انتخاب زبان:  
    

        شيمي‌         
   امروزه‌ علم‌ شيمي‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ همان‌ (شيمي‌) به‌ زبان‌ انگليسي‌ (كسيتري‌) به‌ زبان‌ ايتاليايي‌ (كيميكا) و به‌ زبان‌ اسپانيولي‌ (كيميا) به‌ زبان‌ آلماني‌ (شيمي‌) و به‌ زبان‌ روسي‌ (خيميا) ناميده‌ مي‌شود. و در مورد ريشه‌ اين‌ كلمه‌ اسرارآميز كه‌ دنيا درا در سيطره‌ خود قرار داده‌ و امروزه‌ حتي‌ نوشيدن‌ و خوردن‌ و خوابيدن‌ به‌ آن‌ وابسته‌ است‌ روايات‌ و موارد بسياري‌ ذكر شده‌ كه‌ مد نظر نمي‌باشد.

 

      شاخه‌هاي‌ علم‌ شيمي‌

 بطور كلي‌ به‌ دو دسته‌ زير تقسيم‌ مي‌شوند:

 1. مهندسي‌ شيمي‌

 2. مهندسي‌ كاربردي‌

 3. شيمي‌ كاربردي‌

 4. شيمي‌ محض‌

 در شيمي‌ محض‌ يعني‌ تئوري‌ آن‌ براي‌ استفاده‌ بهينه‌ در صنعت‌ و شيمي‌ كاربردي‌، روش‌هاي‌ صنعتي‌ كردن‌ اين‌ كار آزمايشگاهي‌ را ارائه‌ مي‌دهد و پروژه‌هاي‌ عملياتي‌ را بررسي‌ كرده‌ و به‌ مرحله‌ اجرا در مي‌آورد و مهندسان‌ شيمي‌ بر حسب‌ نوع‌ گرايش‌، نحوه‌ اجراي‌ عمليات‌ را تا حصول‌ اطمينان‌ ادامه‌ خواهد داد.

 شيمي‌ محض‌ را به‌ گرايش‌هاي‌ زير مي‌توانيم‌ تقسيم‌ كنيم‌ (اين‌ گرايش‌ها در سطح‌ كارشناسي‌ ارشد كاملا مجزا مي‌شوند)

 

      1. شيمي‌ تجزيه‌

 شاخه‌اي‌ از علم‌ شيمي‌ است‌ كه‌ سعي‌ دارد با ارائه‌ روش‌هاي‌ دقيق‌ و متنوع‌ تركيب‌ شيميايي‌ جسم‌ مركب‌ يا فرآورده‌هاي‌ شيميايي‌ را مشخص‌ مي‌نمايد اين‌ روش‌ها ممكن‌ است‌ متدهاي‌ كيفي‌ و يا كمي‌ بررسي‌ تركيب‌ يا فرآورده‌ را نشان‌ دهد.

 

      2. شيمي‌ آلي‌

 بررسي‌ تركيبات‌ طبيعي‌ يا مصنوعي‌ كربن‌ دار (بجز نمك‌هاي‌ معدني‌) را بر عهده‌ دارد. اين‌ علم‌ هم‌ اينك‌ بيشتر علاقمند به‌ مطالعه‌ خواص‌ شيميايي‌ تركيبات‌ سنتزي‌ كربن‌دار است‌.

 

      3. شيمي‌ معدني‌

 به‌ مطالعه‌ خواص‌ عمومي‌ كليه‌ عناصر و تركيبات‌ آن‌ها از سال‌ 1940 به‌ بعد خصوصاً به‌ سنتز و يا تمهيد مصنوعي‌ بعضي‌ از عناصر كه‌ در طبيعت‌ وجود ندارد اهميت‌ مي‌دهند.

 

      4. الكتروشيمي‌

 به‌ بررسي‌ اثر شيميايي‌ جريان‌ بر الكتروليز آب‌، فلز كاري‌ پيل‌ها و زنگ‌ زدن‌ الكتروشيميايي‌ و روش‌هاي‌ حفاظت‌ فلزات‌ از زنگ‌ زدن‌ و غيره‌ مي‌پردازد.

 

      5. بيو شيمي‌

 به‌ مطالعه‌ واكنش‌هاي‌ مختلف‌ درون‌ سلول‌ها و بافت‌هاي‌ زنده‌ اعم‌ از جانوري‌ و گياهي‌ مي‌پردازد اين‌ گرايش‌ بسيار متنوع‌ در كشورمان‌ تا حدود زيادي‌ با محدوديت‌ مواجه‌ است‌.

 

      6. شيمي‌ فيزيك‌

 به‌ بررسي‌ واكنش‌هاي‌ شيميايي‌ از نظر ترموديناميك‌ و سينتيك‌ پرداخته‌ و نيز رابطه‌ بين‌ ساختمان‌ الكترونيكي‌ مولكول‌ها و خواص‌ شيميايي‌ و فيزيكي‌ آن‌ها را با توجه‌ به‌ مكانيك‌ موجي‌ مطالعه‌ مي‌نمايد يكي‌ از گرايش‌هاي‌ جالب‌ و پر محتوي‌ است‌.

 

      7. فتوشيمي‌ و ژئوشيمي‌ و راديوشيمي‌

 از گرايش‌هاي‌ ديگر مي‌باشند كه‌ در كشورمان‌ از اهميت‌ كمتري‌ برخوردارند ولي‌ بهرحال‌ در جايگاه‌ خودشان‌ بسيار مهمند.

 

      مشخصات‌ كلي‌ دوره‌ كارشناسي‌ شيمي‌ (محض‌ ـ كاربردي‌)

 بطور كلي‌ دانشجو بايستي‌ واحدهاي‌ محدود (140 ـ 132 واحد) را بگذارند و بين‌ دو شاخه‌ محض‌ و كاربردي‌ چيزي‌ حدود 25 واحد درسي‌ اخلاف‌ وجود دارد در اين‌ دوره‌ دانشجويان‌ موظفند دروس‌ اختصاصي‌ ـ عمومي‌ ـ اختياري‌ را گذرانده‌ و سپس‌ در صورت‌ تمايل‌ با شركت‌ در امتحان‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد دوره‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ را بگذراند.

 

      مشخصات‌ كلي‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد

 بطور كلي‌ رشته‌ شيمي‌ محض‌ داراي‌ پنج‌ گرايش‌ تخصصي‌ (شيمي‌ الي‌ ـ شيمي‌ معدني‌  ـ شيمي‌ تجزيه‌ ـ شيمي‌ فيزيك‌ ـ شيمي‌ كاربردي‌) است‌ كه‌ مشخصات‌ هر گرايش‌ با دروس‌ اختصاصي‌ آن‌ گرايش‌ و محتواي‌ پايان‌ نامه‌ تعيين‌ مي‌گردد. در اين‌ دوره‌ مجموعه‌اي‌ از دروس‌ الزامي‌ مشترك‌، دروس‌ تخصصي‌ هر گرايش‌، دروس‌ انتخابي‌، سمينارها، پروژه‌ و پايان‌ نامه‌ ارائه‌ مي‌گردد. و هدف‌ آن‌ رشد اعتماد به‌ نفس‌ و قوه‌ ابتكار و پژوهش‌ در دانشجو جهت‌ انجام‌ تحقيق‌ مستقل‌ در شيمي‌ افزايشي‌ توانايي‌ و مهارت‌ دانشجو به‌ منظور احراز مسئوليتهاي‌ شغلي‌ در سطح‌ يك‌ صاحب‌ نظر در يكي‌ از سه‌ زمينه‌ شيمي‌ محض‌، شيمي‌ كاربردي‌ و شيمي‌ آموزشي‌ با توجه‌ به‌ نيازهاي‌ جامعه‌ و علايق‌ دانشجو به‌ منظور بالا بردن‌ توانايي‌ او در درك‌ مسايل‌ در ابتدا با يكديگر و كاربرد اين‌ توانايي‌ در رفع‌ نيازهاي‌ جامعه‌ مي‌باشد.

 طول‌ متوسط‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد 3 سال‌ مي‌باشد و دانشجو موظف‌ است‌ 9 واحد مشترك‌ و 6 واحد اختصاصي‌ و 6 واحد اختياري‌ و 8 واحد پايان‌نامه‌ به‌ همراه‌ 1 واحد سمينار را گذرانده‌ و در نهايت‌ با دفاع‌ از پايان‌ نامه‌ به‌ كار خود خاتمه‌ دهد.

 دانشگاه‌هاي‌ معتبر كشور بر حسب‌ نياز اقدام‌ به‌ برگزاري‌ امتحانات‌ ورودي‌ دوره‌ دكتراي‌ شيمي‌ مي‌كنند و دانشجويان‌ واجد شرايط‌ پس‌ از خاتمه‌ نمره‌ قبولي‌ كه‌ ادامه‌ تحصيل خواهند پرداخت‌.

 دوره‌ دكتراي‌ شيمي‌ به‌ دو دوره‌ آموزشي‌ (به‌ ارزش‌ 16 واحد درسي‌) و دوره‌ پژوهش‌ (به‌ ارزش‌ 24 تا 30 واحد درسي‌) خواهد بود.

 

      آشنايي‌ با برخي‌ از صنايع‌ شيميايي‌

 شيمي‌ صنعتي‌ عبارتست‌ از مجموعه‌ روش‌ هايي‌ كه‌ براي‌ تغيير و تبديل‌ مواد اوليه‌ براي‌ توليد محصولات‌ مورد نياز است‌. موضوع‌ شيمي‌ صنعتي‌ در واقع‌ همان‌ واكنش‌ مربوط‌ به‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ شيمي‌ است‌. با اين‌ تفاوت‌ كه‌ مقدار مواد وارد شونده‌ در فعل‌ و انفعال‌ شيميايي‌ بسيار زياد است‌ و لذا طرز عمل‌ با روش‌ معمول‌ در آزمايشگاه‌ فرق‌ خواهد كرد و نياز به‌ دستگاه‌هاي‌ مجهز و پيچيده‌تر خواهد بود. بنابراين‌ شيمي‌ صنعتي‌ در واقع‌ انتقال‌ يك‌ واكنش‌ شيميايي‌ از ظروف‌ آزمايشگاهي‌ به‌ دستگاه‌هاي‌ صنعتي‌ مي‌باشد.

 هم‌ اكنون‌ هزاران‌ نوع‌ محصول‌ توسط‌ صنايع‌ شيميايي‌ به‌ بازار عرضه‌ مي‌شود كه‌ بدون‌ آن‌ها زندگي‌ مدرن‌ وجود نخواهد داشت‌ .در حال‌ حاضر بيش‌ از پنجاه‌ هزار نوع‌ تركيب‌ شيميايي‌ معدني‌ و در حدود سه‌ ميليون‌ تركيب‌ آلي‌ شناخته ‌شده‌ وجود دارد. گرچه‌ تنها نسبت‌ كمي‌ از آن‌ها بطور خلاصه‌، مواد معدني‌ از قيل‌ اسيدها، بازها، نمك‌ها و اكسيدها و همچنين‌ محصولات‌ آلي‌، پليمرها و يا بسيارها كه‌ بالغ‌ بر 5000 نوع‌ محصول‌ است‌ توسط‌ صنايع‌ شيميايي‌ عرضه‌ مي‌شود. براي‌ درك‌ اهميت‌ صنايع‌ شيميايي‌ به‌ ذكر چند مثال‌ مي‌پردازيم‌.

 صنايع‌ شيميايي‌ مربوط‌ به‌ مواد فسيلي‌ منجر به‌ توليد محصولات‌ زغال‌ سنگ‌ كك‌، سوخت‌ موتورها، روان‌ كننده‌ها گازهاي‌ قابل‌ احتراق‌ و تعداد زيادي‌ مواد آلي‌ مي‌شود. بدون‌ زغال‌ كك‌ متالوژي‌ مدرن‌ عملي‌ نيست‌ و در نتيجه‌ تمام‌ صنايعي‌ كه‌ در آن‌ها فلز بكار برده‌ مي‌شود، از جمله‌ صنايع‌ مهندسي‌، متوقف‌ خواهد شد.

 

      معرفي‌ مختصر صنايع‌ شيميايي‌ ايران‌   
      صنعت‌ روغن‌ نباتي‌

 اين‌ صنعت‌ به‌ صورت‌ كارگاه‌هاي‌ روغن‌ كشي‌ سابقه‌ طولاني‌ و مخصوصاً روغن‌ زيتون‌ رودبار زماني‌ رقمي‌ مهم‌ از توليد روغن‌ نباتي‌ كشور را تشكيل‌ مي‌داد.

 

      صنعت‌ قند

 نخستين‌ كارخانه‌ قند ايران‌ 1272 شمسي‌ از كشور بلژيك‌ خريداري‌ شد و در ناحيه‌ كهريزك‌ نصب‌ شد هم‌ اكنون‌ تعداد اين‌ كارخانه‌ها به‌ 35 واحد مي‌رسد كه‌ با توجه‌ به‌ نياز جامعه‌ ما كه‌ به‌ يك‌ ميليون‌ و سيصد هزار تن‌ است‌ كمبود توليدي‌ به‌ ميزان‌ نيم‌ ميليون‌ تن‌ محسوس‌ است‌. كه‌ ناچارا بايد از خارج‌ تأمين‌ شود.

 

      صنعت‌ نفت‌ و گاز

 صنعت‌ نفت‌ ايران‌ داراي‌ سرگذشت‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ قابل‌ توجه‌ بوده‌ است‌ و با توجه‌ به‌ ذخاير عظيم‌، منبع‌ اصلي‌ درآمد ملي‌ مي‌باشد و گاز كه‌ يكي‌ از منابع‌ طبيعي‌ ايران‌ است‌ از سرمايه‌هاي‌ ملي‌ است‌ كه‌ امروزه‌ از اهميت‌ بسزايي‌ برخوردار است‌. صنايع‌ مشتقي‌ نفت‌ مثل‌ پتروشيمي‌ نيز از صنايع‌ پر سود و مادر دنيا محسوب‌ مي‌شود.

 

      بعضي‌ از كارخانه‌هاي‌ پتروشيمي‌ مهم‌ ايران‌

 1. كارخانه‌ كود شيميايي‌ شيراز

 2. شركت‌ سهامي‌ پتروشيمي‌ آبادان‌

 3. شركت‌ شيميايي‌ رازي‌

 4. شركت‌ شيميايي‌ خارك‌

 5. شركت‌ شيميايي‌ پاسارگاد

 6. شركت‌ كربن‌ ايران‌

 7. شركت‌ پتروشيمي‌ ايران‌ و ژاپن‌

 8. شركت‌ پتروشيمي‌ نيپون‌

 9. كارخانه‌ پلي‌ اكلريل‌ اصفهان‌

 

      صنعت‌ ذوب‌ آهن‌

 هدف‌ اين‌ صنعت‌ توليد انواع‌ مفتول‌، نبشي‌، تيرآهن‌ و پروفيل‌ مي‌باشد كه‌ با راه‌اندازي‌ كارخانه‌هاي‌ توليد فولاد آلياژي‌ و.. گامي‌ بزرگ‌ در جهت‌ توسعه‌ و پيشرفت‌ اين‌ صنعت‌ برداشته‌ شده‌ است‌.

 كاربرد شيمي‌ در صنعت‌ و در كشورمان‌ آن‌ قدر زياد است‌ كه‌ نامبردن‌ يك‌ يك‌ كارخانه‌ها مدنظر نمي‌باشد. ولي‌ كارخانه‌هاي‌ كاغذ سازي‌ ـ مقوا سازي‌ ـ كارخانه‌هاي‌ سيمان‌ و شيشه‌ سازي‌ و شوينده‌ها و پاك‌ كننده‌ها همگي‌ امروزه‌ نيازمند به‌ افراد مجرب‌ و دانا هستند.

 در پايان‌ براي‌ اهميت‌ درك‌ علم‌ شيمي‌ با دو جمله‌ از بزرگان‌ شيمي‌ خاتمه‌ مي‌دهيم‌.

 امروزه‌ زندگي‌ روزمره‌ و حتي‌ روابط‌ بين‌ المللي‌ به‌ علم‌ شيمي‌ وابسته‌ است‌.

 شيمي‌ آلي‌ جنگلي‌ است‌ كه‌ فقط‌ يك‌ برگ‌ آن‌ را شناخته‌ايم‌.

 دروس‌ دوره‌ كارشناسي‌ رشته‌ دبيري‌ شيمي‌، شيمي‌ محض‌ شيمي‌ كاربردي‌

 

      دروس‌ عمومي‌

 معارف‌ اسلامي‌ 1 و 2، اخلاق‌ و تربيت‌ اسلامي‌، انقلاب‌ اسلامي‌ و ريشه‌هاي‌ آن‌، تاريخ‌ اسلامي‌، متون‌ اسلامي‌، فارسي‌، زبان‌ خارجه‌، تربيت‌ بدني‌ 1 و 2.

 

      دروس‌ پايه‌

 رياضي‌ عمومي‌ 1 و2، فيزيك‌ پايه‌ 1 و2، فيزيك‌ پايه‌ 1 و2 و شيمي‌ 1 و 2 ـ شيمي‌ عمومي‌ 1 و2

 

      الزامي‌ مشترك‌ كارشناسي‌ شيمي‌

 معادلات‌ ديفرانسيل‌، شيمي‌ الي‌ 1 و 2 و 3، آزـ شيمي‌ آلي‌ 1 و 2، شيمي‌ تجزيه‌ 1 و 2 ـ شيمي‌ تجزيه‌ 1 و2، شيمي‌ تجزيه‌ دستگاهي‌، آز ـ شيمي‌ تجزيه‌ دستگاهي‌، شيمي‌ فيزيك‌ 1 و2، شيمي‌ فيزيك‌ 1 و 2، شيمي‌ معدني‌ 1 و 2ـ شمي‌ معدني‌ 1 و 2، زبان‌ تخصصي‌ شيمي‌، كاربرد طيف‌ سنجي‌ در شيمي‌ آلي‌، جدا سازي‌ و شناسايي‌ تركيبات‌ آلي‌، مباني‌ كامپيوتر و برنامه‌ نويسي‌.

 

      اختصاص‌ الزامي‌ محض‌

 اصول‌ صنايع‌ شيميايي‌، شيمي‌ آلي‌ فلزي‌، مباني‌ شيمي‌ كوانتمي‌، كارگاه‌ با شيشه‌ گري‌، گرافيك‌ و نقشه‌ خواني‌، شيمي‌ فيزيك‌ آلي‌، طيف‌ سنجي‌ مولكولي‌

 

      اختصاص‌ شيمي‌ دبيري‌

 مباني‌ برنامه‌ ريزي‌ آموزشي‌ متوسطه‌، روانشناسي‌ تربيتي‌، سنجش‌ و اندازه‌گيري‌، توليد و كاربرد مواد آموزشي‌، مديريت‌ آموزشي‌، روش‌ها و فنون‌ تدريس‌ (كليات‌)، اصول‌ و فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌، تمرين‌ دبيري‌ 1 و 2، روانشناسي‌ كودك‌ و نوجوان‌، بررسي‌ متون‌ شيمي‌ دبيرستان‌، مباني‌ شيمي‌ كوانتمي‌، دروس‌ انتخابي‌

 

      الزامي‌ اختصاص‌ كاربردي‌

 كارگاه‌ شيشه‌ گري‌، گرافيك‌ و نقشه‌ خواني‌، اصول‌ محاسبات‌ شيمي‌ صنعتي‌، شيمي‌ صنعتي‌ 1 و 2

 

      الزامي‌ اختصاص‌ كاربردي‌

 آزـ شيمي‌ صنعتي‌ ـ كاراموزي‌ تابستاني‌ ـ گزارش‌ نويسي‌ ـ سمينار، اصول‌ تصفيه‌ آب‌ و پساب‌هاي‌ صنعتي‌، خوردگي‌ فلزات‌.

 

      دروس‌ انتخابي‌ شيمي‌ محض‌

 شيمي‌ دارويي‌، شيمي‌ سطح‌ و حالت‌ جامد، نظريه‌ گروه‌ در شيمي‌، تجزيه‌ نمونه‌هاي‌ حقيقي‌، شيمي‌ محيط‌ زيست‌، سنتز مواد آلي‌، آز ـ سنتز مواد آلي‌، آناليز عددي‌، شيمي‌ هسته‌اي‌، اصل‌ بيوشيمي‌، تمرين‌ پژوهش‌، سمينار موضوع‌ روز.

 

 دروس‌ انتخابي‌ شيمي‌ كاربردي‌

 الكتروشيمي‌ صنعتي‌، شيمي‌ و تكنولوژي‌ رنگ‌، شيمي‌ صنايع‌ معدني‌، شيمي‌ و تكنولوژي‌ نفت‌، شيمي‌ و تكنولوژي‌ پليمر، كاربرد الكترونيك‌ در شيمي‌، مباني‌ شيمي‌ كوانتمي‌، تمرين‌ پژوهش‌، شيمي‌ محيط‌ زيست‌.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر