انتخاب زبان:  

نظام آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور استرالیا

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

دوره های تحصيلي‌

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

معرفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استرالیا

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای استرالیا

 

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهی

در تمامي‌ مدارس‌ استراليا آموزش‌ شامل‌ سه‌ مرحله‌ كودكستان‌Preschool) ، ابتدايي‌ (Primary) و دبيرستان‌(Secondary)  است. طول‌ دوره‌ كودكستان‌ معمولاً‌ يك‌ سال‌ است‌ و از پنج‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود. در ايالت‌ها و قلمروهاي‌ استراليا طول‌ دوران‌ ابتدايي‌ و دبيرستان‌ متفاوت‌ است. ولي‌ به‌ طور كلي‌ دوران‌ ابتدايي‌ شش‌ سال‌ (سال‌ اول‌ تا ششم) يا هفت‌ سال‌ (سال‌ اول‌ تا هفتم) است‌ و دانش‌آموزان‌ بين‌ سنين‌ شش‌ تا يازده‌ سالگي‌ در مدارس‌ ابتدايي‌ پذيرفته‌ مي‌شوند. دوران‌ دبيرستان‌ شش‌ سال(سال‌ هفتم‌ تا دوازدهم) يا پنج‌ سال‌ (سال‌ هشتم‌ تا دوازدهم)به‌ طول‌ مي‌انجامد. در بعضي‌ ايالت‌ها يا قلمروهاي‌ استراليا نظير قلمرو پايتختي‌ استراليا يا ايالت‌ تاسمانيا دوران‌ دبيرستان‌ چهار سال‌ (سال‌ هفتم‌ تا دهم(  است‌ و دانش‌آموزان‌ براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ سال‌ يازدهم‌ و دوازدهم‌ را در كالج‌ مي‌گذرانند. تحصيل‌ در استراليا تا پانزده‌ سالگي‌ يا تا تكميل‌ سال‌ دهم‌ اجباري‌ است‌ و مدارس‌ خصوصي‌ در كنار مدارس‌ دولتي‌ نقش‌ مهمي‌ در آموزش‌ دانش‌آموزان‌ استراليايي‌ به‌ عهده‌ دارند. طبق‌ آمار رسمي، مدارس‌ غيردولتي‌ وابسته‌ به‌ كليساي‌ كاتوليك‌ حدود بيست‌ و يك‌ درصد، و ديگر مدارس‌ خصوصي‌ حدود هفت‌ درصد از آموزش‌ دانش‌آموزان‌ را به‌ عهده‌ دارند. مدارس‌ مختلط‌ است‌ و تنها يك‌‌سوم‌ از مدارس‌ غيردولتي‌ اين‌ گونه‌ نيست. در صورت‌ اتمام‌ موفقيت‌آميز سال‌ دوازدهم‌ دبيرستان‌ يا كالج، دانش‌آموزان‌ گواهينامه‌ دانش‌ آموختگي‌ سال‌ دوازدهم‌(Year 12   Certificate)   يا گواهي‌ ورود به‌ آموزش‌ عالي‌(Tertiary Entrance Statement)  دريافت‌ مي‌كنند.

 

 تحصيلات‌ دانشگاهي‌

‌شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها بر اساس‌ نمرات‌ گواهي‌ ورود به‌ آموزش‌ عالي‌(TES)  محاسبه‌ مي‌شود كه‌ روش‌ محاسبه‌ در هر ايالت‌ متفاوت‌ است. براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ ديگر ايالت‌ها نيز مي‌توان‌ ازTES  استفاده‌ نمود.

دانشگاه‌هاي‌ استراليا مستقل‌ هستند و خودشان‌ مدرك‌ را صادر مي‌كنند. در 1988 تعدادي‌ از دانشگاه‌ها و كالج‌ها در هم‌ ادغام‌ شدند و تشكل‌ فعلي‌ مبني‌ بر سيستم‌ واحد ملي‌ دانشگاه‌ها Unified National System (UNS) را كه‌ بالغ‌ بر 39 دانشگاه‌ بود شكل‌ دادند. 49 كالج‌ نيز در تمام‌ استراليا پراكنده‌ هستند كه‌ مي‌توانند با توجه‌ به‌ قوانين‌ ايالتي، مداركي‌ تا سطح‌ كارشناسي‌ ارشد )فوق‌ ليسانس( بدهند.

در 1990 شوراي‌ وزيران‌ آموزش‌ ايالات‌ و قلمروهاي‌ مختلف‌ استراليا نظام‌ واحد ارزيابي‌ آموزشي‌ در استراليا را با عنوان‌1(RATE)  معرفي‌ كرد. در سال‌ 1995 ميلادي‌ نظام‌ جايگزين‌ ديگري‌ تحت‌ عنوان‌2(AQF)  معرفي‌ شد كه‌ قرار است‌ تا پايان‌ 1999 ميلادي‌ جايگزين‌ RATE گردد

مبناي‌ معرفي‌ اين‌ نظام‌هاي‌ ارزيابي، فراهم‌ كردن‌ چارچوبي‌ ملي‌ و فراگير براي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در استراليا بعد از دوران‌ تحصيل‌ اجباري‌ )پانزده‌ سالگي‌ يا سال‌ دهم( است. با توجه‌ به‌ نظام‌ ارزشيابي‌AQF ، مدرك‌ پايان‌ دوران‌ دبيرستان، گواهينامه‌ آموزش‌ ارشد دبيرستان‌(Senior Secondary Certificate of Education) ناميده‌ مي‌شود

 

‌دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

1. : Associated Diploma با دوسال‌ تحصيل‌ همراه‌ با كارآموزي‌ داده‌ مي‌شود كه‌ تحت‌ پوشش‌ دوره‌هاي‌ حرفه‌اي‌(TAFE)  است

2. : Diploma با سه سال تحصیل بعداز دیپلم دبیرستان همراه با کارآموزی داده می شود. اين‌ دوره‌ نيز تحت‌ پوشش‌ دوره‌هاي‌ حرفه‌اي‌(TAFE)  است

  3. : Bachelor   با حداقل سه یا چهار سال تحصیل بعداز دیپلم دبیرستان داده می شود.

 4. : Post Graduate Certificate (PGC)  دوره آن‌ يك‌ نيم‌ سال‌ بعد از كارشناسي‌ است.

 5. : Post Graduate Diploma (PGD)  دوره آن‌ دو نيم‌ سال‌ بعد از كارشناسي‌ است.

6. : Bachelor Honours Degree دوره آن‌ حداقل‌ 4 سال‌ تا 5 سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ است‌ و دانش‌ آموختگان‌ اين‌ دوره‌ بدون‌ گذراندن‌ دوره‌Master  مي‌توانند دوره‌Ph.D.  را شروع‌ كنند

7 .‌: Master برای ورود به‌ اين‌ دوره‌ امتحاني‌ صورت‌ نمي‌گيرد، بلكه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌ Bachelor و معرف‌ها، پذيرش‌ صادر مي‌شود.

طول‌ اين‌ دوره‌ بستگي‌ به‌ طول‌ مدت‌ دوره‌Bachelor  دارد. بدين‌ صورت‌ كه‌ يك‌ سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ بعد از دوره‌ چهار ساله‌Bachelor  و 2 سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ بعد از دوره‌ سه‌ ساله‌Bachelor  لازم‌ است. البته‌ در بعضي‌ از رشته‌ها (شيلات) دوره‌Master   تا سه‌ سال‌ هم‌ به‌ طول‌ مي‌انجامد.

8. ‌: Ph.D .  این دوره‌ معمولاً‌ پژوهشي‌ است‌ و بايد طي‌ اين‌ پژوهش‌ موضوع‌ جديدي‌ در رشته‌ مربوطه‌ ارايه‌ گردد. البته‌ در بعضي‌ از دانشگاه‌ها گذراندن‌ يك‌ دوره‌Qualifying  به‌ صورت‌ درسي‌ براي‌ شروع‌ دوره‌ دكترا الزامي‌ است‌ و سپس‌ دوره‌ پژوهش‌ آغاز مي‌شود كه‌ حداقل‌ سه‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد

 

‌‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

‌1. مدارک Diploma بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.

2. مدارک Bachelor بعد از ديپلم‌ دبيرستان، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

3. مدارک Post Graduate Certificate (PGC)/ Post Graduate Diploma (PGD) فقط صحت‌ صدور صادر مي‌شود.

4.  مدارک Master با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

5. مدارك‌Ph.D.   با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ استراليا

الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ استراليا، گروه‌ يك‌ (ممتاز.(

1- University of Sydney

2- University of Melbourne

3- Australian National University (ANU)

4- The University of Queensland

5- University of Adelaide

6- The University of Western Australia

7- University of Tasmania

8- The University of New South Wales

9- University of Wollongong

10- Australian Defence Force Academy (ADFA)

11- Monash University

12- Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)

13- Griffith University

14- James Cook University of North Queensland

15- Queensland University of Technology (QUT)

16- University of South Australia

17- The Flinders University of South Australia

18- Murdoch University

19- Curtin University of Technology

20- Macquarie University

21- University of New England

22- The University of Newcastle

23- University of Technology, Sydney

24- University of Western Sydney, Hawkesbury

25- University of Western Sydney, Nepean

26- University of Western Sydney, Macarthur

27- La Trobe University

28- Deakin University

29- Swinburne University of Technology

30- Victoria University of Technology

 

ب) دانشگاه هاومراکز آموزش عالی استرالیا ،گروه دو (خوب).

مدارک اخذشده از دانشگاه های گروه دو استرالیا نیز ارزشیابی می شود، اما تحصیل در دورذه دکترا ترجیها" در دانشگاه های گروه یک (ممتاز) توصیه می شود.

1- University of Canberra

2- Charles Sturt University

3- Australian Catholic University

4- University of Ballarat

5- Central Queensland University

6- University of Southern Queensland

7- Edith Cowan University

8- Northern Territory University

9- Southern Cross University

10- Australian Maritime College

              

جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ استراليا

 

مدارك

شرايط

ارزشيابي

Diploma

2یا3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

كارداني

Bachelor

4  يا 5 سال بعد از ديپلم دبيرستان

كارشناسي

Master

2يا 3 سال تحصيل بعد از كارشناسي

كارشناسي ارشد

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

حداقل 3 سال تحصيل بعد از كارشناسي ارشد

دكترا

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر