انتخاب زبان:  
    

    تعيين وضعيت نظام وظيفه دانشجويان ذکور فارغ التحصيل ، انصرافي، اخراجي و انتقالي :

دانشجويان ذکور دانشگاه در هنگام فراغت از تحصيل ، انصراف ، اخراج يا انتقال ،  طبق جدول زير طبقه بندي مي شوند :

 

رديف

وضعيت

خلاصه اقدامي که بايد از طرف دانشجو انجام شود

خلاصه اقدام امور مشمولين دانشگاه براي دانشجو

1

دانشجوي فارغ التحصيل

أخذ فرمهاي تسويه حساب از آموزش با ذکر تاريخ فراغت از تحصيل و ممهور به مهرآموزش و ارائه به امورمشمولين (دانشجوي فوق از تاريخ فراغت از تحصيل که توسط آموزش اعلام ميشود ، براي معرفي خود به ناجا تا 6 ماه فرجه دارد. )

تسويه با استفاده کنندگان از معافيت تحصيلي و تحويل اصل برگه معافيت تحصيلي به دانشجو جهت ارسال به ناجا در ازاي أخذ تعهد

2

دانشجوي انصرافي

أخذ فرمهاي انصراف از آموزش با ذکر تاريخ انصراف و ممهور به مهر آموزش و ارائه به امور مشمولين ( دانشجوي فوق از تاريخ انصراف از تحصيل که توسط آموزش اعلام مي شود ، براي معرفي خود به ناجا تا 4 ماه فرجه دارد. )

تسويه با استفاده کنندگان از معافيت تحصيلي و تحويل اصل برگه معافيت تحصيلي به دانشجو جهت ارسال به ناجا در ازاي أخذ تعهد

3

دانشجوي اخراجي

أخذ فرمهاي تسويه حساب از آموزش با ذکر تاريخ اخراج و ممهور به مهر آموزش و ارائه به امور مشمولين ( دانشجوي فوق از تاريخ اخراج از دانشگاه که توسط آموزش اعلام مي شود ، براي معرفي خود به ناجا تا 4 ماه فرجه دارد. )

تسويه با استفاده کنندگان از معافيت تحصيلي و تحويل اصل برگه معافيت تحصيلي به دانشجو جهت ارسال به ناجا در ازاي أخذ تعهد

4

دانشجوي انتقالي

پيگيري ارسال کامل پرونده از واحد مبدأ به واحد مقصد

ارسال تصوير معافيت تحصيلي صادره از ناجا ، از واحد مبدأ به واحد مقصد ، و ارسال تصوير معافيت تحصيلي با ذکر وضعيت جديد دانشجو از واحد مقصد به ناجا و درخواست معافي مجدد

5

دانشجوي آزمون مجددي

أخذ فرمهاي انصراف از آموزش واحد مبدأ با ذکر تاريخ انصراف و ممهور به مهر آموزش و ارائه به امور مشمولين آن واحد

لغو معافيت تحصيلي شده صادره از ناجا توسط واحد مبدأ و ارسال آن به ناجا و واحد مقصد ، ارسال تصوير لغو معافيت تحصيلي با ذکر وضعيت جديد دانشجو از واحد مقصد به ناجا و درخواست معافي مجدد

 

تذکر 1 : دانشجويان مشمولي که عدم مراجعه بيش از يکماه دارند کتباً به خانواده شان تذکر داده مي شود که در صورت عدم مراجعه به دانشگاه ظرف يکماه غيبت آنان انصراف تلقي شده و مراتب به وظيفه عمومي منعکس خواهد شد و اولين زمان غيبت آنان ملاک اقدام مي باشد.

تذکر 2 : دانشجويان مشمول انصرافي يا اخراجي اعم از اينکه تحصيل آنها منجر به دريافت مدرک مقطع پايين تر شده باشد يا نشده باشد ، در صورت شرکت در آزمون و قبولي مجدد در آن مجاز به ثبت نام نمي باشند. همچنين هيچ دانشجوي مشمولي با استفاده از معافيت تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ( اعم از دانشگاه آزاد اسلامي يا ديگر مؤسسات دولتي يا غير دولتي ) مجاز به شرکت مجدد در آزمون دانشگاه ، به منظور انتقال ، تغيير رشته و گرايش و تغيير مقطع نمي باشد.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر