انتخاب زبان:  
    

    شنوايي‌ سنجي‌       
  

شنوايي‌ شناس‌ عبارت‌ است‌ از علم‌ شناخت‌ شنوايي‌ و فرآيند شنيداري‌ و اختلالات‌ آن‌ شامل‌ ارزيابي‌ و تشخيص‌ نوع‌ و ميزان‌ كم‌ شنوايي‌، بازتواني‌، نوتواني‌ و حفاظت‌ شنوايي‌ است‌.

 شنوايي‌شناسي‌ بر پايه‌ علومي‌ مانند تشريح‌، فيزيولوژي‌، فيزيك‌، الكترونيك‌، اكوستيك‌ است‌ با تخصص‌هاي‌ مختلفي‌ مثل‌ گوش‌ و حلق‌ و بيني‌، روانپزشكي‌ و روانشناسي‌، اطفال‌ و رشته‌هاي‌ توانبخشي‌ بخصوص‌ گفتار درماني‌ ارتباط‌ دارد. زمينه‌هاي‌ كاري‌ آن‌ در مواردي‌ مثل‌ سنجش‌ كمي‌ و كيفي‌ شنوايي‌ و ارزيابي‌ اختلالات‌ از نظر تعيين‌ محل‌ ضايعه‌، همچنين‌ اقدامات‌ توانبخشي‌ نظير تجويز و ارزيابي‌ مشخصات‌ الكترواكوستيكي‌ وسايل‌ كمك‌ شنوايي‌ مثل‌ سمعك‌ است‌.

 همانطور از تعريف‌ آن‌ بر مي‌آيد اين‌ رشته‌ در خصوص‌ علم‌ شناخت‌ شنوايي‌ و فرايند شنوايي‌ و مشكلات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بدان‌ فعاليت‌ دارد و در مورد ارزيابي‌ و تشخيص‌ شنوايي‌، بازتواني‌، نو تواني‌ و حفاظت‌ از شنوايي‌ كار مي‌كند.

 شنوايي‌ سنجي‌ بر پايه‌ علومي‌ مانند تشريح‌، فيزيك‌، فيزيولوژي‌، اكوستيك‌، الكترونيك‌ مي‌باشد و با تخصص‌هاي‌ مانند گوش‌، حلق‌ و بيني‌ و رشته‌هاي‌ توانبخشي‌ بخصوص‌ گفتار درماني‌ در ارتباط‌ است‌ زمينه‌ فعاليت‌ آن‌ در سنجش‌ كيفي‌ و كمي‌ شنوي‌ و تشخيص‌ اختلالات‌ از نظر محل‌ ضايعه‌ و اقدامات‌ توانبخشي‌، تجويز و ارزيابي‌ مشخصات‌ الكتروالوستيكي‌ وسايل‌ كمك‌ شنوايي‌ است‌.

 واژه‌ شنوايي‌ به‌ كسي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ شنوايي‌ ندارد ولي‌ از نظر... عده‌ معدودي‌ را مي‌توان‌ يافت‌ كه‌ دستگاه‌ شنوايي‌ آنها كاملا از بين‌ رفته‌ ولي‌ بعضي‌ آنها داراي‌ كمي‌ شنوايي‌ هستند بعضي‌ حس‌ شنوايي‌ كاملا از بين‌ نرفته‌ است‌ و افراد به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند: ناشنوايي‌ مادرزادي‌، ناشنوايي‌ اكتسابي‌

 

      اختلالات‌ شنوايي‌

 اختلالات‌ شنوايي‌ به‌ عدم‌ توانايي‌ شنيدن‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ كمبود شنوايي‌ آنها كه‌ يا زياد است‌ ولي‌ كسي‌ ناشنواست‌ كه‌ شنوايي‌ او مختل‌ شده‌ باشد ولي‌ سنگيني‌ گوش‌ به‌ افراد گفته‌ مي‌شود كه‌ مي‌تواند با استفاده‌ از سمعك‌ كمبود شنوايي‌ خود را جبران‌ نمايد.

 فعاليت‌ عمده‌ يك‌ شنوايي‌ شناس‌: در مورد تحقيق‌ و بررسي‌ و ارزيابي‌ در مسائل‌ مربوط‌ به‌ شنيدن‌ و با بررسي‌ و پيدا نمودن‌ محل‌ ضايعه‌ در گوش‌ خارجي‌، مياني‌، داخلي‌ و يا سيستم‌ مركزي‌ مي‌باشد كه‌ با آزمايشات‌ مختلف‌ و امكان‌ استفاده‌ از وسايل‌ كمك‌ شنوايي‌ مشكل‌ را كمتر مي‌نمايد توانبخشي‌ شنوايي‌ فعاليت‌هاي‌ مثل‌ آموزش‌ لب‌ خواني‌، زبان‌ اشاره‌، آموزش‌ بهداشت‌ پيشگيري‌ و پيگيري‌ و مراقبت‌هاي‌ ويژه‌ و پرستاري‌ و غيره‌ را عهده‌ دار است‌.

 اين‌ رشته‌ نيز در طول‌ 8 ترم‌ پايان‌ رسيده‌ و افراد بايد درس‌ هايي‌ را به‌ عنوان‌ كارورزي‌ در كلينيك‌هاي‌ شنوايي‌ سنجي‌ بگذرانند و اشتغال‌ اين‌ رشته‌ بسيار خوب‌ است‌ زيرا همه‌ افراد نياز دارند كه‌ آزمايشات‌ روي‌ شنوايي‌ خود انجام‌ دهند و دستگاه‌ هايي‌ مدرن‌ امروز نيز كار را بسيار آسان‌ نموده‌ است‌.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر