انتخاب زبان:  
    

    انسان شناسي زيستي چیست؟

مطالعه خصوصيات زيستي و بدني، تكامل و تطور انسان و اختلافات زيستي موجود ميان انسان هاست. اين علم به مطالعه منشا تغييرات و تفاوت هاي موجود ميان افراد يك گروه از يك طرف و ميان گروه ها و جمعيت هاي مختلف انساني از طرف ديگر مي پردازد. البته تغييراتي در گذشته و در مدتي نسبتا طولاني در انسان به وجود آمده است، به وسيله ديرينه شناسي و تكامل بررسي مي شود. بايد توجه داشت كه تغييرات انساني، هر چند كند، پيوسته ادامه دارد.
در انسان شناسي زيستي مطالعه اختلافات موجود ميان انسان ها با توجه به «رشد و نمو» و اختلافات تشريحي امري ضروري است و مقايسه وضع فيزيولوژيك، متابوليك و بيوشيميك بدن در گروه هاي مختلف انساني نيز انجام مي شود. انسان شناسي زيستي همچنين تفاوت در اندازه گيري هاي بدن را ميان افراد مختلف از يك طرف و ميان گروه ها از طرف ديگر مطالعه و مقايسه مي كند. دانشمنداني كه در زيست شناسي انساني به مطالعه و تحقيق مي پردازند، نمونه هاي متوسط گروه ها و سنين مختلف را پيدا كرده و در مطالعات مربوط به رشد و نمو به كار مي برند. در حقيقت اين قسمت از انسان شناسي زيستي در برخي از محافل علمي به نام زيست شناسي انساني شناخته مي شود.
انسان شناسي زيستي از طرف ديگر مطالعه خصوصيات زيستي و بدني را _ با توجه به مطالعات علوم انساني و اجتماعي _ انجام مي دهد و در اين مطالعات به فسيل ها و بقاياي فرهنگ هاي پيشين توجه مي كند. معمولا كساني كه در اين رشته كار مي كنند؛ باستان شناس، ديرينه شناس و انسان شناس زيستي هستند، ولي گاهي مي توان به اعتقاد بعضي اصطلاح كلي ديرينه شناس انساني را براي همه آنان به كار برد. بنابراين ديرينه شناسي انساني مطالعه و بازسازي فرهنگ هاي پيش از تاريخ و فسيل هاي مربوط به انسان و موجودات نزديك به او مي باشد. ديرينه شناسي انساني براي پيدا كردن زمان و تاريخ دقيق كشفيات خود از زمين شناسي و فيزيك كمك مي گيرد.
بعضي اوقات تاكيد انسان شناسي زيستي بيشتر به تاريخ طولاني زندگي انسان يا مطالعه نسل به نسل انسان هاست. هر دوي اينها به هم نزديك و مربوطند. براي مثال اگر كسي بخواهد اختلاف زيستي ميان انسان ها را مطالعه كند، بايد اطلاعاتي درباره اين كه از كجا آمده اند بداند، يا اگر بخواهد درباره منشا انسان كنجكاوي نمايد، بايد از اختلافات زيستي ميان انسان ها و گروه هاي مختلف انساني آگاهي كامل داشته باشد.
در انسان شناسي خصوصيات جسماني و اختلاف و دگرگوني هاي موجود بين افراد و گروه هاي انساني و نيز تغييراتي كه در نسل هاي مختلف در اين خصوصيات حادث مي شود، مورد توجه قرار گيرد. ژنتيك جمعيتي با انسان شناسي زيستي ارتباط كاملي برقرار كرده است، زيرا از يك طرف، «ژنتيك جمعيتي»، پويايي تغييرات ژنتيكي را در گروه هاي مختلف موجودات دوجنسي مطالعه مي كند و از طرف ديگر انسان شناسي زيستي با استفاده از داده هاي جمعيتي و اكولوژي انساني _ مثل ميزان مواليد، مرگ و مير و ازدواج، تغذيه و بهداشت _ به پيشبرد توسعه ژنتيك جمعيتي كمك كرده است.
انسان شناسي زيستي به «انسان سنجي»، يعني اندازه گيري هاي مختلف انساني نيز توجه دارد. خصوصيات كمي ارثي انسان (قد و اندازه هاي مختلف بدني) پيچيده و تابع بسياري از عوامل مختلف مي باشد. انسان شناسي زيستي با توجه به اندازه گيري هاي مختلف فسيل هاي به دست آمده و مقايسه آنها با انسان امروزي به شناخت گذشته انسان كمك مي كند.
شاخه هاي جديد زيست شناسي با گسترش روزافزون علوم براي شناخت هر چه بيشتر پايگاه هاي حيات انساني به وجود آمدند؛ از آن جمله پيشرفت هاي «بيوشيمي» در سال هاي اخير باعث ظهور «زيست شناسي مولكولي» و «ژنتيك مولكولي» شده است. ساختمان كار و تكامل مولكول هاي داخل سلول در انسان شناخته شده اند، متخصصان ژنتيك، وراثت و اختلافات آنها را در بين افراد و گروه هاي مختلف مطالعه كرده اند. اين مطالعات با توجه به فراواني مولكول ها در جمعيت هاي مختلف باعث شناخت عوامل ژنتيكي موثر در تطور و تكامل شده است.
مسايل انسان شناسي زيستي با توجه به ژنتيك، بيوشيمي و حتي فرهنگ قابل حل است. فرهنگ بر عوامل زيستي اثرات زيادي دارد. مثلا ازدواج هاي خويشاوندي باعث بروز بيماري هاي مختلف از طريق انتقال ژن هاي مغلوب بيماري زا مي شود. اكولوژي انساني اثر متقابل انسان و محيط زيست او را مطالعه مي كند. سازگاري انسان با محيط زيست نيز در اكولوژي انساني مورد توجه قرار مي گيرد.
سرانجام انسان شناسي زيستي، اختلافات جسماني انسان را _ به هر دليل كه باشد _ مطالعه و مقايسه مي كند. گاهي از يافته هاي انسان شناسي زيستي در عمل استفاه مي شود. براي مثال در رابطه خصوصيات بدني و امراض مختلف، در پزشكي قانوني، در برنامه هاي بهداشتي و حتي براي طرح اندازه گيري هاي مختلف وسايل راحتي انسان مثل اتومبيل و هواپيما، داده هاي انسان شناسي زيستي را به كار مي گيرند.

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر