انتخاب زبان:  
    

    پست مدرنیسم - عمران

از اوايل دهه هفتاد . مفسرين معماري از بحران و شكست مدرنيسم صحبت كرده اند  از آن زمان تا به حال  پديدارهاي متعددي تحت عنوان پست مدرنيسم قرار داده شده اند . پست مدرنيسم تعريف و توصيفي است جالب توجه با بار منفي  كه تنها مي خواهد خواستهاي را اعلام دارد كه از مدرنيسم اوليه جدا شده .

چالز جنكز يكي از دست اندر كاران اصلي اين داستان  مرگ مدرنيسم را همرمان با انهدام پروئيت ايگو  در سال 1972 مي داند .

ما به جاده ها و خدمات بدون تعمق در بازنگري  و ارزيابي آنها . اولويت عاري از تفكر داده ايم و از تكنيك خواسته ايم كه بر فرم و سازماندهي چيره شود  ما براي خود ذهنيت كودكانه و بيمار گونه اي ساخته ايم  كه نظريات لوسين كرول ((Lucien krollرا به كار گيريم يعني تحميل همان جنبه هاي بي معني بدون توجه به مكان . شرايط اقليمي و بدون هدف فرهنگي .ما همچنين به زمينه و مفاهيم محلي كه در آن هر وقت يك ساختمان قديمي كه مي بايد حفظ مي شده خراب شده و جاي خود را به چيزي بد تر داده است . بسيار بي اعتنا شده ايم عجيب نيست كه مردم شكيبايي خود را نسيت به آنچه كه به عنوان مدرنيسم مي بينند  از دست داده اند و تعجبي هم نيست كه پست مدرنيست ها مردمي شدهاند چون به مردم چيزهايي به ظاهر خيلي جذاب عرضه مي كنند .اما ماليدن سرخاب بر گونه هاي بيمار براي معالجه دروني يك بيمار سرطاني . نه كافي است و نه اصولا ضروري .

 

ماهيت اين سرطان چيست و چگونه به وجود آمده ؟

اگر جنبش مدرن در ابتدا بسيار غني بود پس چرا اين غنا در سطح وسيع انتشار نيافت ؟ انداختن تمام گناه به گردن معماران نيز دست بالا گرفتن نقش و قدرت آنهاست .

به هر حال هر جامعه ساختمانهايي را به دست مي آورد كه مي خواهد و استخقاق آنها را دارد . جامعه از تمام طرح ها و ايده هاي در دسترس  آنهايي را انتخاب مي كند كه از لحاظ  زمان مناسب به نظر مي رسد و تنها منعكس كننده ارزش معماران خود نيست .ولي در اين انتخاب همواره گرفتار سليقه مشتريان . سازندگان .سرمايه داران .و بروكراتها يي است كه در توليد انها دخيلند .

يكي ازعلائم اصلي اين سرطان در اين است كه ديگر ساختمانها به وابستگي به يك زمينه محلي گرايش ندارند اما به نظرم مي رسداين چيزهايي است  كه به طور قرار دادي  از خارج تحميل شده است . اين گرايش فقط از عدم حساسيت معمارانه نيست . بلكه نا اندازه اي به تغييراتي مر بوط مي شود كه در كل روند ساختمان سازي وجود دارد .

                                                                                 پيتر بلادل جونز-peter bludell jones

چيز هايي كه كه به شما نشان خواهم داد . اندك و دور از مقايسه با يكديگر هستند  كارهاي ياد شده نسبت به عرف و قاعده استثنايي هستند آنها در مجموع پر تاثير هستند اما به نظر مي رسد كه قطره هايي در دريا هستند و فقط تاثير آنها  در فعاليت هاي روزانه مثبت است  اما اغلب سطحي زيرا يا درست و به جا فهميده نشده اند ويا معماران متوسط را با وجود محدويت هااي وادرا به كار شده اند 

 وقتي انسا ن مي بيند  كه چطور در سالهاي اخير . معماران با وضع اسفباري تحت قيودي مشابه كار مي كرده اند  مي تواند تصور كند كه چقدر اين ساختمانها را با تفكر كنار هم چيده شده اند .

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر