انتخاب زبان:  
    

    دامپروري

رشته اي كه درك آن براي بسياري از شهرشينان دشوار است گر چه هر روز با محصولات لبني سر و كار دارند اما منشاء آن كمتر در ذهنشان نقش مي بندد .براي تامين نيروي انساني متعهد و متخصص در رشته دامپروري و به منظور نيل به خودكفايي در تهيه پروتئين حيواني مورد نياز لازم است كه متخصصيني تربيت شوند كه بتوانند با استفاده از دانش و تجربيات خود توليد اقتصادي محصولات دامي را بطور علمي امكان پذير و از امكانات موجود كشور حداكثر استفاده را در جهت توليد اين محصولات نموده و در امور تحقيقات آموزش و برنامه ريزي دامپروري خدمت نمايند.

تعريف و هدف
مطالعه و بررسي در زمينه غذا و تغذيه دام ، اصلاح نژاد و بالابردن توليد اقتصادي با استفاده از اصول بهداشت و مديريت در پرورش دام و نگهداري محصولات دامي رشته اي از علوم كشاورزي را تشكيل ميدهد كه تحت عنوان دامپروري ناميده مي شود.
هدف از ايجاد دوره كارشناسي در رشته دامپروري تربيت افراديست كه بتوانند به عنوان كارشناس در زمينه هاي مختلف توليد ، برنامه ريزي منطقه اي و مطالعاتي و همچنين به صورت مربي در دبيرستانهاي كشاورزي و به عنوان مجري تحقيقات كشاورزي و يا به عنوان مدير و مجري واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي بخش كشاورزي منشا خدمت باشند.

طول دوره و شكل نظام :
براساس آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي مصوب ستاد انقلاب فرهنگي طول دوره كارشناسي دامپروري چهار سال است .
دانشجويان بطور متوسط قادر خواهند بود كه اين دوره را در مدت مذكور بگذرانند ، حداكثر مدت مجاز تحصيلات اين دوره شش سال است.
هر سال تحصيلي شامل دونيمسال ميباشد و در هر نيمسال 17 هفته كامل آموزشي وجود دارد.
نظام آموزشي اين دوره واحدي است و براي هر واحد درس نظري در هر نيمسال 17 ساعت آموزش كلاسيك در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدهاي درسي :
تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي 146 واحد است به شرح زير :
-
دروس عمومي 23واحد
-
دروس پايه 33واحد
-
دروس اصلي كشاورزي 37واحد
-
دروسي تخصصي 53 واحد كه شامل 47واحد دروس تخصصي الزامي و 6 واحد دروس انتخابي است.

ضرورت و اهميت
برقراري رشته دامپروري براي تربيت كارشناساني است كه بتوانند در جهت افزايش توليد در هر واحد دامي و استفاده حداكثر از منابع بالقوه كشور موثر باشند. با توجه به تعداد زياد دام و طيوري كه در مملكت وجود دارد لازم است با برنامه ريزي صحيح و دقيق و با استفاده از دانش و تجربه كارشناسان رشته دامپروري هر چه بيشتر از دام و طيور كشور براي افزايش توليد از طرق كمي و كيفي استفاده بعمل آيد.
با توجه به مطالب فوق ضرورت و اهميت تربيت افرادي كه بتوانند با بكارگرفتن دانش خود در زمينه علوم پايه ، دروس اصلي كشاورزي و دروس تخصصي رشته دامپروري در جهت رسيدن به هدف فوق الذكر اقدام نمايند، مشخص ميشود.

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

آبياري عمومي

2

آمار و احتمالات

3

اخلاق و تربيت اسلامي

4

اصلاح دام 1

5

اصلاح دام 2

6

اصول بهداشت دام

7

اصول تبديل و نگهداري فرآورده‌هاي کشاورزي

8

اصول ترويج و آموزش كشاورزي

9

اقتصاد کشاورزي

10

انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن از قرن سيزدهم

11

اکولوژي

12

بيماريهاي دام و طيور

13

بيوشيمي عمومي

14

پرورش زنبور عسل

15

پرورش طيور

16

پرورش گاو شيري

17

پرورش گوسفند و بز

18

تاريخ اسلام

19

تربيت بدني 1

20

تشريح و فيزيولوژي دام

21

تغذيه دام 1

22

تغذيه دام 2

23

تغذيه دام 3

24

جانور شناسي

25

حشره‌شناسي و دفع آفات

26

خاک‌شناسي عمومي

27

رياضيات عمومي

28

زبان خارجي 1

29

زبان خارجي 2

30

زراعت عمومي

31

زيست شناسي

32

ژنتيک

33

سمينار

34

شيمي آلي

35

شيمي عمومي

36

طرح آزمايشهاي كشاورزي1

37

عمليات کشاورزي

38

فارسي 1

39

فارسي 2

40

فيزيولوژي توليد مثل

41

فيزيک عمومي

42

گياهشناسي 1(فيزيولوژي و تشريح )

43

ماشين‌هاي کشاورزي

44

متون اسلامي (آيات و احاديث)

45

مديريت و حسابداري

46

مرتع‌داري

47

معارف اسلامي 1

48

معارف اسلامي 2

49

ميکروبيولوژي عمومي

50

هوا و اقليم شناسي

51

کارآموزي

 

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در موارد زير نقش و توانايي خود را ايفا نمايند:
-
به عنوان مدير يا مجري واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي دامپروري
-
به عنوان كارشناس متخصص و برنامه ريز در زمينه هاي مختلف دامپروري در واحدهاي اجرايي وزارت كشاورزي وزارت جهاد سازندگي و غيره .
-
به عنوان مربي در دبيرستانهاي كشاورزي و مجري امور تحقيقات كشاورزي

 

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر