انتخاب زبان:  
    

    شرايط اعزام دانشجو به خارج

ماده ۱ ـ به منظور كمك به تأمين نيروي انساني متعهد متخصص مورد نياز كشور و شناخت نوآوريهاي علمي دنيا و آشنايي با آخرين تجربيات كشورهاي خارجي در زمينه هاي مختلف علمي، فني و تخصصي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه در اين قانون «وزارت» ناميده مي شود، اقدام به اعزام دانشجو به خارج از كشور مي نمايد.
ماده ۲ ـ اعزام شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ ايمان و اعتقاد به اسلام، نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي، ولايت فقيه.
ب ـ تقوا، كه نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است.
ج ـ عدم وابستگي به احزاب و گروههاي ملحد و محارب.
تبصره ـ اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي، از شرط ايمان و اعتقاد به اسلام مستثني هستند.
ماده ۳ ـ اعزام دانشجويان پسر، كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفيت دانشگاههاي كشور و امكانات ارزي، رشته هاي مورد نياز و كاملاً ضروري صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال يكبار اين موارد را تعيين خواهد كرد. در شرايط مساوي اولويت با ليسانسه هاي متأهل مي باشد.
تبصره ۱ ـ زنان ليسانس و بالاتر با توجه به ساير ضوابط مندرج در اين قانون، تنها در صورتي كه ازدواج كرده باشند و در معيت همسر خويش مي توانند داوطلب اعزام شوند.
تبصره ۲ ـ به منظور افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاهها وزارت برنامه و بودجه موظف است معادل مبلغ صرفه جويي ارزي كه در اثر اين قانون انجام مي گيرد، بودجه ارزي دانشگاهها را اضافه نمايد، بر اين مبنا وزارت علاوه بر بودجه مربوط به توسعه دانشگاهها موظف است معادل صرفه جويي را در جهت توسعه دانشگاهها مصرف نمايد.
ماده ۴ ـ وزارت موظف است هر سال رأساً تعدادي از فارغ التحصيلان را كه داراي مدرك ليسانس يا بالاتر مي باشند به عنوان بورسيه براي كسب تخصصهاي لازم در رشته هاي ضروري، به خارج از كشور اعزام كند. همچنين اعزام بورسيه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ديگر كه تحصيلات يا تحقيقاتشان منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي شود، با توجه به ضوابط اين قانون و لزوم اخذ تخصص در رشته هاي ضروري از طريق وزارت صورت مي گيرد.
ماده ۵ ـ مؤسسات ، شركتهاي خصوصي و افراد حقيقي در صورت تحصيل ارز از طريق قانوني، مي توانند با توجه به شرايط و مقررات اين قانون تا ۲% ارز خود را به اعزام دانشجو اختصاص دهند.
ماده ۶ ـ وزارت موظف است فهرست اسامي دانشگاههاي دنيا را كه به لحاظ علمي داراي اعتبار لازم بوده و به لحاظ اخلاقي بالنسبه واجد صلاحيت باشند تهيه و به داوطلب اعلام نمايد و فقط پذيرش هاي تحصيلي اين دانشگاهها را به رسميت بشناسد و دانشجويان موضوع اين قانون را منحصراً به آنها اعزام كند.

امتحان اعزام و نحوه گزينش
ماده ۷ ـ انتخاب داوطلبان به صورت زير انجام مي گيرد:
الف ـ صلاحيت علمي افراد براساس سوابق دانشگاهي متقاضي و آزمون علمي تعيين مي شود چنانچه تعداد داوطلب بيش از تعداد مورد نياز باشد اولويت افراد بر حسب صلاحيت علمي خواهد بود.
ب ـ صلاحيت اخلاقي داوطبان با توجه به مقررات ماده ۲ توسط يك هيأت بررسي صلاحيت اخلاقي مورد بررسي قرار مي گيرد.
ماده ۸ ـ وزارت موظف است كلاسهايي جهت تقويت زبانهايي كه تدريس آن در ايران امكان پذير است و آموزش و مسائل اخلاقي و اجتماعي براي دانشجوياني كه براي اعزام قبول شده اند، داير نمايد.

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر