انتخاب زبان:  
    

    فصل اول- كليات

ماده1- دفاع از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و ناموس مردم وظيفه ديني و ملي هر فرد ايراني است و در اجراي اين وظيفه كليه اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات اين قانون ميباشند و هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را جزء در موارد مصرحه در اين قانون نميتوان از خدمت معاف كرد.

تبصره1- با توجه به اصل 151 قانون اساسي واحد بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موظف است در اسرع وقت امكانات آموزش نظامي اتباع اناث دولت جمهوري اسلامي ايران با رعايت كليه موازين شرعي فراهم نمايد. اين آموزش براي اناث الزامي نيست.

تبصره2- وزارت آموزش و پرورش موظف است با همكاري واحد بسيج مستضعفين سپاه پاسداران آموزشهائي را كه زمينه ساز آمادگي دفاعي است طبق موازين اسلامي در برنامه‌هاي آموزشي مقاطع تحصيلي راهنمائي و دبيرستان پيش بيني نمايد. معلمان واجدشرايط در امر آموزش نظامي دانش آموزان الويت دارند. اين آموزش الزامي براي دختران در زمينه‌هاي دفاع غيرنظامي خواهد بود.

آئين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارتين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده2- هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال وارد سن 19 سالگي ميشود مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد شد.

ماده3- سن مشمولان و افراد تحت تكفل از لحاظ خدمت وظيفه و معافيت از آن  تابع مندرجات اوليه اولين شناسنامه بوده  هر گونه تغييري كه بعدا به عمل آمده باشد از لحاظ وظيفه عمومي معتبر نخواهد بود.

تبصره- در صورتي كه اختلاف بين سن واقعي مشمول (طبق نظريه شوراي پزشكي مندرج در تبصره 1 ماده 41 اين قانون) و سن مندرج در شناسنامه اوليه بيش از 5 سال باشد، طبق نظر شوراي پزشكي عمل خواهد شد.

ماده4- خدمت وظيفه عمومي 30 سال است و مراحل آن براي كليه مشمولان بشرح زير است:

الف- دوره ضرورت دو سال و در صورتي كه مشمولان مازاد بر نياز باشند شوراي عالي دفاع ميتواند اين مدت را تا 18 ماه تقليل دهد.

ب- دوره احتياط 8 سال.

ج- دوره ذخيره اول 10 سال.

د- دوره ذخيره دوم 10 سال.

تبصره1- تاريخ شروع و پايان خدمت در مراحل احتياط و ذخيره از تاريخ پايان خدمت دوره ضرورت محاسبه ميگردد و در هر حال تاريخ خاتمه آن از سن 50 سالگي تجاوز نخواهد كرد.

تبصره2- در مواقع ضرورت و بسيج همگاني ممكن است افراد مشمول اين قانون تا سن شصت سالگي نيز احضار شوند.

تبصره3- مفاد بند الف اين ماده نسبت به مشمولاني مجري است كه از اول فروردين ماه سال 1363 به خدمت اعزام شوند.

ماده 5- كليه مشمولان قادر به خدمت و بلامانع به خدمت دوره ضرورت اعزام ميشوند و پس از فراگرفتن آموزشهاي نظامي لازم بقيه خدمت دوره ضرورت را در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران انجام خواهند داد. تعيين ترتيب تقدم براي استفاده از مشمولان مزبور در هر يك از سازمانهاي نظامي و انتظامي و نحوه سهيمه بندي آنها توسط ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع ميرسد.

تبصره1- تعيين تعداد سهيمه هر يك از نيروهاي نظامي و انتظامي از مشمولين هر دوره به وسيله كميسيوني انجام خواهد شد كه از نمايندگان نيروهاي مزبور و به رياست رئيس اداره وظيفه عمومي تشكيل ميگردد.

تبصره2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ميتواند مشمولين مورد نياز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذيرش سپاه از بين دارندگان دفترچه آماده به خدمت در حد سهميه تعيين شده انتخاب و قبل از تاريخ اعزام آنان ليست اسامي آنها را به اداره وظيفه عمومي اعلام نمايد. اين مشمولين براي انجام خدمت وظيفه عمومي در اختيار سپاه قرار ميگيرند.

تبصره3- نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند طبق اصل 147 قانون اساسي پرسنل كادر ثابت و وظيفه خود را بنا به درخواست دولت براي امور توليدي، عمراني، تحقيقاتي، آموزشي، بهداشتي و درماني با رعايت كامل موازين عدل اسلامي در حدي كه به آمادگي رزمي آنها آسيبي وارد نيايد در اختيار دولت قرار دهند.

ماده 6- قانون خدمت نيروهاي انساني، درماني و بهداشتي مصوب 24/9/58 شوراي انقلاب و الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ابقاء و مشمولين مذكور در آن قانون پس از طي دوره آموزش مقدماتي نظامي بعد از تامين نيازمنديهاي نيروهاي مسلح ادامه خدمت را تا 5 سال در وزارت بهداري انجام ميدهند.

ماده 7- قانون معافيت فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم از خدمت وظيفه عمومي مصوب 27/2/58 شوراي انقلاب ابقاء و مشمولين مذكور در آن قانون پس از طي دوره آموزش مقدماتي نظامي بقيه خدمت مقرر در آن قانون را در آموزش و پرورش انجام خواهند داد.

ماده 8- داوطلبان شغل معلمي خلباني در آموزشگاه فنون هواپيمائي به شرط سپردن تعهد و انجام ده سال خدمت و داوطلبان شغل تكنيسيني هواپيما در اين آموزشگاه به شرط سپردن تعهد و انجام دوازده سال خدمت از انجام خدمت وظيفه معاف خواهند بود.

ماده 9- دانشجويان دوره چهارساله آموزشي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت‌ كش و سازمان بنادر و كشتيراني به شرط سپردن تعهد و انجام 10 سال خدمت در شركتهاي مذكور پس از طي دوره آموزش مقدماتي و تخصصي در نيروي دريائي و بر روي عرشه ناوهاي نيروي دريائي از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

ماده 10- انجام امور زير در مورد مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي ميباشد و فتوكپي مدرك ارائه شده از جمله منضمات ضروري پرونده متشكله ميباشد.

الف- شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.

ب- دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.

ج- كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها و انجمنهاي قانوني.

د- تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دوره‌هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.

ه- صدور پروانه كسب و اجاره اشتغال و عضويت در شركتهاي تعاوني .

و- ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم و غيرمستقيم در دفاتر اسناد رسمي.

ز- دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني.

ح- استخدام به هر صورت (رسمي،پيماني،روزمزد و خريد خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركتهاي دولتي.

تبصره 1- در مواردي كه ضرورت يا حرج ايجاب كند كه معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترك كه عدم ثبت اموال مشمول موجب زيان مالي بر شركاء ديگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخيص موضوع به عهده محاكم صالحه است.

تبصره 2- ساير اموري كه در ديگر قوانين منوط به روشن شدن وضعيت خدمتي مشمول ميباشد، به قوت خود باقي است.

ماده 11- در زمان جنگ و بسيج همگاني در صورت لزوم كساني كه به علتي در زمان صلح از معافيت خدمت دوره ضرورت استفاده نموده‌اند، نيز به خدمت احضار و از حقوق و مزاياي مشمولين دوره احتياط هم طبقه خود استفاده خواهند نمود.

ماده 12- كارگران و مستخدمين موسسات دولتي و نهادهاي قانوني و سازماني وابسته به دولت كه خدمت دوره وظيفه عمومي را انجام ميدهند پس از پايان خدمت مجددا به كار اوليه خود اشتغال خواهند يافت و كارفرما يا مسئولين مربوطه مكلفند آنان را به كار اوليه خود بگمارند.

تبصره 1- در مورد موسسات خصوصي كارفرما يا مسئولين مربوطه در صورتي مكلفند آنان را به كار اوليه خود بگمارند كه در قرارداد استخدام اين مسئله شرط شده باشد.

تبصره2- آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتين كشور و كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 13- مشمولاني كه با طي دوره دانشكده‌ها و آموزشگاههاي نظامي انتظامي براي خدمت در كادر ثابت استخدام شوند مدت تحصيل آنها جزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و اگر مدت تحصيل از دو سال كمتر باشد، از دوره خدمت آنان به نسبت كسري خدمت تا ده سال جزء خدمت دوره ضرورت محسوب ميشود.

تبصره1- آن عده از محصلين مراكز آموزشي كادر ثابت نيروهاي نظامي و انتظامي كه قبل از نيل به درجه با پايان دوره آموزشي (در مورد كميته و سپاه) مستعفي يا اخراج شوند دو سال خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب مدت قبلي انجام خواهند داد.در صورتي كه محصلين به علت بيماري يا عدم صلاحيتي كه ناشي از اعمال ارادي آنان نباشد بركنار گردند مدت تحصيل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهد شد.

تبصره2- افسران و همافران و درجه داران كادر ثابت و اعضاء ثابت سپاه پاسداران و كميته انقلاب اسلامي در صورتي كه به موجب مقررات استخدامي مربوطه از خدمت مستعفي يا اخراج شوند مدت تحصيل آنان قبل از نيل به درجه يا پايان دوره آموزشي (در مورد كميته يا سپاه) جزو خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شد و اگر بعد از نيل به درجه يا پايان دوره آموزشي از خدمت مستعفي يا اخراج گردند و مدت خدمت آنان از دو سال كمتر باشد و بقيه خدمت دوره ضرورت را تا دو سال با درجه سربازي وظيفه انجام خواهند داد.

ماده 14- مشمولاني كه بعنوان كارمند رسمي با تعهد 9 سال خدمت در نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام شوند پس از انجام تعهد مزبور از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد. مدت تعهد مزبور در نقاط بد آب و هوا 6 سال ميباشد در صورتيكه كارمندان فوق الذكر از گروه پزشكي و فني كه داراي مدرك فوق ديپلم به بالا در اين دو رشته ميباشند مدتهاي فوق به ترتيب 6 سال و 4 سال خواهد بود.

تبصره 1- آن عده از كارمندان فوق كه بعلت انتزاع قسمت مربوطه از نيروهاي نظامي و انتظامي به يكي از وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداري و هلال احمر يا نهادهاي قانوني منتقل شوند، بقيه مدت تعهد خود را در سازمان جديد انجام خواهند داد.

تبصره2- سازمانهاي استخدام كننده كارمندان مشمول فوق موظفند در طول مدت خدمت مورد تعهد به كارمندان مزبور آموزش نظامي عمومي بدهند.

تبصره3- كارمندان فوق كه قبل از انجام خدمت مورد تعهد بنا به تشخيص نيرو يا سازمان مربوطه به عللي خارج از اعمال ارادي خود از خدمت بركنار شوند، در صورتيكه مدت خدمت آنان در نقاط عادي و بد آب و هوا و حداقل به ترتيب به 5 سال و 3 سال بالغ گردد، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود و چنانچه كمتر از مدتهاي مذكور خدمت نموده باشند به ازاء هر يك سال كسري 4 ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند داد و در هر حال خدمت دوره ضرورت اين قبيل از كارمندان كمتر از 4 ماه نخواهد بود.

ماده15- سربازان وظيفه‌اي كه حين انجام خدمت دوره ضرورت با داشتن حداقل گواهينامه دوره ابتدايي و با تعهد 5 سال خدمت پيماني براي خدمت در مشاغل سازماني مورد نياز نيروهاي نظامي و انتظامي استخدام گردند، تا 2 سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهد به منزله خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و در صورتيكه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي و يا بركنار گردند، چنانچه مشمول معافيتهاي قانوني نباشند بدون احتساب مدت تعهد انجام شده بقيه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام خواهند داد.

ماده16- كليه مشمولاني كه وارد خدمت دوره ضرورت ميشوند طبق آئين نامه‌هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي و مقام رهبري (فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران) سوگند وفاداري ياد خواهند كرد.

 

 منبع: Police.ir

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر