انتخاب زبان:  
    

    سئوالات مربوط به خدمت وظيفة عمومي

پسران در چه سني مشمول خدمت وظيفة عمومي مي شوند؟ و از چه زماني به وضع مشموليت آنان رسيدگي خواهد شد؟ 

هر پسر ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال وارد 19 سالگي مي شود مشمول مقررات خدمت وظيفة عمومي خواهد شد و به وضع آنها يك سال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت كه مدت آن 18 ماه تا 2 سال (بنا به نظر شوراي عالي دفاع) مي باشد رسيدگي خواهدشد. مشمولين موظفند خود را به سازمان وظيفة عمومي محل تولد و يا محل اقامتشان معرفي نمايند. مشمولين مقيم خارج از ايران بايد به نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت خود و يا در صورت عدم وجود،  به نزديكترين نمايندة كنسولي مراجعه نمايند.    

 

چه افرادي تبعة ايران محسوب مي شوند؟ 

اشخاص ذيل تبعة ايران محسوب مي شوند:

1-   كلية ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تابعيت خارجي آنها مسلم باشد. تابعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.

2-    كساني كه پدر آنها ايراني است، اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.

3-    كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشند.

4-    كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده اند.

5-    كساني كه در ايران از پدري كه تبعة خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هجده سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.

6-    هر زن تبعة خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.

7-    هر تبعة خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.

8-     اطفال متولد از نمايندگان سياسي و كنسولي خارجه مشمول بندهاي 4و5 فوق نمي باشند.

  

ملاك تشخيص سن مشمولان و افراد تحت تكفل از لحاظ خدمت وظيفه و يا معافيت، چيست؟ 

سن مشمولان و افراد تحت تكفل از لحاظ خدمت وظيفه و يا معافيت از آن تابع مندرجات اولية اولين شناسنامه بوده و هرگونه تغييري كه بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظيفة عمومي معتبر نمي باشد. منظور اين است كه اگر شخصي با مراجعه به دادگاه تاريخ تولد خود را تغيير داده باشدء از لحاظ وظيفة عمومي تاريخ تولد مندرج در اولين شناسنامه ملاك خواهد بود. 

  

در صورتي كه اختلاف سن واقعي مشمول و سن مندرج در شناسنامة اوليه بيش از 5 سال باشد،كدام يك ملاك عمل مي باشد؟

 اين مورد تابع نظرية شوراي پزشكي خواهد بود.

  

دوران خدمت نظام وظيفه چه مدت مي باشد؟

خدمت نظام وظيفه در دورهء اجباري 2 سال مي باشد كه در صورت وجود مازاد بر نياز مشمولان، طبق نظر شوراي عالي دفاع اين مدت تا 18 ماه مي تواند تقليل يابد. 

 

 

در انجام چه اموري، مشمولين وظيفه عمومي ملزم به اراية مدرك دال بر رسيدگي به وضعيت مشموليت آنان مي باشند؟ 

الف/ شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه 

ب/ دريافت هرگونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه ها و موسسه هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني

ج/ كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها و انجمنهاي قانوني

د/ تحويل  اصل گواهينامه يا پايان نامة دوره هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانة مربوط

ه/ صدور پروانة كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركتهاي تعاوني

و/ ثبت هرگونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي به استثناي موارد ضروري مانند ثبت اموال مشترك كه عدم ثبت اموال مشمول موجب زيان مالي بر شركاي ديگر گردد. تشخيص آن بر عهده محاكم ذي صلاح است.

ز/ دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني 

ح/ استخدام به هر صورت (رسمي، پيماني، روز مزد و خريد خدمت)  در وزاتخانه ها و نهادهاي قانوني و شركتهاي دولتي.

 

آيا موسسه هاي دولتي موظفند كارگران و مستخدمين خود را كه در حال گذران خدمت سربازي هستند بعد از اتمام، مجدداً به كار اولية خود برگردانند؟ در مورد موسسه هاي خصوصي چگونه مي باشد؟ 

كارفرما يا مسئولين مربوط مكلفند آنان را به كار اولية خود بگمارند. در مورد موسسه هاي خصوصي چنانچه اين مساله در قرارداد استخدام قيد شده باشد، كارفرما مكلف به تبعيت مي باشد. در غير اينصورت الزامي براي به كار گرفتن مجدد وجود ندارد.

 

 چه مرجعي در خارج از كشور مسئول اجراي مقررات قانون وظيفة عمومي مي باشد؟ 

نمايندگان كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي خارجي مسئول اجراي اين مقررات مي باشند و نتيجة اقدامات خود را از طريق وزارت امور خارجه به ادارة وظيفه عمومي اعلام ميدارند.

 

در چه شرايطي  مشمولان از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف خواهند بود ؟

معافيت پزشكي، كفالت و معافيت هاي تحصيلي در شرايط مقرر

  

وضعيت مزاجي مشمولان بر اساس چه مواردي تقسيم بندي مي شود؟

1- كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قادر به انجام خدمت هستند.

2- كساني كه به علت نقص عضو يا ابتلاي به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غير رزمي مي باشند.

3- كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلاي به بيماري، موقتاً قادر به انجام خدمت دورة ضرورت نيستند.

4- مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلاي به بيماري جسمي و يا رواني به طور دايم قادر به انجام خدمت دورهء ضرورت نيستند.

  

مشمولان، از خدمت به دليل كفالت در چه شرايطي معاف مي شوند؟ 

الف/ يگانه مراقب و نگهدارندة پدر يا جد يا برادر و يا مادر يا جده يا خواهر كه قادر به اداره امور    خود نباشد.

 ب/ يگانه سرپرست و نگهدارندة برادر يا خواهر صغير.

ج/ يگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتي كه تا سن 24 سالگي مجرد باشد.

  د/ از 2 يا 3 برادر واجد شرايط اعزام به خدمت يكي از آنان تا خاتمة خدمت ديگري به خدمت دورة ضرورت يا احتياط اعزام نخواهد شد و ترتيب تقدم در اعزام بر مبناي سن مشمول خواهد بود.

ه/ مشمولين غير غايبي كه داراي همسر يا فرزند تحت تكفل مي باشند تا تصويب و اجراي لايحة مذكور در ماده 55 قانون خدمت نظام وظيفه در زمان صلح.

   مشولان بندهاي (الف)، (ب) و (ج) از انجام خدمت دوره ضرورت (2 سال) معاف هستند و كارت معافيت از خدمت آنان در همان سال رسيدگي به  وضعيت نظام وظيفهء آنها صادر مي گردد.

  

آيا مشمولان مي توانند جهت ادامة تحصيل به خارج از كشور مسافرت نمايند؟تحت چه شروطي؟     

     مشمولان مي توانند براي ادامة تحصيل به خارج از كشور مسافرت نمايند. و پس از ترك تحصيل يا فراغ از تحصيل و نيز مشمولاني كه پس از احضار به خدمت طبق آئين نامة اجرايي قانون خدمت نظام وظيفه به طور موقت به خارج از كشور مسافرت مي نمايند در پايان مدت تعيين شده بايد جهت رسيدگي به وضع مشموليتشان خود را به سازمانهاي وظيفه عمومي داخل كشور معرفي نمايند.

 

چه كساني مشمول معافيت تحصيلي مي گردند؟ 

دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهار سالة آخر دوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها و آموزشگاههاي فني و حرفه اي كه ارزش تحصيلي ديپلم آنها از طرف مراجع صلاحيتدار معادل متوسط كامل شناخته شده، و دانشجويان و هنرجويان دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي اگر در حين تحصيل به سن مشموليت برسند تا زماني كه به تحصيلات خود ادامه مي دهند از اعزام به خدمت معاف خواهند بود. نيز آندسته از دانش آموزان فارغ التحصيل داخل يا خارج كه برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ديپلم شناخته شوند وبراي تحصيل در موسسه هاي آموزش عالي داخل يا خارج كشور ملزم به طي دوره پيش دانشگاهي باشند معافيت تحصيلي تعلق مي گيرد.

 

فارغ التحصيلان ديپلمه تحت چه شرايطي مي توانند براي ادامة تحصيل به خارج از ايران بروند؟  

فارغ التحصيلان ديپلمه در صورتي كه از نظر قانون و بنا به گواهي وزارت فرهنگ و آموزش عالي حايز شروط اشتغال به تحصيل در خارج از كشور باشند و ادامة تحصيل آنان در رشته هاي مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي باشد، مي توانند با استفاده از مقررات معافيت تحصيلي براي ادامة تحصيل به خارج از كشور مسافرت كنند. 

 

دانش آموزاني كه به سن مشموليت نرسيده اند تحت چه شرايطي مي توانند در خارج از كشور   تحصيل نمايند؟

دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت بخواهند در خارج از كشور ادامة تحصيل دهند در صورتي كه مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش باشد مي توانند از معافيت تحصيلي براي ادامة تحصيل در خارج از كشور استفاده نمايند.

 

دانش آموزاني كه قبل از رسيدن به سن مشموليت از كشور خارج مي شوند و در دورة دبيرستان مشغول تحصيل مي گردند، در چه صورت مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند؟ 

دانش آموزاني كه قبل از رسيدن به سن مشموليت از كشور خارج و در دوره دبيرستان مشغول تحصيل شده باشنددر صورتي كه تحصيل آنان واجد شرايط مشمولان مشابه در داخل كشور بوده و مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند.

 

وضعيت فرزندان ايرانيان مقيم خارج از كشور و فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از ايران به چه نحو مي باشد؟ 

فرزندان ايرانيان مقيم خارج از كشور و فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور همچنين كساني كه قانوناً تحت كفالت يا ولايت قانوني آنها هستند نيازي به اخذ تاييديه از آموزش و پرورش ندارند و ادامة تحصيل آنان در رشته هاي عالي و دانشگاهي با تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي بلا مانع خواهد بود.

  

وضعيت مشمولان ديپلمه كه در مسابقات اعزام به خارج جهت ادامة تحصيل شركت مي نمايند چگونه است؟ 

     مشمولان ديپلمه كه در مسابقات اعزام به خارج جهت ادامه تحصيل شركت مي نمايند مانند   مشمولين هم طبقة خود به خدمت اعزام و پس از اعلام قبولي قطعي ترخيص خواهند شد و چنانچه   حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ اعلام قبولي قطعي بدون عذر موجه از كشور خارج نشوند حق ادامة تحصيل نخواهند داشت. 

  

وضعيت دانشجوياني كه در خارج از كشور با استفاده از معافيت تحصيلي به تحصيل اشتغال دارند چگونه است؟ 

  دانشجوياني كه در خارج از كشور با استفاده از معافيت تحصيلي به تحصيل اشتغال دارند    چنانچه در حين تحصيل به كشور مراجعت نمايند موظفند حداكثر ظرف 6 ماه از كشور خارج شوند. در غير اينصورت حق خروج از كشور را نخواهند داشت. 

  

وضعيت مشمولاني كه در خارج از كشور موفق به اخذ ديپلم مي گردند، چگونه مي باشد؟

مشمولاني كه در خارج از كشور موفق به اخذ ديپلم شده باشند، چنانچه در رشته هاي مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصيل شده يا بشوند تا رسيدن به درجة دكتري مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. كنترل وضعيت پيوستگي تحصيلي و ساير شرايط اين قبيل مشمولين به عهدهء وزارت فرهنگ و آموزش عالي (اداره كل دانشجويان خارج از كشور) خواهد بود

 

وضعيت دانشجوياني كه با استفاده از معافيت تحصيلي در خارج از كشور مشغول تحصيل مي باشند در صورت انتقال به دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي داخل كشور چگونه است؟ 

دانشجويان فوق چنانچه به دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي داخل كشور انتقال يابند به شرط اين كه فاصلة تحصيلي آنان حداكثر از يك سال تجاوز نكند، براي آنها كارت معافيت تحصيلي صادر مي شود.

 

وضعيت فارغ التحصيلان فوق ليسانس و بالاتر و متخصصان ذكور ايراني مقيم خارج از كشور براي ورود به ايران چگونه مي باشد؟ 

در زمان صلح به كليه فارغ التحصيلان فوق ليسانس و بالاتر و متخصصان ذكور ايراني مقيم خارج از كشور اجازه داده مي شود يك بار در سال حداكثر براي مدت پنج ماه به منظور شركت در سمينارها و دوره هاي خاص تخصصي، بازديدهاي علمي و انجام پروژه هاي كوتاه مدت و اراية خدمات خاص كوتاه مدت بنا به دعوت وزير ذي ربط (با تاييد وزارت اطلاعات و ستاد كل نيروهاي مسلح) بدون بررسي وضعيت خدمت وظيفة عمومي، به جمهوري اسلامي ايران سفر نمايند.

 

وضعيت مشمولاني كه داراي تابعيت مضاعف مي باشند و به موجب تابعيت غير ايرانيشان خدمت سربازي را طبق قوانين كشور دوم گذرانده اند، از لحاظ قوانين ايران چگونه مي باشد؟

ايرانيان فوق به موجب تابعيت ايرانيشان و طبق قوانين ايران مشمول و ملزم به طي دوران خدمت سربازي مي باشند. مشمولين فوق مي توانند تقاضاي ترك تابعيت ايران كنند تا از شمول خدمت سربازي معاف گردند. و يا در صورت احراز شرايط مقرر از معافيتها و ديگر امكانات برخوردار گردند. 

طبق مجوز  شماره 4/10/708/م/4 وزارت امور خارجه مورخ 1376 به تمام كنسولگريهاي ايران كه تا سال 1385 تمديد شده است؛ مشمولان مقيم خارج از ايران با هر سطح تحصيلات مي توانند با مراجعه به نمايندگان كنسولي ايران و تكميل اوراق مربوطه، هر سال يك بار و به مدت 3 ماه به ايران سفر كنند.

هر چند كه خريد خدمت سربازي براي مشمولان مقيم ايران منتفي گرديده است، لكن مشمولان مقيم خارج از ايران  در صورتي كه قبل از اتمام هفده سالگي( و نه حتي 17 سال و 1 روز)، در سن مشموليت، خارج از ايران بوده باشند و نيز در تاريخ 8/11/1376 در ايران نباشند، مي توانند با پرداخت مبلغ 000/000/50 معادل پنج ميليون تومان نسبت به خريد دوران خدمت سربازي اقدام نمايند.

 

برادرم ۲۱ ساله و اهل سقز است. از ده سال پيش دچار تشنج شده، وقتي او را به اداره نظام وظيفه استان مربوطه برديم، پس از انجام آزمايشها او را معاف از سربازي قلمداد كردند. براي معاف شدن برادرم از سقز به تهران آمده و تشكيل پرونده داديم، در تهران او را معاف دائم اعلام كردند، اما پس از استعلام از شهرستان مربوطه، موضوع معافيت او رد شد. الآن بلاتكليف مانده ايم چه كنيم و چه جوابي خواهيم شنيد؟
*احتمالاً برادر شما در شوراي عالي، سرباز شناخته شده است و ليكن مي توانيد با مراجعه به وظيفه عمومي محل، چگونگي آن را سؤال كنيد.

پسرم سال دوم رشته برق دانشگاه تهران است، قصد دارد براي ادامه تحصيل به خارج از كشور سفر كند، مي خواهم بدانم آيا اين امكان وجود دارد معاف موقت شود تا در خارج ادامه تحصيل دهد؟
*دانشجويان مي توانند پس از اخذ مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد با هماهنگي وزارت علوم و شركت در آزمونهاي قانون اعزام دانشجو به خارج در صورتي كه واجد شرايط شناخته شدند، در خارج از كشور ادامه تحصيل دهند.

 

منبع: iranwd.com

police.ir/vazifeh%20omomi

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر