انتخاب زبان:  
    

    عامل بيماري ايدز چيست؟

عامل بيماري ايدز، ويروس ايدز يا HIV است. ويروس ايدز عضو گروهي از ويروس ها به نام رتر ويروس ها است و اين ويروس باعث ايجاد بيماري نقص اکتسابي دربدن انسان مي شود.

به گزارش سرويس علمي پژوهشي ايسکانيوز، ساختمان ويروس ايدز ساختمان ساده اي است که از يک ژن هشت کروموزومي در وسط تشکيل شده، اطراف اين ژن را يک هسته پروتئيني احاطه کرده که سطح ويروس از پروتئين و مواد قندي پوشيده شده است.
ساختمان سطح ويروس به چسبيدن آن به سلول هاي خاص بدن انسان کمک مي کند. اين سلول هاي سيستم ايمني بدن انسان هستند و مهمترين آنها لنفوسيت هايي به نام CD4 هستند که نقش مهمي در هماهنگ کردن پاسخ ايمني بدن عليه عفونت دارند.

چگونه ويروس به سلول هاي انسان حمله مي کند؟
ماده ژنتيکي ويروس ايدز ازجنس RNA است که با ماده ژنتيکي انسان که ازجنس DNA است تفاوت دارد، براي اينکه ويروس بتواند از سلول انسان با ماده ژنتيکي متفاوتش براي تکثير خود استفاده کند بايد بتواند RNA خود را به DNA تبديل کند به همين خاطر ويروس پس از ورود به سلول انسان با استفاده از يک آنزيم به نام ترانس کريپتاز معکوس ماده ژنتيکي خود را که از RNA است تبديل به DNA مي کند (همانند ماده ژنتيکي انسان) سپس اين DNA وارد يک کروموزوم انسان مي شود و به اين شکل در طول عمر سلول در داخل آن باقي مي ماند، در واقع سلول انسان ميزبان ويروس مي شود.
اين ذره ويروسي در سلول ميزبان با استفاده از منابع سلول به رشد و توليد ذرات جديد RNA مي پردازد، اين ذرات جديد در داخل ويروس يا به صورت خاموشي باقي مي مانند يا تحت تاثير عوامل به صورت فعال درمي آيند سپس اين ذرات از داخل سلول آزاد مي شوند و با استفاه از آنزيم هاي ويروسي بلوغ خود را طي مي کنند اينک هر يک از اين ويروس هاي جديد آماده اند تا ساير سلول هاي انسان را آلوده کنند.
اگر ويروس در داخل سلول ميزبان بسيارفعال شود ممکن است سبب شکافته شدن و مرگ سلول شود اين يکي از روش هايي است که ويروس استفاده از آن باعث انهدام سلول هاي ميزبان مي شود.
با فعال کردن سلول هاي مهار کننده: اين سلول ها از جنس سلول هاي سفيد خون هستند که T8 نيز ناميده مي شوند اين سلول هاي مهارکننده، رشد ويروس را مهار يا کند مي کنند.
با توليد پادتن: پادتنها پروتئين هايي هستند که توسط سيستم ايمني بدن براي مبارزه عليه عوامل بيماري زا توليد مي شوند.
هنگامي که ويروس ايدز وارد بدن مي شود، بدن عليه آنها پادتن هاي ضد ويروس ايدز را مي سازد.
پادتن ضد ويروس ايدز به آن مي چسبد و از ورود ويروس به سلول هاي جديد جلوگيري مي کند در صورتي که پادتن ضد ويروس ايدز درخون شخصي ديده شود معناي آن اين است که شخص به ويروس ايدز آلوده شده است. از اين پادتن ها در خون براي تشخيص آلودگي به ويروس ايدز استفاده مي کنند.
پاسخ ايمني بدن نسبت به ويروس ايدزخاصيت تخريبي اين ويروس روي سيستم ايمني را گاه تا سال ها محدود مي کند اما متاسفانه ويروس ايدز روش هايي که توسط آنها مي تواند از چنگ سيستم ايمني بدن آنها بگريزد.
فاصله زماني بين آلودگي به ويروس تا ايجاد بيماري هاي وابسته به ايدز در افراد مختلف متفاوت است و معمولا به طور متوسط حدود 8 تا 10 سال طول مي کشد

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر