انتخاب زبان:  

     مناسبت نامگذاري بوداست:

 

در نوشته‌هاي‌ آلمانى‌ به‌ نام‌ اُفِن‌ بر مى‌خوريم‌ كه‌ براي‌ بودا (بدين)‌ به‌ كار مى‌رفته‌ است‌. نام‌ پست‌ را نيز اسلاوها بر زيستگاه‌ خود در سوي‌ ديگر رود دانوب‌ نهاده‌ بودند. با مهاجرت‌ مجارها به‌ اين‌ سرزمين‌ نامهاي‌ پشت‌ و بودا از سوي‌ آنان‌ پذيرفته‌ شد و رفته‌ رفته‌ اين‌ سرزمين‌ بوداپست بوداپشت‌ نام‌ گرفت‌.

تركان‌ بودا را «شهر غازيان‌» و «حصار اسلام‌» مى‌ناميدند.

ناحية بوداپست‌ از روزگاران‌ كهن‌ سكونتگاه‌ مردم‌ سِلْت‌ كِلْت‌ بود. در سده‌هاي میلادی روميان‌ بدان‌ نواحى‌ مهاجرت‌ كردند. ظهور مجارها در اين‌ سرزمين‌ را حدود سال‌ 82ق‌/95م‌ دانسته‌اند. چنين‌ به‌ نظر مى‌رسد كه‌ تا سدة ق‌/0م‌ اسلاوها در اراضى‌ پست‌ سكنا داشتند.

در 39ق‌/242م‌ بودا به‌ صورت‌ تختگاه‌ درآمد و از 51ق‌/350م‌ به‌ مقر دائمى‌ شاهان‌ مجار بدل‌ گرديد

در سدة ق‌/4م‌ گروهى‌ از قوم‌ ياس‌ در شمال‌ غربى‌ بودا سكنا گزيدند. چنين‌ به‌ نظر مى‌رسد كه‌ اين‌ گروه‌ تا اوايل‌ سدة ق‌/5م‌ ساكن‌ ناحية بودا بودند .

ياسها گويشى‌ ايرانى‌ مشابه‌ گويش‌ آلانهاي‌ قفقاز داشتند كه‌ اكنون‌ اوسِت‌ ناميده‌ مى‌شود.

نام‌ ياس‌ از سوي‌ اهالى‌ هنگري‌ مجار به‌ آنها داده‌ شده‌ است‌ و اين‌ همان‌ نام‌ كهن‌ آس‌ است‌.

 

منابع:

تاريخ جنگ سرد، آندره فونتن، عبدالرضا هوشنگ مهدوي؛ نشر نو، تهران 1346.

گاهشماري اروپاي شرقي جلد اول قاسم صنعوي، تهران، وزارت خارجه، 1371.

تاريخ فلسفه سياسي، بهاءالدين پازدرگاد، تهران، زوار، تهران، 1339.

كتاب سال كيهان، تهران، 1349.

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر