازنيروهاي مسلح از پزشكان غير نظامي كه صلاحيت آنان وسيله بهداري محل و فرماندار يا بخشدار محل تاييد شده باشد استفاده خواهد شد .

تبصره1- اظهار نظر در مورد معافيت پزشكي مشمولان بايد توسط سه نفر پزشك كه مورد تاييد رئيس بهداري و فرماندار محل باشند انجام شود وراي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

تبصره2- مديران عامل بهداري هر استان موظفند پزشكان مورد نياز شوراهاي پرشكي موضوع تبصره را تعيين و به فرمانداري محل معرفي نمايند.

ماده42- در صورتي كه مشمولان در حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماريهايي شوند كه پس اتمام مدت معالجه كه كمتر از 6ماه نباشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارستانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تاييد عقيدتي –سياسي در نيروي مربوطه هستند قادر به انجام خدمت نباشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود .

تبصره- دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت  آنان محسوب مي گردد .

ماده43- چنانچه رئيس اداره وظيفه عمومي ظرف5 سال به نحوي اطمينان حاصل نمايند كه مشمولي با تقلب و دسيسه در معاينه پزشكي معافيت اخذ نموده يا برخلاف اين قانون و آئين نامه معاينه و معافيت پزشكي از خدمت دوره ضرورت معاف تشخيص داده شده از اين قبيل مشمولان توسط شوراي عالي پزشكي كه از 5نفر از پزشكان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي گردد معاينه مجدد به عمل خواهد آمد و نظر اين شورا قطعي و لازم ا لجرا است

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر