انتخاب زبان:  
    

   شيلات    

كشور وسيع ايران خوشبختانه چه در شمال و چه در جنوب و جنوب غربي داراي سواحل دريايي طولاني و امكان صيد و صيادي فراواني است .
در داخل كشور نيز آبگيرها و رودخانه هاي متعدد براي پرورش آبزيان و انواع ماهي ها موجود مي باشد .امكان بهره برداري از اين منابع طبيعي و موهبتهاي الهي داشتن تخصص و آگاهيهاي كافي در زمينه ها ي مختلف شناخت آبزيان ، آبها ، تكنيكها و برنامه ريزي و مديريت آنها است.
لذا دائر كردن چنين رشته اي در سطح كارشناسي ارشد با توجه به كمبود مواد پروتئيني كشور كاملا لازم و مورد نياز مي باشد.

شرايط گزينش دانشجو
داوطلبان اين رشته علاوه بر دارا بود ن شرايط عمومي دوره كارشناسي ارشد مي بايست واجد شرايط اختصاص دوره كارشناسي ارشد رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي بوده و فارغ التحصيل رشته شيلات و محيط زيست دوره كارشناسي باشند.
فارغ التحصيلان ساير رشته هاي منابع طبيعي و رشته دامپروري و رشته هاي مشابه آنها در نظام قديم نيز مي توانند داوطلب ورود به اين رشته شوند.
بديهي است اينگونه داوطلبين پس از ورود به دوره كارشناسي ارشد شيلات ملزم به گذرانيدن دروس كمبود براساس آئين نامه كارشناسي ارشد به تشخيص كميته مربوطه مي باشند.

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

ارزيابي اثرات توسعه

2

ارزيابي و حفاظت اكوسيستمهاي آبي در ايران

3

اصول ناوبري

4

اقتصاد و بازاريابي آبزيان

5

اقيانوس‌شناسي

6

اكولوژي و رفتار شناسي ماهيان

7

بهداشت ماهي و مبارزه با آفات آن

8

پويايي شناسي ديناميزم جميت آبزيان

9

تاسيسات و ماشينهاي شيلاتي

10

تكثير و پرورش غذاي آبزيان تكميلي

11

تكثير و پرورش غذاي زنده براي تغذيه آبزيان

12

تكثير و پرورش ماهي تكميلي

13

تكنولوژي صيد

14

تكنولوژي فرآورده هاي شيلاتي

15

جيره نويسي تغذيه ماهيان

16

روش تحقيق

17

ژنتيك و اصلاح نژاد ماهيان

18

سنجش از دور (دور كاوي)

19

سيستماتيك بي مهرگان آبزي

20

فيزيولوژي ماهي

21

ماهي شناسي تكميلي سيستماتيك

22

مديريت و برنامه ريزي شيلات

23

هيدروبيولوژي

24

هيدروتكنيك و طراحي كارگاه هاي پرورش ماهي

25

هيدروشيمي

 

فارغ التحصيلان اين رشته بعنوان كارشناس ارشد شيلات مي توانند در يكي از مشاغل آموزشي در دانشگاهها ، پژوهشي در موسسات تحقيقاتي و اجرايي (شركت شيلات) برنمه ريزي و سرپرست پروژه هاي شيلاتي و صيد و صيادي (جهاد سازندگي ) انجام وظيفه نمايند.
مضافا فارغ التحصيلان اين رشته با كسب پيش آگاهيهايي كه در زمينه هاي مختلف اين رشته بدست آورند قادر خواهند بود شخصا با دايركردن استخرهاي پرورش ماهي به توليد ماهيان و آبزيان داخلي نيز بپردازند.

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر