ثبت نام|ورود به سيستم|نقشه سايت|راهنما
  انتخاب زبان:  

سیر دانش صدف: (10خط) 88781060 ، رهیاران دانش: (10خط) 88427100 ، سیر بهار دانش: (10خط) 88781060 ، تعالی دانش: (10خط) 88457517 ، ايميل: info@study2000.com

نظر شما درباره سايت ما چيست؟

به نظر شما كدام كشور برای تحصیل مناسب تر است؟
    

 

    بخش اول - معافيت تحصيلي

 

ماده31- دانش آموزان دانشسراهاودانش آموزان چهارساله آخر متوسطه وهنرآموزان

 هنرستانهاوآموزشگاههاي فني وحرفه اي كه ارزش تحصيلي ديپلم آنهاازطرف مراجع صلاحيت دارمعادل متوسطه كامل شناخته شده تحصيل نمايند ودانشجويان وهنرجويان دانشگاههاوموسسات آموزش عالي اگردرحين تحصيل به سن مشموليت برسند تازماني كه به تحصيلات خو ادامه دهند ازاعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

ماده32- طلاب علوم ديني كه قبل از رسيدن به سن مشموليت ويا اعزام هم  طبقه خود طبق ضوابط شوراي مديريت حوزه علميه قم ويانماينده رسمي آن در شهرستانها به تحصيل اشتغال ورزند درمد ت تحصيل مي توانند از مزاياي ماده31قانون استفاده كنند.ارزشيابي ميزان تحصيل باشوراي مديريت ويا نماينده آن خواهد بود.

تبصره- مشمولان ديپلمه كه دوره سطح وياحداقل 6سال دوره خارج راگذرانده باشندبه ترتيب همانند مشمولان ليسانس ودكتر خواهند بود وچنانچه بدون ديپلم دورهاي مذكور را گذرانده باشند همانند مشمولان فوق ديپلم وفوق ليسانس مي باشند ودر هر صورت طلابي كه به درجه اجتهاد نايل گردند همانند مشمولين دكترا مي باشند.

ماده33- صدور كارت معافيت تحصيلي دانش آموزان وهنر جويان و دانشجويان و طلاب علوم ديني موكول به گواهي اشتغال به تحصيل آنان از طرف مقامات صالحه بوده ومدت اعتبار آن يكسال تمام است.

ماده34- دانش آموزان وهنرجويان و دانشجويان وطلاب علوم ديني مشمول به محض ترك تحصيل يا اخراج ويا فراغ از تحصيل بايد براي انجام خدمت دوره ضرورت خود رامعرفي كنند.

مقامات مسئول مكلفند صورت اسامي اين قبيل مشمولان رابا ذكر مشخصات كامل ونشاني ورشته تحصيلي به طور انفرادي وبدون تاخير به سازمان وظيفه عمومي محل ارسال دارند.

تبصره1- مشمولاني كه با داشتن معافيت تحصيلي در خارج ازكشور تحصيل مي كنند پس از ترك تحصيل ويا فراغ از تحصيل موظفند حداكثر ظرف يكسال خود را به سازمان وظيفه عمومي مربوط در داخل كشور معرفي كنند .

تبصره2- مقامات مسئول حسب مورد موظفند ارزش تحصيل اين قبيل مشمولان را از تاريخ تسليم مدارك حداكثر ظرف دو ماه تعيين و به آنها تسليم ومراتب را به اداره وظيفه عمومي اعلام كنند .

ماده35- مشمولان ديپلمه كه باداشتن برگه آماده به خدمت يا برگ معافيت موقت از خدمت دوره ضرورت در مسابقه ورودي يكي از دانشگاههايا موسسات آموزش عالي داخل كشور قبول شده تازماني كه به تحصيل اشتغال دارند،مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند مشروط به اينكه داراي غيبت غير موجه نباشند –اين معافيت فقط براي يك بار داده خواهد شد .

ماده36- فارغ التحصيلان ديپلمه در صور تي كه از نظر مقررات اين قانون وبنا به گواهي وزارت فرهنگ وآموزش عالي حائز شروط اشتغال به تحصيل در خارج از كشور باشند و ادامه تحصيل آنان در رشته هاي مورد تاييد وزارت فرهنگ وآموزش عالي باشد مي توانند با استفاده از مقررات معافيت تحصيلي بزاي ادامه تحصيل به خارج كشور مسافرت كنند.( اين ماده به استناد قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور لغو شده است )

ماده 37 – دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت بخواهند در خارج از كشور ادامه تحصيل دهند در صورتي كه مورد تاييد وزارت آموزش و پروش باشد مي توانندازمعافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل در خارج از كشور استفاده نمايند.

تبصره – فرزندان ايرانيان مقيم خارج از كشور و فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور همچنين كساني كه قانونا تحت كفالت و يا ولايت قانوني آنهاهستند تا اخذ ديپلم از مقررات اين ماده مستثني بوده و ادامه تحصيل آنان در رشته هاي عالي و دانشگاهي با تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي بلا مانع خواهد بود.

ماده 38 – آئيننامه اجرائي مواد اين بخش از طرف وزارتخانه هاي كشور ، دفاع ، سپاه آموزش وپرورش و فرهنگ وآموزش عالي وباكسب نظر از شوراي مديريت حوزه علميه قم و اداره وظيفه عمومي تهيه وتصويب وبه موقع اجراگذاشته خواهد شد .

 

منبع: Police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر