انتخاب زبان:  
    

    زندگي نامه چيست؟

انسان در دوران زندگي خود ، دانشهاي گوناگوني چون فيزيك ، پزشكي ، جامعه شناسي ، جغرافي ، دين شناسي و ... را فرا گرفته و از آنها بهره هاي فراوان مي برد . يكي از اين دانشها كه از گذشته مورد نگرش انسان بوده ، تاريخ است. تاريخ خواني و تاريخ داني هم فرح انگيز است و هم انگيزه اي براي آموزش و پرورش انسان.
تاريخ دانشي گسترده و همانند رودخانه ايي در جريان است و هر روز ما با مطالب بسياري از آن سروكار داريم .اگر هشيارانه دربارة تاريخ بينديشيم و خردمندانه بكوشيم تا آنرا بفهميم ، مي توانيم از آن در زندگي بهذه هاي بسيار ببريم.
هر انساني سرگذشتي دارد كه داستان زندگي گذشتة اوست. كارهايي كه از انسان سر ميزند و رويدادهايي كه برايش رخ مي دهد ، سرگذشت او به شمار مي آيد . اين سرگذشت با دو روش پايدار مي ماند:
1-نگهداري ماندگار هاي گذشته
2-نوشتن و ياداشت كردن كارهاي انجام شده.
تاريخ زندگی در حقيقت ، گزارش زندگي گروهي و گذشته انسان است ، يعني چيزي بسيار فراتر از سرگذشت فردي. براي همين است كه در تاريخ هميشه رخدادهاي بزرگ كه به همة مردم وابسته است، مطرح مي شود. مانند جنگ ، صلح ، آزادي ، استبداد ، استقلال ، زير سلطه بودن ، شكست ، پيروزي ،پيشرفت ، پسرفت ، فرمانروايي ، دين ، آئين ، دادگري ، ستمگري ، كشور گشايي و ... به دانشمنداني كه به خواندن تاريخ و پژوهش در آن مي پردازن يا تاريخ دان مي گويند.

اهميت زندگی نامه:
1-دلبستگي ذهن كنجكاو انسان به جستجوگري در گذشته ها
2-شناخت علل پيشرفت يا پس ماندگي مردمان گذشته و كنوني
3-افزايش تجربه در زندگي كنوني و آينده
4-يادآوري نيكنامي دادگران تاريخ و بدنامي ستمگران و بيدادگران
5-آموختن درس ميهن دوستي و فداكاري و خدمتگزاري
6-بكار گيري آموزهاي فراوان و اثر بخشي آن در زندگي فردي و اجتماعي

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر