انتخاب زبان:  

    فصل سوم – رسيدگي

ماده 21- حوزه هاي وظيفه عمومي تهران و مراجعي كه در هريك از مراكز شهرستانها وبخشها مسئول رسيدگي به امور وظيفه عمومي محل مي باشند زير نظر ژاندارمري  جمهوري اسلامي ايران انجام خواهند نمود.

تبصره1- رئيس اداره وظيفه عمومي از نظر سازماني معاون فرمانده ژاندارمري  كل در امر وظيفه عمومي بوده وبنا به پيشنهاد فرمانده ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران وتصويب وزير كشور تعيين مي گردد.

تبصره2- رئيس اداره وظيفه عمومي موظف است كليه دستورالعمل ها وبخشنامه ها و اطلاعيه ها يي را كه به نحوي به نيروهاي نظامي وانتظامي و مراجع قضائي مرتبط باشند و اموراجرائي مربوطه را درشورايي كه باشركت نمايندگان وزارت كشور، ستاد مشترك ، ستاد مركزي سپاه ويك داديار به نمايندگي ديوان عالي كشور زيرنظررئيس اداره وظيفه عمومي تشكيل مي شود، هماهنگ نمايد.

ماده22- نمايندگان كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور هاي خارج مسئول اجراي مقررات قانون وظيفه عمومي نسبت به مشمولان مقيم حوزه هاي ماموريت  خود مي باشند و موظفند به وضع مشموليت آنان رسيدگي كرده ونتيجه اقدامات را از طريق وزارت امور خارجه به اداره وظيفه عمومي اعلام دارند.

ماده 23- مشمولاني  كه براي ادامه تحصيل به خارج از كشور مسافرت مي كنندپس از ترك تحصيل يا فراغ از تحصيل  همچنين مشمولاني كه پس از احضار به خدمت طبق آئين نامه اجرائي اين قانون به طور موقت به خارج  از كشور مسافرت مي كنند در پايان مدت تعيين شده بايد جهت رسيدگي به وضع مشموليتشان خود را به سازمان وظيفه عمومي داخل كشور معرفي كنند.

ماده 24- به وضع مشمولاني كه ادعاي تكفل نمايند د رمراكز شهرستانها و بخشها توسط هياتي مركب از اشخاص زير رسيدگي مي شود:

الف-بخشدار محل يانماينده او.

ب-رئيس سازمان وظيفه عمومي محل يانماينده او.

ج-نماينده دادستان  شهرستان ودر صورت نبودن دادسرا ووجود دادگاه صلح ، نماينده دادگاه.

د-يكنفر از نمايندگان شوراي اسلامي  شهرستان يا شوراي اسلامي بخش يا شهر به معرفي  شوراي مربوطه

ماده 25- درصورتيكه مشمول يا افراي از بستگان  او كه مدعي كفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمايند كه حقي ازآنان تضييع شده است همچنين هريك از اعضاي هيات رسيدگي ويافرمانده رده سازماني بالاتر اويا رئيس اداره وظيفه عمومي مي توانند با ذكر دليل موجه به راي صادره از هيات رسيدگي اعتراض نمايند و پرونده مشمول در هيات رسيدگي تجديد نظر مطرح وراي هيات مزبور به استثناي موارد منطبق باماده 29 اين قانون قطعي و غير قابل  اعتراض است.

اعتراض به راي سربازي مانع اعزام مشمول به خدمت وظيفه نمي باشد.

 

ماده26- هيات رسيدگي تجديد نظر در سازمان وظيفه عمومي تهران و مراكز هنگها و گردانهاي مستقل ژاندارمري با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود:

الف- فرماندار يا معاون او.

ب- در سازمان وظيفه عمومي تهران رئيس سازمان يا جانشين او، در هنگها و گردانهاي مستقل ژاندارمري فرمانده هنگ يا گردان مستقل يا معاون آنها.

ج- دادستان شهرستان يا يكي از دادياران.

د- فرمانده سپاه شهرستان يا قائم مقام وي.

ه- يك نفر به انتخاب شوراي اسلامي شهرستان مربوطه.

ماده27- در مورد موارد 24 و 26 تشكيل جلسات با دو سوم اعضاء و تصويب با اكثريت مطلق آراء اعضاء خواهد بود.

ماده28- در صورتي كه حداكثر ظرف 5 سال از تاريخ صدور راي هيات تجديد نظر معلوم شود كه نظر هيات رسيدگي تجديدنظر منطبق با اصول و قوانين جاري نبوده و اهميت آن به حدي باشد كه در وضع مشمول موثر باشد پرونده به وسيله رئيس اداره وظيفه عمومي به يكي از هياتهاي رسيدگي تجديد نظر ارجاع خواهد شد و نظر اين هيات قطعي و لازم الاجراء است.

ماده29- در صورتي كه در حين انجام خدمت دوره ضرورت مشمول يا يكي از كسان تحت تكفل او ادعاي كفالت كند فرماندهان و روساي مربوطه مكلفند مراتب را به حوزه هاي وظيفه عمومي يا گروهانهاي اعزام كننده مشاراليه اعلام دارند كه در اسرع وقت وضع مشمول در هيات رسيدگي مطرح و تصميم مقتضي اتخاذ شود.

ماده30-  به ادعاي كفالت مشمولاني رسيدگي ميشود كه غيبت نداشته باشد مگر اينكه در موقع احضار و در طول مدت غيبت و حين رسيدگي حائز شروط معافيت كفالت بوده باشند كه در اين صورت اين قبيل مشمولان از معافيت كفالت استفاده خواهند كرد. (با در نظر گرفتن ماده 55)

تبصره- رئيس اداره وظيفه عمومي يا نماينده او در صورتيكه دلائل و مدارك مثبته‌اي مبني بر معافيت از خدمت در پرونده موجود باشد ميتواند براي يك دوره دستور عدم اعزام صادر نمايد

 

منبع: Police.ir

 

    

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر