انتخاب زبان:  
    

        اهم فعاليتهاي امور مشمولين :

 

امور مشمولين دانشگاه به ارائه خدمات زير اهتمام دارد :

1- تعيين وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان ذکور کنکور سراسري دانشگاه :

 

پذيرفته شدگان ذکور آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در هنگام ثبت نام طبق جدول زير طبقه بندي مي شوند :

 

رديف

وضعيت

خلاصه اقدامي که بايد از طرف پذيرفته شده انجام شود

خلاصه اقدام امور مشمولين دانشگاه براي ثبت نام

1

پذيرفته شدگاني که به سن مشموليت نرسيده اند

به همراه داشتن اصل شناسنامه

ملاحظه مندرجات شناسنامه و درخواست معافيت تحصيلي پس از رسيدن به سن مشموليت

2

قبول شدگاني که بيش از 48 سال دارند

به همراه داشتن اصل شناسنامه

ملاحظه مندرجات شناسنامه

3

دارندگان کارت پايان خدمت يا معاف دائم يا خريد خدمت

به همراه داشتن اصل و تصوير کارتهاي مذکور

تطبيق و تأييد کارت و ممهور نمودن تصوير به مهر « برابر با اصل » و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

4

شاغلين رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ارائه گواهي معتبر عکس دار با مهر و امضاي ارگان مربوط

ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

5

مشمولين ديپلم متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي

ارائه گواهي معتبر عکس دار با مهر و امضاي ارگان مربوط. چنانچه مدت تعهد مشمول ، در طول تحصيل به پايان برسد لازم است کارت پايان خدمت را ارائه نمايد

ثبت و ضبط در پرونده دانشجو وپيگيري لازم براي ارائه کارت پايان خدمت در صورت صدور

6

طلبه حوزه علميه

ارائه گواهي از شوراي مديريت حوزه علميه قم

ثبت و ضبط در پرونده دانشجو. ( صرفاً در مدت اعتبار معافيت تحصيلي حوزه ميتواند در دانشگاه تحصيل نمايد )

7

مشمولين ديپلم که در سال ثبت نام کمتر از 20 سال تمام داشته باشند

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک ديپلم نظام قديم متوسطه و يا گواهي پيش دانشگاهي نظام جديد

پس از ثبت نام درخواست معافي تحصيلي مي شود

8

مشمولين ديپلم نظام قديم متوسطه که در سال ثبت نام بين 20 تا 24 سال دارند و در فرجه شش ماهه پس از فراغت از تحصيل مي باشند

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک ديپلم نظام قديم متوسطه

پس از ثبت نام درخواست معافي تحصيلي مي شود

9

مشمولين ديپلم نظام قديم متوسطه که در سال ثبت نام بين 20 تا 24 سال دارند و فرجه شش ماهه پس از فراغت آنان سپري شده است

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک ديپلم نظام قديم متوسطه و ارائه گواهي از حوزه وظيفه عمومي مبني بر بلامانع بودن تحصيل در دانشگاه

با ضبط مجوز کتبي ارائه شده در پرونده دانشجو پس از ثبت نام درخواست معافي تحصيلي مي شود

10

مشمولين داراي مدرک پيش دانشگاهي نظام جديد که تا مهر ماه سال ثبت نام بين 20 تا 5/22 سال دارند و در فرجه شش ماهه پس از فراغت از تحصيل مي باشند

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک پيش دانشگاهي نظام جديد

پس از ثبت نام درخواست معافي تحصيلي مي شود

11

مشمولين داراي مدرک پيش دانشگاهي نظام جديد که تا مهر ماه سال ثبت نام بين 20 تا 5/22 سال دارند و فرجه شش ماهه پس از فراغت آنان سپري شده است

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک پيش دانشگاهي نظام جديد و ارائه گواهي از حوزه وظيفه عمومي مبني بر بلامانع بودن تحصيل در دانشگاه

با ضبط مجوز کتبي ارائه شده در پرونده دانشجو پس از ثبت نام درخواست معافي تحصيلي مي شود

12

پذيرفته شدگان ديپلمه در حال خدمت که بيش از4 ماه از خدمت آنان باقي نمانده باشد و قبل از اعزام غيبت نداشته و يا از تحصيل عالي انصراف نداده باشند

ارائه مدرکي مبني بر اشتغال به خدمت نظام که ضمن آن قيد شده باشد فرد قبل از اعزام غيبت نداشته و بيش از 4 ماه  از خدمت فرد باقي نمانده است

صدور يک نيمسال مرخصي تحصيلي و أخذ تعهد مربوط و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

13

پذيرفته شدگان ديپلمه در حال خدمت که بيش از4 ماه از خدمت آنان باقي مانده باشد و قبل از اعزام غيبت نداشته و يا از تحصيل عالي انصراف نداده باشند

ارائه مدرکي مبني بر اشتغال به خدمت نظام که ضمن آن قيد شده باشد فرد قبل از اعزام غيبت نداشته است. ( دانشجو پس از صدور گواهي دانشگاه ، 2 هفته براي ترخيص و ارائه مدرک آن به دانشگاه مهلت دارد )

صدور گواهي جهت ترخيص و أخذ تعهد مربوط و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

14

پذيرفته شدگان داراي معافيت موقت

ارائه کارت معافيت موقت و تصوير آن

تطبيق و تأييد کارت و ممهور نمودن تصوير به مهر «برابر با اصل» و ضبط در پرونده دانشجو. چنانچه از طرف دانشجو تمديد نگردد ، درخواست معافي تحصيلي مي شود

15

پذيرفته شدگان داراي برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت

ارائه برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت که تاريخ اعزام آن در تاريخ اعلام اسامي منقضي نشده باشد

أخذ فرم آماده به خدمت و درخواست معافي تحصيلي

16

پذيرفته شدگان داراي مدرک فوق ديپلم که در حين خدمت هستند و تا پايان شهريور ماه سال ثبت نام خدمت آنان به پايان مي رسد

ارائه گواهي که از يگان مربوط صادر گرديده

گواهي ضبط شده و براي ارائه کارت پايان خدمت در موعد مقرر پيگيري مي شود

17

پذيرفته شدگان داراي مدرک فوق ديپلم که در مهلت قانوني 6 ماهه پس از فراغت در آزمون شرکت و پذيرفته شده اند

ارائه مدرک فوق ديپلم و دفترچه آماده به خدمت که تاريخ آن منقضي نشده باشد

أخذ فرم آماده به خدمت و درخواست معافي تحصيلي يا عنداللزوم درخواست ترخيص

18

پذيرفته شدگاني که داراي شرايط فوق نباشند

ارائه گواهي از حوزه وظيفه عمومي مبني بر بلامانع بودن تحصيل در دانشگاه

با توجه به گواهي اقدام مقتضي صورت مي گيرد

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر