انتخاب زبان:  
    

    جنگلداري

جنگل و جنگل داري مانند بسياري از رشته هايي كه به طور مستقيم با طبيعت درگير هستند در كشورهاي در حال توسعه مهجور و مظلوع واقع شده است .
هنوز در كشوري مانند ايران زمان بسياري نياز است تا مردم با طبيعت ، حيوانات و گياهان سرآشتي بگذارند .
فرهنگ سازي در اين زمينه بسيار ضروري است و اين مطلب را مي توان به راحتي از اخبار تلويزيون فهميد به همين خاطر و به منظور تامين نيروهاي كارآمد براي حفاظت ، احيا و بهره برداري مستمر و اداره صحيح جنگلها لازم است افرادي كه در اين زمينه از كارايي و آگاهي كافي برخوردار باشند ، تربيت شوند.
فارغ التحصيلان اين رشته با استفاده از دانش و اطلاعاتي كه در اين دوره كسب مي نمايند، خواهند توانست ثروتهاي طبيعي نهفته در جنگلها را در جهت تامين نيازهاي مردم ، با برنامه ريزي صحيح بكار گيرند.

تعريف و هدف:
جنگلداري عبارتست از بكارگيري مجموعه اي از علوم و فنون كه درجهت شناخت جوامع مختلف جنگلي و آگاهي از كيفيت و كميت آنها ، پرورش توده هاي جنگلي ، بهره برداري مستمر از توليدات جنگل ، روشها ي مختلف قطع و استحصال و حمل درختان افكنده و بالاخره حفاظت ، احيا و توسعه مناطق جنگلي بعنوان توليد كننده ماده اوليه (چوب ) و تعديل و تنظيم كننده شرايط آب و هوايي و خاكي مورد استفاده قرار مي گيرد.
هدف از ايجاد دوره كارشناسي ناپيوسته رشته جنگلداري ، تربيت كارشناساني است كه با فراگيري مطالب لازم در ادامه تحصيلات خود بعد از دوره كارداني بتوانند بعنوان كارشناس در زمينه هاي ذكر شده انجام وظيفه نمايند و بخصوص قادر به تهيه طرحهاي جنگلداري و ناظر براجراي صحيح آنها باشند و در مناطق جنگلي مشغول بخدمت گردند.

طول دوره و شكل نظام :
براساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي طول دوره كارشناسي ناپيوسته رشته جنگلداري دو سال (بطور متوسط ) و حداكثر مجاز طول دوره سه سال مي باشد.
هر سال تحصيلي داراي دو نيمسال مي باشد و هر نيمسال شامل 17 هفته آموزشي است.
نظام آموزشي اين دوره براساس واحدي برنامه ريزي شده و هر واحد درس نظري شامل 17 ساعت و هر واحد عملي شامل 34 ساعت آموزشي مي باشد.

تعدادواحدهاي درسي :
واحدهاي درسي دوره كارشناسي ناپيوسته جنگلداري 78 واحد به شرح زير است :
-
دروس عمومي 12واحد
-
دروس پايه 16//
-
دروس اصلي 38//
-
دروسي تخصصي 22 //
6-
ضرورت و اهميت
باتوجه به اينكه جنلگهاي ايران قسمتي از منابع طبيعي قابل تجديد كشور مي باشد كه در زمره اموال عمومي بوده و اداره و برنامه ريزي آنها بعهده دولت مي باشد ، لذا بايد در بخش دولتي مديران و برنامه ريزان قابلي وجود اشته باشند تابا تهيه طرحها و برنامه ريزي صحيح و نظارت برحسن اجراي آنها ، از اين منابع لايزال خدادادي بطور صحيح بهره برداري اصولي و مستمر نموده و از انحطاط و تخريب آنها جلوگيري و در احيا و توسعه آنها كوشش كنند.
لازمه يك چنين برنامه هايي تربيت افراد متخصص با بينش و آگاهي كافي در زمنيه هاي مختلف جنگل مي باشد كه بطور اختصار در تعريف و هدف از آنها نام برده شد.

شرايط گزينش دانشجو:
داوطلبي اين رشته علاوه برداشتن شرايط عمومي و اختصاصي دوره كارشناسي ناپيوسته رشته هاي منابع طبيعي بايد فارغ التحصيل دوره تكنولوژي جنگلداري يا دوره كارداني منابع طبيعي باشند.
در رابطه با فارغ التحصيلان دوره كارداني منابع طبيعي تطبيق لازم توسط گروههاي آموزشي دانشكده هاي مجري صورت گرفته و دروس كمبود بايد توسط دانشجو اخذ گردد.

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

آشنايي با کامپيوتر

2

آمار و احتمالات

3

اخلاق و تربيت اسلامي 2

4

اقتصاد جنگل

5

اقتصاد عمومي

6

اگروفارستري

7

اندازه‌گيري جنگل 2

8

انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن از قرن سيزدهم

9

اکولوژي جنگل

10

برنامه نويسي کامپيوتر

11

پروژه

12

تاريخ اسلام

13

تربيت بدني 2 (عملي )

14

جاده‌سازي 2

15

جامعه شناسي روستايي

16

جنگل شناسي 1

17

جنگل شناسي 2

18

جنگلداري 2

19

چوب شناسي

20

حمايت و حفاظت جنگل

21

حمل و نقل چوب

22

خاک شناسي جنگل

23

درخت شناسي

24

رياضيات عمومي 2

25

زبان خارجي 2 (نظري و عملي)

26

زيست شناسي

27

ژنتيک

28

سياست جنگل

29

شناخت حيوانات شکاري

30

فارسي 2

31

قوانين و مديريت منابع طبيعي

32

متون اسلامي (آيات و احاديث)

33

محصولات فرعي جنگل

34

هوا و اقليم شناسي

35

هيدورلوژي عمومي

36

کارآموزي

 

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در موارد زير منشا خدمت باشند.
-
بعنوان كارشناس (مهندس ) متخصص در تهيه طرحهاي جنگلداري و ساير طرحهاي مربوط به حفاظت و توسعه جنگلها در سازمان جنگلها و مراتع
-
به عنوان مدير در مناطق جنگلي تحت پوشش و نظارت سازمان جنگلها و مراتع كشور.

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر